Høring på forslag til justeringer i prisutjevningsordningen for melk

Landbruks- og matdepartementet viser til SLFs evaluering av de konkurransepolitiske tiltakene i prisutjevningsordningen for melk (Rapport-nr: 22/2012 av 31.10.2012) og høringsmøte 03.12.12. Departementet sender med dette sitt forslag til justeringer i prisutjevningsordningen ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2013

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet viser til SLFs evaluering av de konkurransepolitiske tiltakene i prisutjevningsordningen for melk (Rapport-nr: 22/2012 av 31.10.2012) og høringsmøte 03.12.12. Departementet sender med dette sitt forslag til justeringer i prisutjevningsordningen ut på høring.

Vår ref.: 12/356

Landbruks- og matdepartementet viser til SLFs evaluering av de konkurransepolitiske tiltakene i prisutjevningsordningen for melk (Rapport-nr: 22/2012 av 31.10.2012) og høringsmøte 03.12.12. Departementet sender med dette sitt forslag til justeringer i prisutjevningsordningen ut på høring.

Frist for skriftlige høringsinnspill settes til 15. mars.

Med hilsen
Viil Søyland (e.f.)
                                                                                     avdelingsdirektør
                                                                                     Nils Øyvind Bergset
                                                                                     seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Statens landbruksforvaltning

 • Arbeidsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Konkurransetilsynet
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk landbrukssamvirke
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Synnøve Finden Meierier
 • VIRKE Hovedorganisasjonen
 • Lillehammer ysteri AS
 • NHO Mat og landbruk
 • Kraft Foods Norge AS
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Dagligvareleverandørenes forening
 • Normilk AS
 • Q-meieriene AS
 • TINE BA
 • Q-meierienes produsentlag
 • Rørosmeieriet AS
 • Aksut