Høring - Forslag til endringer i prisutjevningsordningen for melk

Forskrift om prisutjevningsordningen for melk. Fastsatt 26.06.07

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2007

Vår ref.: 200701074-/NOB

 

Høring av nye forskrifter i prisutjevningsordningen for melk
Landbruks- og matdepartementet viser til St.prp. nr. 77 (2006-2007) Om jordbruksoppgjøret 2007 – endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m. Departementet sender med dette forslag til ny forskrift om prisutjevningsordningen for melk på høring.

Departementet tar sikte på at de nye forskriftene skal tre i kraft 1. juli 2007. Frist for høringsuttalelser settes derfor til 15. juni 2007. 

Departementet gjør oppmerksom på at Statens landbruksforvaltning i dag sender ut revidert høring på forslag til ny forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk m.m. som en følge av forslaget til ny forskrift om prisutjevningsordningen for melk.  

Landbruks- og matministeren har besluttet tre ukers høringsfrist i denne saken, jf. utredningsinstruksen punkt 5.2 og 1.3. En hovedbegrunnelse for å endre prisutjevningsordningen er å sikre og styrke konkurransen i meierisektoren. Forslagene som departementet sender på høring innebærer en bedring i rammevilkårene for meieriselskaper utenfor Tine-systemet. Ettersom det er et faktum at de økonomiske resulta­tene for de aktuelle aktørene så langt har vært lite tilfredsstillende, mener departementet at det er viktig å få på plass endringene i ordningen så raskt som mulig. Samtidig vises det til at sentrale aktører allerede har blitt orientert om hovedpunktene i det forslaget som nå sendes på høring. 

Frist for skriftlige høringsinnspill settes til 15. juni klokken 10.00. Landbruks- og matdepartementet og Statens landbruksforvaltning inviterer til felles høringsmøte i Landbruks- og matdepartementet fredag 15. juni klokken 10.00-12.00.  

Vennligst gi beskjed til Nils Øyvind Bergset (nils-oyvind.bergset@lmd.dep.no) om hvem som vil delta på høringsmøtet innen torsdag 14. juni klokken 12.00. 

 

Med hilsen 

 

Viil Søyland                                                                    Nils Øyvind Bergset  
avdelingsdirektør                                                            rådgiver

 

                                                                                         
Kopi:
Statens landbruksforvaltning 


1.             Innledning

1.1   Hovedelementer i endringsforslagene

For å forenkle regelverket og forbedre rammevilkårene for konkurranse i meierisektoren foreslår Landbruks- og matdepartementet endringer i prisutjevningsordningen for melk, jf. St.prp. nr. 77 (2006-2007) Om jordbruksoppgjøret 2007 – endringer i statsbudsjettet for 2007. Endringene innebærer at:

- Det innføres redusert avgift/økt tilskudd for aktører utenfor Tine-systemet innenfor områder av foredling av meierivarer der Tine har en posisjon som er så dominerende at det etter departementets vurdering er behov for dette.

-  For perioden fram til 1.7.2011 innføres det ytterligere redusert avgift/økt tilskudd for Synnøve Finden og Q-Meieriene i disse prisgruppene.

- Det gjøres endringer og forbedringer i det særlige distribusjonstilskuddet for Q-Meieriene som omfatter frakt av flytende meieriprodukter.

- Ordningen med etterregning oppheves.

- Inndelingen i melkeanvendelser og markeder endres slik at det blir færre prisgrupper i ordningen.

Andre forslag til justeringer i forskriften er av mer teknisk karakter. Endringene foreslås gjennomført fra 1.7.2007. Regjeringen legger opp til at man på bakgrunn av erfaringene skal evaluere den nye ordningen etter fem år. Med bakgrunn i kontakt med berørte parter legges det til grunn, som en forutsetning for endringene, at sakene som verserer for rettsapparatet blir hevet og at kravene oppgis.

Forslaget innebærer en videreføring av utjevningen mellom hovedmelkeanvendelser og biprodukter. Kontrollen med at Tine BA selger melk til én og samme pris, til egen foredling og til andre aktører, vil også bli videreført.

Landbruks- og matdepartementet vil senere også følge opp forslagene fra en arbeidsgruppe som har utredet de generelle fraktordningene på meierivareområdet. Departementet vil foreslå å oppdatere innfraktordningen i forhold til nåværende meieristruktur, mens ordningen med generell støtte til distribusjon av flytende meieriprodukter foreslås avviklet. De sistnevnte forslagene vil bli sendt på egen høring med sikte på gjennomføring fra 1.1.2008.

Forslagene til endringer i prisutjevningsordningen for melk innebærer for øvrig at det ikke er behov for å innføre et normert egenkapitalavkastningskrav til Tines videreforedling av meierivarer. Forslaget innebærer at det ikke blir gjennomført noen verdivurdering av Tine.

1.2  Bakgrunn

Prisutjevningsordningen for melk er en del av markedsordningen for melk og har som formål å regulere prisdifferensieringen av melk som råvare til ulike anvendelser, og samtidig gi melkeprodusenter muligheter for å kunne realisere jordbruksavtalens målpris på melk uavhengig av melkeanvendelse og lokalisering av produksjonen. Den bidrar til at det tas ut høyere inntekter fra markedet for meieriprodukter. Ordningen ble innført fra 1.7.1997 som en følge av avviklingen av Riksoppgjøret for melk og innføringen av en ny markedsordning for melk, og har etter dette tidspunktet vært gjenstand for flere justeringer.

I gjeldende prisutjevningsordning utjevnes det mellom 18 produktgrupper og 6 biproduktgrupper. Det utjevnes også for fraktkostnader gjennom ordningene med innfrakttillegg og distribusjonstillegg.

Det ble foretatt flere endringer i prisutjevningsordningen for melk som en del av større endringer i markedsordningen for melk 1.1.2004. Hovedformålet med endringene var å bidra til økt konkurranse i meierivaremarkedet. I denne sammenheng kan det trekkes fram følgende endringer:

- administrativt og regnskapsmessig skille mellom råvareomsetningen i Tine og Tines melkeforedling, og kontroll med at Tine selger melk til egen foredling og andre aktører til samme pris (noteringspris)

- teknisk justering av målpris for at Tines konkurrenter skulle få dekning for påregnelige kapitalkostnader

- utvidelse av Tines forsyningsplikt

- spesiell kapitalgodtgjørelse til meieriselskaper utenfor Tine-systemet for den melk de mottar fra egne produsenter

- særlig distribusjonstillegg til Q-Meieriene

Det er likevel et faktum at de økonomiske resultatene for de uavhengige aktørene har vært lite tilfredsstillende. For å øke konkurransen i meierivare­markedet har Regjeringen kommet til at det er nødvendig å bedre ramme­betingelsene for Tine BAs konkurrenter.


2.             Forslag til endringer i prisutjevningsordningen for melk

2.1  Redusert avgift/økt tilskudd for uavhengige aktører

Et sentralt element i forslaget om å bedre rammevilkårene for aktører utenfor meierisamvirket er at disse aktørene skal betale lavere avgift og motta høyere tilskudd enn Tine BA i de prisgruppene innenfor hovedmelkeanvendelsen hvor Tine BA har en posisjon som er så dominerende at det etter departementets totalvurdering er behov for lavere avgifter og høyere tilskudd.  Lavere avgifter og høyere tilskudd vil bli gitt i alle prisgrupper unntatt gruppene for tørrmelk og merkevareeksport.  Med utgangspunkt i at Tine BA er markedsregulator, er det ikke grunnlag for ytterligere tiltak for å fremme konkurransen i markedet for typiske reguleringsvarer som tørrmelk. Departementet viser videre til at i dette markedet har en annen aktør enn markedsregulator, Normilk, en markedsandel på ca 44 %,[1]. Når det gjelder produksjon av varer for merkevareeksport til verdensmarkedet, så er Tine BA naturlig nok ikke en dominerende aktør, og det må også tas hensyn til Norges WTO-forpliktelser m.h.t. eksportstøtte.

Basert på erfaringene med utviklingen av konkurransen i meierivaremarkedet mener departementet etter en helhetsvurdering at 25 øre/liter i redusert avgift og økt tilskudd er et nødvendig og riktig nivå for å styrke de uavhengige aktørene i konkurransen med Tine BA.  

2.2  Ytterligere redusert avgift/økt tilskudd for Synnøve Finden og Q-Meieriene

I lys av at Synnøve Finden ASA og Q-Meieriene AS, volummessig og innenfor de aktuelle områdene, har vært de store konkur­rentene til Tine BA over en lengre periode, får disse to selskapene ytterligere reduserte avgifter eller høyere tilskudd med virkning på 12 øre per liter anvendt melk for en periode på 4 år.

2.3  Endring i særskilt distribusjonstilskudd til Q-Meieriene

Departementet foreslår videre at det særskilte distribusjonstillegget til Q-Meieriene endres slik at selskapet heretter kan motta 60 øre pr. liter for et kvantum begrenset oppad til 80 mill. liter for distribusjon av flytende melkeprodukter fra meierianlegg som tilhører konsernet. Tidligere kunne Q-Meieriene motta 50 øre pr. liter for et kvantum begrenset oppad til 30 mill. liter og 25 øre pr. liter for kvantum mellom 30 og 60 mill. liter.

2.4  Etterregning

Ved at det legges til rette for økt konkurranse gjennom de foreslåtte tiltakene, blir det også mulig å fjerne den detaljerte og administrativt krevende ordningen med etterkontroll av Tine BAs foredlingsmarginer og etterregning av prisutjevningsordningen for melk i regi av landbruksmyndighetene. Systemet binder opp betydelige ressurser hos landbruksmyndigheter, meieriaktører og i rettsapparatet.  En avvikling av ordningen vil derfor spare myndigheter og aktører for betydelige kostnader, samtidig som det gir et mer gjennomsiktig system og dermed en enklere hverdag for næringsliv og forvaltning.

Ved å dimensjonere avgifter og tilskudd slik som foreslått, blir Tine BA som dominerende aktør, stilt overfor en strengere økonomisk akkord relativt til andre aktører. Dette vil i seg selv være et sterkt og virksomt konkurransepolitisk tiltak. Landbruksmyndighetene vil ut over dette kontrollere melkemarkedet frem til og med målprispunktet, slik man i dag gjør for andre sektorer på landbruksområdet. Landbruksmyndighetene, ved Statens landbruksforvaltning, vil fortsatt kontrollere at Tine Råvare selger melk til en og samme pris til alle aktører, slik systemet ble etablert 1.1.2004. Ut over dette vil det være konkurranse­myndighetene sitt ansvar å kontrollere at konkurransen i videreforedlingen av meierivarer skjer i henhold til øvrige lover og regler, slik de har for markedene i andre sektorer både innenfor landbruket og ellers.

2.5  Endring i inndelingen av melkeanvendelser og markeder

Det foreslås å forenkle prisutjevningsordningen for melk slik at det blir færre prisgrupper i ordningen. Prisgrupper hvor små volumer inngår blir slått sammen med andre grupper hvor satsene i ordningen er av tilsvarende størrelse. For aktørene vil derfor antall grupper å forholde seg til gå ned fra 18 til 12. Departementet foreslår å slå sammen prisgruppene som gjelder industriproduksjon av flytende melkeprodukter, gruppene som har skilt tørrmelkprodukter i ulike markeder og prisgruppene for merkevareeksport av fersk ost, modna ost og produkter av geitemelk.

2.6  Merknader til de
enkelte bestemmelsene i
høringsutkastet

Utkastet til ny prisutjevningsforskrift innebærer i all hovedsak en videreføring av bestemmelsene i gjeldende prisutjevningsforskrift. Gjeldende forskrift § 8 om etterregning foreslås opphevet, noe som medfører at bestemmelsene i gjeldende forskrift §§ 9-17 i ny forskrift vil bli å finne i §§ 8-16. Øvrige endringer i forhold til gjeldende forskrift er beskrevet nedenfor.

Til ny § 3

Definisjonen av flytende melkeprodukter i bokstav c er endret som følge av at flere prisgrupper slås sammen og gruppenummereringen endres, jf. forslag til ny § 4.

Til ny § 4

Første ledd er endret som følge av at flere prisgrupper slås sammen, noe som også medfører endringer i nummereringen av prisgruppene.  Dette gjelder konkret de tre prisgruppene for flytende melkeprodukter industri (1B-3B) som slås sammen til en prisgruppe, de tre prisgruppene for merkevareeksport faste produkter unntatt tørrmelk (4C, 5C og 7C) som også slås sammen til en prisgruppe samt de tre prisgruppene for tørrmelk (dagligvare- industri- og merkevareeksportmarkedene) som slås sammen til en ny gruppe for tørrmelk alle markeder.  Departementet har som følge av dette også funnet det hensiktsmessig å fjerne nummereringen pr. produktgruppe og bokstaveringen pr. marked.

 

Femte ledd er ny i forhold til gjeldende § 4, og hjemler lavere avgifter og høyere tilskudd for meieriselskaper utenfor Tine-systemet som beskrevet i kapittel 2.1 og 2.2 ovenfor. Avgifter under 25 (37) øre/liter kan som en konsekvens av denne bestemmelsen gå over til å bli tilskudd. Siste setning er også ny. Bestemmelsen begrenser den maksimale tilskuddsatsen som ellers ville følge av femte ledd.

Til ny § 6

Det er gjort mindre endringer i bestemmelsen som følge av sammenslåinger av prisgrupper knyttet til merkevareeksport.

Til ny § 8

Det særskilte distribusjonstillegget endres slik at Q-Meieriene kan motta 60 øre pr. liter for et kvantum begrenset oppad til 80 mill. liter for distribusjon av flytende melkeprodukter fra meierianlegg som tilhører konsernet. For øvrig framgår det nå av bestemmelsen at meieriselskapene ”gis” distribusjonstillegget. Presiseringen innebærer at tillegget ytes uten at selskapenes selv eksplisitt må ”kreve” tillegget utbetalt, f.eks. gjennom en særlig søknad om dette. Det legges til grunn at dette er i tråd med gjeldende praksis, og medfører dermed ingen realitetsendring.

Til ny § 16

Det foreslås at ny forskrift trer i kraft 1.7.2007.[1] I henhold til melkeregnskapet for 2006, Statens landbruksforvaltning

Aksut
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Dagligvareleverandørenes forening
Finansdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Kraft Foods Norge AS
Lillehammer ysteri AS
Norges Bondelag
Norges Colonialgrossisters Forbund
Normilk AS
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk landbrukssamvirke
Nærings- og handelsdepartementet
Næringsmiddelbedriftenes landsforening
Q-Meieriene AS
Ryfylkemeieriet AS
Rørosmeieriet AS
Synnøve Finden ASA
Tine BA

Til toppen