Forskrift om prisutjevningsordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 29. juni 2007 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 6, § 7, § 8, § 11 andre og tredje ledd og § 13. Endringer: Endret ved forskrifter 18. des 2007 nr. 1540, 29. mai 2013 nr. 553, 3 sep 2014 nr. 1144, 20 juni 2016 nr. 734. Endres ved forskrift 20. juni 2016 nr. 734 (i kraft 1. juli 2020).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov