Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 832 om prisutjevningsordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. juni 2016 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §§ 6, 7, 8, 11 andre og tredje ledd og § 13.

Se forskriften på lovdata.no