Forskrift om endring av forskrift 4. desember 2003 nr. 1453 om prisutjevningsordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 12. september 2005 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 6, § 7, § 8, § 11 annet og tredje ledd, § 13 og § 17.

I

I forskrift 4. desember 2003 nr. 1453 om prisutjevningsordningen for melk gjøres følgende endringer:

§ 2 skal lyde:

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder melk og biprodukter som foredles og omsettes som melkeprodukter av meieriselskap lokalisert i Norge.

Forskriften gjelder likevel bare dersom melken og biproduktene foredles av meieriselskaper som i et enkelt år foredler mer enn

  1. 200 000 liter melk anvendt til flytende melkeprodukter, eller
  2. 500 000 liter melk anvendt til faste melkeprodukter.

Forskriften gjelder ikke melk og biprodukter som foredles i utlandet med mindre melken er produsert i Norge og melkeproduktet omsettes i Norge.

§ 3 bokstav e) skal lyde:

  1. Meieriselskap: Foretak som benytter melk, fløte eller myse til foredling eller produksjon av melkeprodukter.

§ 4 tredje ledd skal lyde:

Statens landbruksforvaltning fastsetter satser for avgifter og tilskudd for de enkelte prisgruppene. For melk som selges direkte fra melkeprodusenter til meieriselskap som ikke er tilknyttet TINE BA og som anvendes i det uavhengige selskapets foredling, reduseres avgiften eller økes tilskuddet med en sats fastsatt av Statens landbruksforvaltning.

§ 5 tredje ledd oppheves

§ 5 fjerde ledd blir nytt tredje ledd

§ 9 tredje ledd oppheves

§ 10 første ledd skal lyde:

Meieriselskap som omfattes av denne forskriften skal sende månedlige oppgaver over solgt kvantum melkeprodukter samt beregnet mengde melk bak produktene i henhold til § 4 og § 5.

§ 11 første ledd første punktum skal lyde:

Differansen mellom den avgift som skal svares og det tilskuddet som meieriselskapet har krav på etter denne forskriften, skal avregnes månedlig (nettoavregning) ut fra virksomhetens oppgaver over avgiftspliktig og tilskuddsberettiget kvantum melkeprodukter.

§ 12 annet punktum skal lyde:

Statens landbruksforvaltning kan også kreve opplysninger som er nødvendig for å avgjøre om et meieriselskap plikter å svare avgift eller har rett til tilskudd etter denne forskriften.

§ 14 annet ledd skal lyde:

Enkeltvedtak fattet av Statens landbruksforvaltning i medhold av forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

§ 18 oppheves

II

Endringene trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov