Historisk arkiv

Justeringer i regelverket for prisutjevningsordningen for melk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om prisutjevningsordningen for melk som vil tre i kraft fra 1. juli 2013.

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om prisutjevningsordningen for melk som vil tre i kraft fra 1. juli 2013. Endringene berører de konkurransepolitiske tiltakene i ordningen og følgende justeringer er gjort:

  • Satsen for differensierte avgifter og tilskudd blir 27 øre
  • Satsen for særskilt distribusjonstilskudd til Q-meieriene reduseres med 10 øre til 50 øre, mens volumgrensen øker med 20 millioner liter til 100 millioner liter. Ordningen skal fremdeles være begrenset til Q-meieriene. 

Det gjøres ingen prinsipielle endringer i ordningen med spesiell kapitalgodtgjørelse til Q‑Meieriene. Statens landbruksforvaltning (SLF) skal imidlertid endre sin praksis slik at grunnlaget i beregningsmodellen blir ajourført hvert år. 

Departementet legger opp til at man på bakgrunn av erfaringene skal evaluere de konkurransepolitiske tiltakene etter fem år. 

Justeringene er utredet gjennom en evaluering som ble gjennomført av Statens landbruksforvaltning (SLF) i 2012 (Rapport-nr: 22/2012 av 31.10.2012). Landbruks- og matdepartementet sendte 1. februar 2013 forslag til justeringer i forskriften ut på høring. Det har kommet inn høringsuttalelser fra 13 organisasjoner og institusjoner. 

Om ordningen
Prisutjevningsordningen for melk er en del av markedsordningen for melk og har som formål å regulere prisdifferensieringen av melk som råvare til ulike anvendelser, og samtidig gi melkeprodusenter muligheter for å kunne realisere jordbruksavtalens målpris på melk uavhengig av melkeanvendelse og lokalisering av produksjonen. For å øke konkurransen i meierivaremarkedet besluttet Stortinget i 2007 å bedre rammebetingelsene for Tine BAs konkurrenter. Det ble gjort endringer i prisutjevningsordningen for melk som la ytterligere til rette for konkurranse i markedet for meierivarer. 

Innenfor alle områder av foredling av meierivarer i Norge der Tine er dominerende aktør, unntatt for produksjon av tradisjonelle reguleringsvarer, ble det fastsatt en lavere avgift/et høyere tilskudd for uavhengige aktører med virkning på 25 øre pr. liter anvendt melk. Q-meieriene mottar også et særskilt distribusjonstilskudd og tilskudd fra en ordning med spesiell kapitalgodtgjørelse til meieriselskap som mottar og anvender melk som selges direkte fra melkeprodusenter som ikke er knyttet til Tine. 

Om evalueringen
SLFs evaluering viste at det er behov for å videreføre tiltakene de særskilte konkurransepolitiske tiltakene fra 2007. I tillegg er det viktig for å sikre stabile rammevilkårene at ordningene ligger fast i hele perioden fram til neste evaluering. Ved denne  evalueringen vil det bli gitt en ny faglig vurdering som grunnlag for videre diskusjon om de konkurransepolitiske aspektene ved ordningene. Ordningene er rammet inn av kriteriet om at Tine må være dominerende aktør i det enkelte markedet for at særordningene skal kunne tre i kraft. I det øyeblikk Tine mister sin dominerende posisjon, vil det ikke lenger være grunnlag for slike konkurranserettede ordninger. Importkonkurranse er også en del av grunnlaget for å vurdere om Tine er dominerende aktør.

Kyr på beite.
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt ny forskrift om prisutjevningsordningen for melk som vil tre i kraft fra 1. juli 2013. (Foto: Colourbox)