Forskrift om endring i forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak og forskrift 21. desember 2004 nr. 1740 om regnskapsmessig behandling om utlån og garantier i finansinstitusjoner

Fastsatt av Finansdepartementet 20.desember 2018 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-1 tredje ledd og § 10-1.

I

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak gjøres følgende endringer:
 
§ 1-1 første ledd nr. 6 skal lyde:
filialer av utenlandske kredittinstitusjoner og finansieringsforetak, med unntak av kapittel 8 om delårsregnskap.

§ 1-1 annet ledd nytt tredje punktum skal lyde:

Regnskapsloven § 3-1 fjerde ledd om unntak fra bestemmelser i regnskapsloven, gjelder for alle institusjoner underlagt denne forskrift.

§ 1-2 første ledd skal lyde:

Som institusjon regnes i denne forskrift foretak som nevnt i § 1-1 første ledd.

Nåværende § 1-2 annet punktum blir nytt annet ledd og skal lyde:
Som kredittinstitusjon regnes i denne forskrift

 1. banker og kredittforetak,
 2. foretak med hovedsete i annen EØS-stat som er gitt tillatelse til å drive
  virksomhet som kredittinstitusjon og er underlagt myndighetstilsyn i slik stat, og
 3. sentralbanker og offisielle nasjonale og internasjonale institusjoner av
  bankmessig karakter.

§ 1-2 nytt tredje ledd skal lyde:

Som noterte institusjoner regnes i denne forskrift institusjoner som har utstedt verdipapirer på regulert marked i en EØS-stat.

Nåværende § 1-2 annet ledd blir nytt fjerde ledd.

Nåværende § 1-3 og § 1-4 oppheves.

Ny § 1-3 skal lyde:

§ 1-3 Regnskapsmodell noterte institusjoner

Noterte institusjoner som har konsernregnskapsplikt, skal utarbeide konsernregnskap i samsvar med IFRS, jf. regnskapsloven § 3-9 første ledd.

Selskapsregnskapet til institusjoner som nevnt i første ledd skal utarbeides:

a) i samsvar med IFRS, jf. regnskapsloven § 3-9 tredje ledd første punktum, eller

b) i samsvar med IFRS med mindre annet følger av denne forskrift. Bestemmelsene i kapittel 4 i denne forskrift gjelder ikke.

Noterte institusjoner som ikke har konsernregnskapsplikt, skal utarbeide selskapsregnskap i samsvar med IFRS, jf. regnskapsloven § 3-9 tredje ledd annet punktum.

Ny § 1-4 skal lyde:

§ 1-4 Regnskapsmodell øvrige institusjoner

Institusjoner som ikke er noterte institusjoner skal utarbeide konsernregnskap:

a) i samsvar med IFRS, jf. regnskapsloven § 3-9 fjerde ledd første punktum, eller

b) i samsvar med IFRS med mindre annet følger av denne forskrift.

Selskapsregnskapet til institusjoner som nevnt i første ledd skal utarbeides:

a) i samsvar med IFRS, jf. regnskapsloven § 3-9 fjerde ledd annet punktum, eller

b) i samsvar med IFRS med mindre annet følger av denne forskrift.

§ 1-5 skal lyde:

§ 1-5 Regnskap utarbeidet etter internasjonale regnskapsstandarder

For konsernregnskap og selskapsregnskap utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første til fjerde ledd, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskrift: § 2-1, § 2-2, § 2-4, § 2-8, § 7-4, § 7-5, § 7-6, § 7-7, § 7-9, § 8-1 og § 8-4.

Nåværende § 1-6 oppheves.

Nåværende § 2-2 oppheves.

Nåværende § 2-3 blir ny § 2-2 der siste ledd skal lyde:

Kravet i regnskapsloven § 3-3a syvende ledd nr. 3 gjelder når styrets handlingsplikt utløses i henhold til finansforetaksloven § 21-4.

Nåværende § 2-4 og § 2-5 blir nye § 2-3 og § 2-4.

Nåværende § 2-6 blir ny § 2-5.

Nåværende § 2-7 og § 2-8 blir nye § 2-6 og § 2-7.

Nåværende § 2-9 blir ny § 2-8 der første og annet ledd skal lyde:

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal, etter fastsetting av årsregnskapet, uten unødig opphold offentliggjøres på institusjonens hjemmeside på Internett. Institusjonen skal sørge for at årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen forblir offentlig i minst fem år. Finanstilsynet kan pålegge institusjonen å opprette hjemmeside på Internett. For øvrig har enhver rett til å gjøre seg kjent med innholdet av dokumentene hos Regnskapsregisteret.

Første ledd gjelder ikke for filialer av utenlandske institusjoner, jf. regnskapsloven § 8-1 annet ledd.

Nåværende § 3-1 til § 3-5 oppheves.

Ny § 3-1 skal lyde:

§ 3-1 Utbytte og konsernbidrag fra datterselskap

Utbytte og konsernbidrag fra datterselskap kan regnskapsføres i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.

§ 4-1 skal lyde:

§ 4-1. Resultatregnskap


Resultatregnskapet skal ha følgende oppstillingsplan:

1 Renteinntekter og lignende inntekter
1.1 Renteinntekter beregnet etter effektivrentemetoden av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og finansforetak

1.2 Renteinntekter beregnet etter effektivrentemetoden av utlån til og fordringer på kunder

1.3 Renteinntekter beregnet etter effektivrentemetoden av rentebærende verdipapirer

1.4 Andre renteinntekter beregnet etter effektivrentemetoden

1.5 Øvrige renteinntekter

Sum renteinntekter og lignende inntekter

2 Rentekostnader og lignende kostnader
2.1 Rentekostnader beregnet etter effektivrentemetoden på gjeld til kredittinstitusjoner og finansieringsforetak

2.2 Rentekostnader beregnet etter effektivrentemetoden på innskudd fra og gjeld til kunder

2.3 Rentekostnader beregnet etter effektivrentemetoden på utstedte verdipapirer

2.4 Andre rentekostnader beregnet etter effektivrentemetoden

2.5 Øvrige rentekostnader

Sum rentekostnader og lignende kostnader

I Netto renteinntekter

3 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester
4 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester
5 Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter
5.1 Inntekter av aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter

5.2 Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter

5.3 Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper

Sum utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter

6 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter
6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på utlån og fordringer

6.2 Netto verdiendring og gevinst/tap på rentebærende verdipapirer

6.3 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre egenkapitalinstrumenter

6.4 Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle forpliktelser (med unntak av finansielle
derivater)

6.5 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater

6.6 Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle garantier

Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter

7 Andre driftsinntekter
8 Lønn og andre personalkostnader
9 Andre driftskostnader
10 Av-/nedskrivninger, verdiendringer og gevinst/tap på ikke-finansielle eiendeler
10.1 Avskrivninger

10.2 Nedskrivninger

10.3 Verdiendringer

10.4 Gevinst/tap

Sum av-/nedskrivninger, verdiendringer og gevinst tap på ikke-finansielle eiendeler

11 Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer
11.1 Kredittap på utlån målt til amortisert kost eller virkelig verdi med verdiendring over
andre inntekter og kostnader
11.2 Kredittap på utlån målt til virkelig verdi over resultat
11.3 Kredittap på garantier og ubenyttede rammekreditter som ikke måles til virkelig verdi
over resultat
11.4 Kredittap på garantier og ubenyttede rammekreditter målt til virkelig verdi over resultat
11.5 Kredittap på rentebærende verdipapirer målt til amortisert kost eller virkelig verdi
med verdiendring over andre inntekter og kostnader
11.6 Kredittap på rentebærende verdipapirer målt til virkelig verdi over resultat

Sum kredittap på utlån, garantier og rentebærende verdipapirer

II Resultat for skatt fra videreført virksomhet

12 Skatt på resultat fra videreført virksomhet

III Resultat etter skatt fra videreført virksomhet

13 Resultat fra virksomhet under avvikling etter skatt

IV Resultat for andre inntekter og kostnader

14 Andre inntekter og kostnader
14.1 Andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet

14.1.1 Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i egenkapitalinstrumenter

14.1.2 Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger

14.1.3 Endringer i virkelig verdi på finansielle forpliktelser som skyldes egen kredittrisiko

14.1.4 Øvrige andre inntekter og kostnader

14.1.5 Skatt på andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet

14.2 Andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert til resultatet

14.2.1 Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende
verdipapirer

14.2.2 Effektiv andel av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i
kontantstrømsikring

14.2.3 Øvrige andre inntekter og kostnader

14.2.4 Skatt på andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert til resultatet

Sum andre inntekter og kostnader

15 Totalresultat for regnskapsåret

§ 4-2 skal lyde:
§ 4-2. Balanse

Balansen skal ha følgende oppstillingsplan:

EIENDELER

1 Kontanter og kontantekvivalenter
2 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak
2.1 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak til virkelig verdi

2.2 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak til amortisert kost

Sum utlån og fordringer på kredittinstitusjoner og finansieringsforetak

3 Utlån til og fordringer på kunder
3.1 Utlån og fordringer på kunder til virkelig verdi

3.2 Utlån og fordringer på kunder til amortisert kost

Sum utlån og fordringer på kunder

4 Rentebærende verdipapirer
4.1 Rentebærende verdipapirer til virkelig verdi

4.2 Rentebærende verdipapirer til amortisert kost
Sum rentebærende verdipapirer

5 Finansielle derivater
6 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter
7 Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter
8 Eierinteresser i konsernselskaper
9 Immaterielle eiendeler
10 Investeringseiendom
11 Varige driftsmidler
11.1 Eierbenyttet eiendom

11.2 Andre varige driftsmidler

Sum varige driftsmidler

12 Andre eiendeler
12.1 Eiendeler ved utsatt skatt

12.2 Andre eiendeler

Sum andre eiendeler

13 Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for salg
SUM EIENDELER

GJELD OG EGENKAPITAL

GJELD

14 Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak
14.1 Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak til virkelig verdi

14.2 Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak til amortisert kost

Sum innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak

15 Innskudd og andre innlån fra kunder
15.1 Innskudd og andre innlån fra kunder til virkelig verdi

15.2 Innskudd og andre innlån fra kunder til amortisert kost

Sum innskudd og andre innlån fra kunder

16 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer
16.1 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til virkelig verdi

16.2 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til amortisert kost
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

17 Finansielle derivater

18 Annen gjeld

19 Avsetninger
19.1 Pensjonsforpliktelser
19.2 Forpliktelser ved skatt
19.2.1 Forpliktelser ved periodeskatt
19.2.2 Forpliktelser ved utsatt skatt
19.3 Avsetninger på garantier og ubenyttede rammekreditter
19.4 Andre avsetninger
Sum avsetninger

20 Ansvarlig lånekapital
20.1 Ansvarlig lånekapital til virkelig verdi
20.2 Ansvarlig lånekapital til amortisert kost
Sum ansvarlig lånekapital

21 Fondsobligasjonskapital
21.1 Fondsobligasjonskapital til virkelig verdi
21.2 Fondsobligasjonskapital til amortisert kost
Sum fondsobligasjonskapital

22 Forpliktelser inkludert i avhendingsgrupper klassifisert som holdt for salg

SUM GJELD
EGENKAPITAL

23 Innskutt egenkapital
23.1 Selskapskapital
23.1.1 Preferanseaksjekapital
23.1.2 Aksjekapital/eierandelskapital
23.1.3 Beholdning av egne aksjer/egenkapitalbevis
23.2 Overkursfond
23.3 Kompensasjonsfond
23.4 Fondsobligasjonskapital
23.5 Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

24 Opptjent egenkapital
24.1 Fond for vurderingsforskjeller
24.2 Fond for urealiserte gevinster
24.3 Sparebankens fond
24.4 Gavefond
24.5 Utjevningsfond
24.6 Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

SUM EGENKAPITAL
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

§ 4-3 skal lyde:

Når institusjonens forhold tilsier det, skal det i resultatregnskap og balanse foretas en ytterligere oppdeling i underposter.
Det kan ikke tilføyes nye hovedposter eller foretas endringer av rekkefølgen av hovedpostene.

Hovedposter kan ikke slås sammen. Underposter skal slås sammen dersom sammenslåingen fører til et mer oversiktlig årsregnskap. Underposter kan bare slås sammen innenfor samme hovedpost. Poster i oppstillingsplanene som er slått sammen skal spesifiseres i noter.

Underposter i resultatregnskapet som gjelder andre inntekter og kostnader (post 14) kan ikke slås sammen.

Underposter i balansen som gjelder egenkapital (post 23 og 24) kan ikke slås sammen.

 

Nåværende § 4-5 oppheves.

§ 5-1 første ledd første punktum skal lyde:

Under resultatpost 1 føres alle renteinntekter fra eiendeler fort under eiendelspostene 1, 2, 3 og 4.

Nåværende § 5-1 første ledd annet punktum oppheves. Nåværende tredje punktum blir nytt annet punktum.

§ 5-1 annet ledd oppheves

§ 5-3 skal lyde:

§ 5-3. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester - Resultatpost 3

Under resultatpost 3 føres garantiprovisjonsinntekter, gebyrer og provisjonsinntekter ved blant annet handel med verdipapirer og valuta, forsikringstjenester, mottatte formidlingsprovisjoner i forbindelse med forvaltning av lån for andre långiveres regning og formidling av lån, gebyrer ved betalingsformidling og depot- og forvaltningsgebyrer.

§ 5-4 skal lyde:

§ 5-4. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester - Resultatpost 4

Under resultatpost 4 føres garantiprovisjonskostnader, gebyrer og provisjonskostnader ved blant annet handel med verdipapirer og valuta og gebyr for betalingsformidling.

§ 5-5 skal lyde:

§ 5-5 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter - Resultatpost 6

Resultatpost 6 omfatter gevinst/tap på transaksjoner med finansielle instrumenter og verdiendringer av disse.

Netto verdiendring i resultatpost 6.1 og 6.2 omfatter annet enn verdiendringer som føres som renteinntekter og tap i resultatpost 1 og 11.

Netto verdiendring i resultatpost 6.4 omfatter annet enn verdiendringer som føres som rentekostnader i resultatpost 2.

Nåværende § 5-6 oppheves.

Nåværende § 5-7 blir ny § 5-6 som skal lyde:
§ 5-6. Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer - Resultatpost 11
Kredittap på utlån, garantier mv. og rentebærende verdipapirer som måles til virkelig verdi over resultat, skal resultatføres på resultatpost 11 dersom det er relevant for forståelsen av institusjonens finansielle stilling, jf. IAS 1.85.
Resultatpost 11 omfatter innbetalinger på tidligere konstaterte tap.

Ny § 5-7 skal lyde:
§ 5-7 Andre inntekter og kostnader — Resultatpost 14

Andre inntekter og kostnader omfatter inntekts- og kostnadsposter som ikke blir innregnet i resultatet slik det kreves eller tillates i IFRS, jf. IAS 1.7. Resultatpost 14.1 omfatter andre inntekter og kostnader som etter IFRS ikke vil bli omklassifisert til resultatet, jf. IAS 1.82A litra a). Resultatpost 14.1.1 omfatter verdiendringer på egenkapitalinstrumenter som regnskapsføres etter IFRS 9.5.7.5. Resultatpost 14.1.2 omfatter estimatendringer på ytelsesbaserte pensjonsordninger som regnskapsføres etter IAS 19.120 litra c). Resultatpost 14.1.3 omfatter verdiendringer på finansielle forpliktelser som skyldes egen kredittrisiko, jf. IFRS 9.5.7.7.
Resultatpost 14.2 omfatter andre inntekter og kostnader som etter IFRS kan bli omklassifisert til resultatet, jf. IAS 1.82A litra b). Resultatpost 14.2.1 omfatter verdiendringer på renteinstrumenter som regnskapsføres etter IFRS 9.4.1.2A. Resultatpost 14.2.2 omfatter gevinster og tap på sikrings-instrumenter i kontantstrømsikring som regnskapsføres etter IFRS 9.6.5.11 litra b).

Nåværende § 5-8 oppheves.

Overskriften til kapittel 6 skal lyde:

Kapittel 6. Nærmere om poster i balansen

§ 6-1 skal lyde:
§ 6-1 Kontanter og kontantekvivalenter - Eiendelspost 1
Med kontantekvivalenter menes kortsiktige, svært likvide investeringer som lett kan omgjøres i kjente kontantbeløp og som har ubetydelig risiko for verdiendringer.

Nåværende § 6-2 og § 6-3 oppheves.

Nåværende § 6-4 blir ny § 6-2 som skal lyde:
§ 6-2 Utlån til og fordringer på kunder - Eiendelspost 3
Eiendelspost 3 omfatter utlån til og fordringer på kunder som ikke er kredittinstitusjoner.

Nåværende § 6-5 og § 6-6 oppheves.

Nåværende § 6-7 blir ny § 6-3 som skal lyde:
§ 6-3 Innlån fra kredittinstitusjoner og finansieringsforetak - Gjeldspost 14
Gjeldspost 14 omfatter enhver form for gjeld til kredittinstitusjoner og finansieringsforetak som ikke skal føres under gjeldspost 16, 20 eller 21.

Nåværende § 6-8 blir ny § 6-4 som skal lyde:
§ 6-4 Innskudd og andre innlån fra kunder - Gjeldspost 15
Gjeldspost 15 omfatter enhver form for gjeld til kunder som ikke skal føres under gjeldspost 14, 16, 20 eller 21.

Nåværende § 6-9 blir ny § 6-5 som skal lyde:

§ 6-5 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer — Gjeldspost 16

Gjeldspost 16 omfatter all gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer som ikke er ansvarlig lånekapital eller fondsobligasjonskapital.

Nåværende § 6-10 blir ny § 6-6 som skal lyde:

§ 6-6 Annen gjeld — Gjeldspost 18

Gjeldspost 18 omfatter skattetrekk, skyldig merverdiavgift og skyldig lønn og arbeidsgiveravgift.

Nåværende § 6-11 oppheves.

Nåværende § 6-12 blir ny § 6-7 som skal lyde:

§ 6-7 Avsetninger - Gjeldspost 19

Gjeldspost 19.4 omfatter avsetninger beregnet i samsvar med IAS 37.

Nåværende § 6-13 blir ny § 6-8 som skal lyde:

§ 6-8. Innskutt egenkapital - Egenkapitalpost 23

Egne aksjer/egenkapitalbevis føres på egenkapitalpost 23.1.3 til pålydende verdi.

Nåværende § 6-14 og § 6-15 oppheves.

Nåværende kapittel 7 oppheves.

Nåværende kapittel 8 Noteopplysninger blir nytt kapittel 7.

Nåværende § 8-1 blir ny § 7-1 som skal lyde:
§ 7-1 Alminnelig opplysningsplikt

Regnskapsloven § 7-15 første til tredje ledd, § 7-26, § 7-27 annet ledd, § 7-30, § 7-30a, § 7-31a, § 7-31b og § 7-32 gjelder med de unntak og tillegg som følger av bestemmelsene i dette kapittel. Opplysninger som nevnt i dette kapittel kan utelates når de ikke er av betydning for å bedømme institusjonens eller konsernets stilling og resultat. Det skal likevel alltid gis opplysninger som nevnt i § 7-5 og § 7-7.

Ny § 7-2 skal lyde:

§ 7-2 Noteopplysninger i samsvar med IFRS

Det skal gis opplysninger i noter i samsvar med krav i IFRS. Følgende krav etter IFRS om opplysninger i noter til årsregnskapet kan likevel fravikes:

 1. IFRS 13 under forutsetning av det gis opplysninger om virkelig verdi i samsvar med § 7-3
 2. IFRS 15.113-128
 3. IAS 19.135 litra c og IAS 19.145-147


Dersom adgangen i første ledd om å fravike enkelte notekrav i IFRS benyttes, skal det gis opplysninger om hvilke IFRS-krav som fravikes.

Ny § 7-3 skal lyde:

§ 7-3 Opplysninger om virkelig verdi

For eiendeler og forpliktelser som måles til virkelig verdi skal det opplyses om:

 1. De verdsettingsmetodene og inndata som ble benyttet,
 2. Det nivået innenfor hierarkiet for virkelig verdi der målingen av virkelig verdi i sin helhet er kategorisert,
 3. Der målingen av virkelig verdi er kategorisert i nivå 2 eller 3, gi en beskrivelse av de verdsettingsmetodene og inndata som er benyttet. Dersom det foreligger en endring i verdsettingsmetode, skal foretaket opplyse om dette og begrunne endringen.

Nåværende § 8-1a til § 8-10 fjerde ledd første punktum oppheves.

Nåværende § 8-10 fjerde ledd annet punktum til siste punktum blir ny § 7-4 som skal lyde:

§ 7-4 Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter

Aksjer, egenkapitalbevis og andeler i andre foretak ført under eiendelspost 6 skal spesifiseres etter foretak. Norske foretak skal angis med organisasjonsnummer. Spesifikasjonen skal omfatte de største postene og minst utgjøre 90% av institusjonens beholdning av henholdsvis aksjer, egenkapitalbevis og andeler. Det skal opplyses om balanseført verdi, eierandel og antall aksjer i hvert foretak. Aksjer og egenkapitalbevis i finansforetak skal spesifiseres.

Nåværende § 8-11 til § 8-19 oppheves.

Nåværende § 8-20 blir ny § 7-5 som skal lyde:

§ 7-5 Egenkapital

Regnskapsloven § 7-26 gjelder tilsvarende for institusjoner som har utstedt egenkapitalbevis.

Opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-26 tredje ledd skal omfatte egenkapitalbevis eller aksjer som innehas av medlem av generalforsamling og foretaksforsamling.

I tillegg til opplysninger som nevnt i regnskapsloven § 7-27 annet ledd skal institusjoner som er morselskap opplyse om datterselskapers beholdning av aksjer og egenkapitalbevis utstedt av morselskapet.

Nåværende § 8-21 blir ny 7-6 og annet og tredje ledd skal lyde:

Ansvarlig kapital, jf. finansforetaksloven § 14-1, skal spesifiseres på egenkapital (ren kjernekapital), annen godkjent kjernekapital, ansvarlig lånekapital, annen tilleggskapital, samt på fradrag og tillegg.

Institusjonen skal offentliggjøre beregningsgrunnlaget, jf. finansforetaksloven § 14-2, for kredittrisiko fordelt på engasjementkategori, samt for markedsrisiko og operasjonell risiko.

Nåværende § 8-22 til § 8-27 oppheves.


Nåværende § 8-28 blir ny § 7-7.


Nåværende § 8-29 oppheves.

Ny § 7-8 skal lyde:

§ 7-8 Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen

Poster i oppstillingsplanen som er slått sammen etter § 4-3, skal spesifiseres. Det skal gis sammenligningsinformasjon i samsvar med kravene i IAS 1.

Nåværende § 8-30 blir ny § 7-9 som skal lyde:

Det skal opplyses om resultat for andre inntekter og kostnader som prosent av forvaltningskapitalen.

Nåværende kapittel 8A oppheves.

Nåværende kapittel 9 Delårsregnskap blir nytt kapittel 8.

Nåværende § 9-1 blir ny § 8-1 som skal lyde:
Det skal utarbeides delårsregnskap for hvert kvartal. Institusjoner som ikke er noterte institusjoner, jf. § 1-2 annet ledd, kan unnlate å utarbeide delårsregnskap for fjerde kvartal. For morselskap består delårsregnskapet av selskapsregnskap og konsernregnskap.

Nåværende § 9-2 oppheves.

Ny § 8-2 skal lyde:

§ 8-2. Innhold i delårsregnskap
Delårsregnskapet skal utarbeides i samsvar med IAS 34. Det er likevel ikke krav til å utarbeide kontantstrømoppstilling. Resultatregnskap og balanse skal minst angi hovedpostene i oppstillingsplanene, jf. § 4-1 og § 4-2. Kravet i IAS 34.16A litra j) om å gi opplysninger om virkelig verdi på finansielle instrumenter, kan fravikes under forutsetning av at det gis opplysninger i samsvar med § 7-3.

Nåværende § 9-3 første til tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde ledd blir ny § 8-3 første ledd.

Nåværende § 9-4 blir ny § 8-4.

Nåværende kapittel 10 Avsluttende bestemmelser blir nytt kapittel 9.

Nåværende § 10-2 oppheves.

Ny § 9-2 skal lyde:
§ 9-2. Overgangsregler
For regnskapsåret 2020 kan institusjoner som utarbeider konsernregnskap etter denne forskrift § 1-4 første ledd bokstav b unnlate å omarbeide sammenligningstall. Tilsvarende gjelder institusjoner som utarbeider selskapsregnskap etter denne forskrift § 1-4 annet ledd bokstav b.
Institusjoner som utarbeider konsernregnskap etter denne forskrift § 1-4 første ledd bokstav b og/eller selskapsregnskap etter denne forskrift § 1-4 annet ledd bokstav b skal ved førstegangs anvendelse av krav i IFRS gi opplysninger som følger av overgangsreglene i den enkelte IFRS-standard. I tillegg skal det i noter forklares hvordan overgangen fra tidligere anvendte prinsipper har påvirket institusjonens rapporterte finansielle stilling. Det skal gis en avstemming av institusjonens egenkapital pr. 31. desember 2019 mot institusjonens egenkapital 1. januar 2020 som setter brukere i stand til å forstå de vesentligste justeringene i balanseoppstillingen.
For regnskapsåret 2020 kan institusjoner som utarbeider konsernregnskap etter denne forskrift § 1-4 første ledd bokstav b og/eller selskapsregnskap etter denne forskrift § 1-4 annet ledd bokstav b, unnlate å anvende IFRS 16 Leieavtaler og i stedet anvende tidligere anvendte prinsipper.

Ikrafttreden

Endringene trer i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2020 eller senere. Tidligere anvendelse av forskriftsendringene er tillatt.

II

Forskrift 21. desember 2004 nr. 1740 om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner oppheves.

Forskriften oppheves med virkning fra 1. januar 2020.