Høring - Forenkling av prisutjevningordningen for melk

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag om forenklinger av prisutjevningsordningen for melk på høring. Forslagene er omtalt i vedlagte høringsnotat.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2016

Vår ref.: 16/41-

Landbruks- og matdepartementet sender med dette forslag om forenklinger av prisutjevningsordningen for melk på høring. Forslagene er omtalt i vedlagte høringsnotat. 

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 11. mars 2016.  

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene. Høringer er åpne, og enhver kan avgi høringssvar til oss. 

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2471769/. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av denne digitale løsningen for høringsuttalelser.

 

Med hilsen   

Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Nils Øyvind Bergset
                                                                                          seniorrådgiver

 • TINE SA
 • Q-meieriene AS
 • Synnøve Finden Meierier
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Hovedorganisasjonen VIRKE
 • NHO Mat og Drikke
 • COOP Norge SA
 • Cheese Co AS
 • Lillehammer Ysteri AS
 • Mondelez Europe Procurement – Norsk Filial Normilk AS
 • Rørosmeieriet AS
 • Konkurransetilsynet