Forskrift om prisutjevningsordningen for melk

Fastsatt av Landbruksdepartementet den 4. desember 2003 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr 4 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §§ 6, 7, 8, 11 andre og tredje ledd, samt §§ 13 og 17, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Se forskriften på lovdata.no