Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 832 om prisutjevningsordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr 4 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §§ 6, 7, 8, 11 andre og tredje ledd, samt §§ 13 og 17.

I forskrift 29. juni 2007 nr. 832 om prisutjevningsordningen for melk gjøres følgende endringer:

§ 8 skal lyde:

§ 8. Fraktutjevning
 Meieriselskap som henter melk hos melkeprodusent og som utjevner for fraktkostnader mellom egne leverandører, kan kreve et innfrakttillegg. Tillegget gis pr. liter innveid melk i den kommunen der melken er produsert, og etter satser fastsatt av Statens landbruksforvaltning.

Meieriselskap som distribuerer flytende melkeprodukter til dagligvaremarkedet i Nord-Norge og selv bærer transportkostnadene, gis et tillegg. Meieriselskap som produserer og selger konsummelk til barnehager, barne- og ungdomsskoler og videregående skoler gis et tillegg til delvis dekning av distribusjonskostnader for disse produktene. Tilleggene gis pr. liter distribuert melkeprodukt etter satser fastsatt av Statens landbruksforvaltning.

Q-Meieriene AS gis 60 øre pr. liter for et kvantum begrenset oppad til 80 mill. liter for distribusjon av flytende melkeprodukter fra meierianlegg som tilhører konsernet.


II

Forskriften trer i kraft 1. februar 2008.

Se forskriften på lovdata.no