Forskrift om endring i forskrift 18. desember 2015 nr. 1824 om årsregnskap livsforsikringsforetak, forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap skadeforsikringsforetak og forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap pensjonsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2018 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) § 8-1 tredje ledd og § 10-1.

I

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1824 om årsregnskap for livsforsikringsforetak gjøres følgende endringer:


A. Endringer med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2018 eller senere

§ 4-2 tredje ledd skal lyde:

(3) Underposter i resultatregnskapet under følgende hovedposter kan ikke slås sammen: Premieinntekter (post 1), erstatninger (post 5), resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser (post 6 og 7) og andre inntekter og kostnader (post 19).

§ 4-4 post 6.1.2 skal lyde:

6.1.2 - Endring i gjenforsikringsandel av premiereserve mv.

§ 4-4 post 18 og 19 skal lyde:

18. Resultat for andre inntekter og kostnader
19. Andre inntekter og kostnader
19.1 Andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet

19.1.1 Verdireguleringer — eiendom, anlegg og utstyr

19.1.2 Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger

19.1.3 Øvrige andre inntekter og kostnader

19.1.4 Justering av forsikringsforpliktelsene

19.1.5 Skatt på andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet

19.2 Andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert til resultatet

19.2.1 Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

19.2.2 Effektiv andel av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i kontantstrømsikring

19.2.3 Øvrige andre inntekter og kostnader

19.2.4 Justering av forsikringsforpliktelsene

19.2.5 Skatt på andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert

§ 4-5 post 2.4.2 skal lyde:

2.4.2 Rentebærende verdipapirer

§ 4-5 post 6.4.2 skal lyde:

6.4.2 Rentebærende verdipapirer

§ 4-5 post 8.4.2 skal lyde:
8.4.2 Rentebærende verdipapirer

§ 4-6 bokstav c) i. og ii. skal lyde:
i. resultat for andre inntekter og kostnader (resultatpost 18)
ii. andre inntekter og kostnader (resultatpost 19) spesifisert på de enkelte underposter (resultatpost 19.1-19.1.5 og 19.2-19.2.5)

§ 4-11 første ledd siste punktum skal lyde:

Resultatpost 8 omfatter likevel ikke beløp som skal føres som justering av forsikringsforpliktelsene i resultatpost 19.1.4 og 19.2.4.

§ 4-11 annet ledd siste punktum skal lyde:

Resultatpost 8.1 omfatter likevel ikke beløp som skal føres som justering av forsikringsforpliktelsene i resultatpost 19.1.4 og 19.2.4.

§ 4-11 tredje ledd første punktum skal lyde:

Med risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene (resultatpost 8.2) menes overskudd på risikoresultatet fratrukket eventuelle avsetninger til risikoutjevningsfond, jf. lovens § 3-14 og § 3-18.

§ 4-11 siste ledd siste punktum skal lyde:

Resultatpost 8.3 omfatter likevel ikke beløp som skal føres som justering av forsikringsforpliktelsene i resultatpost 19.1.4 og 19.2.4.

Ny § 4-13 skal lyde:
§ 4-13 Andre inntekter og kostnader — resultatpost 19

(1) Andre inntekter og kostnader omfatter inntekts- og kostnadsposter som ikke blir innregnet i resultatet i henhold til IFRS, jf. IAS 1.7.

(2) Resultatpost 19.1 omfatter andre inntekter og kostnader som etter IFRS ikke vil bli omklassifisert til resultatet, jf. IAS 1.82A litra a). Resultatpost 19.1.2 omfatter estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger, jf. IAS 19.120 litra c).

(3) Resultatpost 19.2 omfatter andre inntekter og kostnader som etter IFRS senere vil bli omklassifisert til resultatet når særlige vilkår er oppfylt, jf. IAS 1.82A litra b).

Nåværende § 4-13 oppheves.

§ 5-9 første ledd post 2.5 skal lyde:

2.5 Justering av forsikringsforpliktelsene fra andre inntekter og kostnader (del av resultatpost 19.1.4 og 19.2.4)

§ 5-9 annet ledd post 2.4 skal lyde:

2.4 Justering av forsikringsforpliktelsene fra andre inntekter og kostnader (del av resultatpost 19.1.4 og 19.2.4)

 

§ 5-14 første ledd skal lyde:

(1) Store foretak skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med IFRS 4.39B-4.39J, IFRS 7, § 5-6 og § 5-30 til § 5-36.

§ 6-1 første punktum skal lyde:

Det skal utarbeides delårsregnskap for hvert kvartal med unntak av for fjerde kvartal.

§ 6-1 annet punktum oppheves. Tredje punktum blir nytt annet punktum.

§ 6-2 tredje punktum skal lyde:

Underpostene til resultatpost 19 kan, med unntak av postene 19.1.4, 19.1.5, 19.2.4 og 19.2.5, slås sammen.

§ 6-2 nytt fjerde punktum skal lyde:

Kravet i IAS 34.16A litra j) om å gi opplysninger om virkelig verdi på finansielle instrumenter, kan fravikes under forutsetning av det gis opplysninger i samsvar med § 5-6.

B. Endringer med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2021 eller senere

§ 1-3 annet ledd skal lyde:

(2) For konsernregnskap som utarbeides etter internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første ledd og fjerde ledd første punktum, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskriften: § 2-1, § 2-3, § 2-4, § 5-11 tredje ledd, § 5-13, § 5-31, § 5-40 første og annet ledd, § 5-45, § 5-46, § 5-54, § 6-1 og § 6-4.

§ 3-4 første ledd skal lyde:

Finansielle instrumenter skal innregnes og måles i samsvar med IFRS 9 med unntak av finansielle instrumenter som ikke omfattes av standardens virkeområde, jf. IFRS 9 kapittel 2.

§ 3-7 første punktum skal lyde:

Aksjer og andeler i datterforetak skal i selskapsregnskapet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden eller i samsvar med IFRS 9.

§ 3-8 første punktum skal lyde:

Deltakelse i felleskontrollerte foretak skal i selskapsregnskapet regnskapsføres etter bruttometoden, egenkapitalmetoden eller i samsvar med IFRS 9.

§ 4-4 post 19.2.1 skal lyde:

19.2.1 Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer

§ 4-5 post 2.3.1 skal lyde:

2.3.1 Rentebærende verdipapirer

§ 4-5 post 6.3.1 skal lyde:

6.3.1 Rentebærende verdipapirer

§ 4-5 post 8.3.1 skal lyde:

8.3.1 Rentebærende verdipapirer

§ 4-13 tredje ledd nytt annet punktum skal lyde:

Resultatpost 19.2.1 omfatter verdiendringer på renteinstrumenter som regnskapsføres etter IFRS 9.4.1.2A.

§ 5-14 skal lyde:

(1) Store foretak skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med IFRS
7, § 5-6 og § 5-30 til § 5-37.

(2) Små foretak skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med § 5-6
og § 5-15 til§ 5-37.

§ 5-16 første ledd skal lyde:

(1) Det skal gis opplysninger om den balanseførte verdien av hver av følgende kategorier som definert i IFRS 9:

a) finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser (i) de finansielle eiendelene som ble øremerket som slike ved førstegangsinnregning, og (ii) de som etter IFRS 9 er pliktig å holde i denne kategorien,

b) finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser (i) de finansielle forpliktelsene som ble øremerket som slike ved førstegangsinnregning, og (ii) de som etter IFRS 9 er pliktig å holde i denne kategorien,

c) finansielle eiendeler målt til amortisert kost,

d) finansielle forpliktelser målt til amortisert kost, og

e) finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, spesifisert

på (i) gjeldsinstrumenter og egenkapitalinstrumenter.

§ 5-17 annet ledd skal lyde:

(2) Dersom foretaket har øremerket en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, skal det gis opplysninger i samsvar med IFRS 7.10, 7.10A og 7.11.

Ny § 5-18 skal lyde:

§ 5-18 Investeringer i egenkapitalinstrumenter øremerket til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader

(1) Dersom foretaket har øremerket investeringer i egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, skal det gis opplysninger i samsvar med IFRS 7.11A.

(2) Dersom foretaket har fraregnet investeringer i egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i løpet av regnskapsåret, skal det gis opplysninger i samsvar med IFRS 7.11B.

Nåværende § 5-18 blir ny § 5-19.

§ 5-19 skal lyde:

(1) Dersom foretaket har omklassifisert en finansiell eiendel, skal det gis opplysninger i samsvar med IFRS 7.12B-12D.


Nåværende § 5-19 til § 5-21 blir nye § 5-20 til § 5-22.

Nåværende § 5-22 blir ny § 5-23.

§ 5-23 skal lyde:

§ 5-23 Avsetning for kredittap

(1) Det skal opplyses om nedskrivninger for kredittap på finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter og som er klassifisert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, jf. IFRS 7.16A.


Nåværende § 5-23 og § 5-24 blir nye § 5-24 og § 5-25.

Nåværende § 5-25 blir ny § 5-26.

§ 5-26 skal lyde:

Ved sikringsbokføring skal foretaket gi opplysninger i samsvar med IFRS 7.21A-24G.


Nåværende § 5-26 blir ny § 5-27.

Nåværende § 5-27 oppheves.

§ 5-28 syvende ledd skal lyde:

Kredittrisiko

(7) Det skal gis opplysninger om kredittrisiko i samsvar med IFRS 7.35A-38.

 

§ 5-29 tredje ledd skal lyde:

(3) Når et foretak fraregner overførte finansielle eiendeler i sin helhet, jf. IFRS 9 avsnitt 3.2.6(a) og (c)(i), men har et vedvarende engasjement i dem, skal det minst gis opplysninger for hver type vedvarende engasjement i samsvar med IFRS 7.42E—G.

Ny § 5-30 skal lyde:

§ 5-30 Opplysninger ved første gangs anvendelse av IFRS 9

(1) Store foretak skal ved første gangs anvendelse av IFRS 9, gi opplysninger i noter i
samsvar med IFRS 7.421-42S.

(2) Små foretak skal ved første gangs anvendelse av IFRS 9, gi opplysninger om

a) balanseført verdi av finansielle eiendeler etter IAS 39 ved utgangen av forrige regnskapsår,

b) balanseført verdi av finansielle eiendeler etter IFRS 9 ved inngangen til regnskapsåret.

(3) Opplysningene i annet ledd skal gis for hver av følgende balanseposter; 2.3.1 og 2.3.2, 2.4.1 til 2.4.5, 6.3.1 og 6.3.2, 6.4.1 til 6.4.5, 8.3.1 og 8.3.2, 8.4.1 til 8.4.5. Det skal angis særskilt endringer i balanseført verdi på finansielle eiendeler som er målt til amortisert kost både etter IAS 39 og etter IFRS 9.

Nåværende § 5-30 til § 5-59 blir nye § 5-31 til § 5-60.

II

I forskrift 18. desember 2015 nr. 1775 om årsregnskap for skadeforsikringsforetak gjøres følgende endringer:
A. Endringer med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2018 eller senere
§ 1-3 annet ledd skal lyde:

(2) For konsernregnskap som utarbeides etter internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første ledd og fjerde ledd første punktum, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskriften: § 2-1, § 2-3. § 2-4, § 5-31, § 5-40 første og annet ledd, § 5-45, § 5-46, § 5-54, § 6-1 og § 6-4.

§ 3-7 første og annet ledd skal lyde:

Finansielle instrumenter innregnes og måles i samsvar med IFRS 9 med unntak av finansielle instrumenter som ikke omfattes av standardens virkeområde, jf. IFRS 9 kapittel 2.

Foretak kan i årsregnskapet for 2018, 2019 og 2020 velge å innregne og måle finansielle instrumenter i samsvar med IAS 39.

§ 4-2 tredje ledd skal lyde:

(3) Underposter i resultatregnskapet under følgende hovedposter kan ikke slås sammen: Premieinntekter (post 1), erstatningskostnader (post 3), og andre inntekter og kostnader (post 15).

§ 4-4 post 14 og 15 skal lyde:

14 Resultat for andre inntekter og kostnader
15 Andre inntekter og kostnader
15.1 Andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet

15.1.1 Verdireguleringer — eiendom, anlegg og utstyr

15.1.2 Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger

15.1.3 Øvrige andre inntekter og kostnader
15.1.4 Skatt på andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet

15.2 Andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert til resultatet
15.2.1 Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer
15.2.2 Effektiv andel av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i kontantstrømsikring

15.2.3 Øvrige andre inntekter og kostnader

15.2.4 Skatt på andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert

Ny § 4-4A skal lyde:

§ 4-4A Presentasjon i henhold til IFRS 4.35B — 4.35M

Foretak kan i årsregnskapet for 2018, 2019 og 2020 anvende adgangen i IFRS 4.35B — 4.35M til å omklassifisere mellom resultatpostene 1-14 og resultatpost 15 for øremerkede finansielle eiendeler.

Ny § 4-4B skal lyde:

§ 4-4B Presentasjon ved anvendelse av IAS 39 — post 15.1.1 og 15.2.1

For foretak som anvender IAS 39 i årsregnskapet for 2018, 2019 og 2020, skal post 15.2.1 lyde: 15.2.1 Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg.


§ 4-5 post 2.3.1 skal lyde:
2.3.1 Rentebærende verdipapirer

§ 4-5 post 2.4.2 skal lyde:

2.4.2 Rentebærende verdipapirer

Ny § 4-5A skal lyde:

§ 4-5A Presentasjon ved anvendelse av IAS 39 — post 2.3.1

For foretak som anvender IAS 39 i årsregnskapet for 2018, 2019 og 2020, skal post 2.3.1 lyde: 2.3.1 Investeringer som holdes til forfall.

§ 4-6 bokstav c første og annet strekpunkt skal lyde:

- resultat for andre inntekter og kostnader (resultatpost 14)

- andre inntekter og kostnader (resultatpost 15) spesifisert på de enkelte underposter (resultatpost 15.1-15.1.4 og 15.2-15.2.4)

Overskrift i § 4-10 skal lyde:

§ 4-10. Erstatningskostnader – resultatpost 3

Overskrift i § 4-11 skal lyde:

§ 4-11. Forsikringsrelaterte driftskostnader – resultatpost 4

Ny § 4-12 skal lyde:

§ 4-12 Andre inntekter og kostnader — resultatpost 15

(1) Andre inntekter og kostnader omfatter inntekts- og kostnadsposter som ikke blir innregnet i resultatet i henhold til IFRS, jf. IAS 1.7.

(2) Resultatpost 15.1 omfatter andre inntekter og kostnader som etter IFRS ikke vil bli omklassifisert til resultatet, jf. IAS 1.82A litra a). Resultatpost 15.1.2 omfatter estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger, jf. IAS 19.120 litra c).

(3) Resultatpost 15.2 omfatter andre inntekter og kostnader som etter IFRS senere vil bli omklassifisert til resultatet når særlige vilkår er oppfylt, jf. IAS 1.82A litra b). Resultatpost 15.2.1 omfatter verdiendringer på renteinstrumenter som regnskapføres etter IFRS 9.4.1.2A.

Nåværende § 4-12 oppheves.

§ 5-12 første til tredje ledd skal lyde:

(1) Store foretak skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med IFRS7, § 5-6 og § 5-29 til § 5-37.

(2) Mellomstore foretak skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med § 5-6 og § 5-13 til § 5-37.

(3) Små foretak skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med § 5-6, § 5-13, § 5-14, § 5-18, § 5-19, § 5-23, § 5-24, § 5-26, § 5-28 annet ledd annet punktum, § 5-
29 annet og tredje ledd
og § 5-31 til § 5-37.

§ 5-14 nytt første ledd skal lyde:

(1) Det skal gis opplysninger om den balanseførte verdien av hver av følgende kategorier som definert i IFRS 9:

a) finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser (i) definansielle eiendelene som ble øremerket som slike ved førstegangsinnregning, og (ii) de som etter IFRS 9 er pliktig å holde i denne kategorien,

b)finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser (i) de finansielle forpliktelsene som ble øremerket som slike ved førstegangsinnregning, og (ii) de som etter IFRS 9 er pliktig å holde i denne kategorien,

c) finansielle eiendeler målt til amortisert kost,

d) finansielle forpliktelser målt til amortisert kost, og

e) finansielle eiendeler målt til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, spesifisert på (i) gjeldsinstrumenter og (ii) egenkapitalinstrumenter.

Nåværende § 5-14 første ledd blir nytt annet ledd og skal lyde:

(2) Foretak som anvender IAS 39, jf. § 3-7 annet ledd, skal istedenfor opplysninger som nevnt i første ledd, gi opplysninger om den balanseførte verdien av hver av følgende kategorier som definert i IAS 39:

a) finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser (i) de finansielle eiendelene som ble øremerket som slike ved førstegangsinnregning, og (ii) de som ble klassifisert som holdt for omsetning i samsvar med IAS 39,

b) investeringer som holdes til forfall,

c) utlån og fordringer,

d) finansielle eiendeler tilgjengelige for salg,

e) finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser (i) de finansielle forpliktelsene som ble øremerket som slike ved førstegangsinnregning, og (ii) de som ble klassifisert som holdt for omsetning i samsvar med IAS 39, og

f) finansielle forpliktelser målt til amortisert kost.

Ny § 5-16 skal lyde:

§ 5-16 Investeringer i egenkapitalinstrumenter øremerket til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader

(1) Dersom foretaket har øremerket investeringer i egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, skal det gis opplysninger i samsvar med IFRS 7.11A.

(2) Dersom foretaket har fraregnet investeringer i egenkapitalinstrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader i løpet av regnskapsåret, skal det gis opplysninger i samsvar med IFRS 7.11B.

Nåværende § 5-16 blir ny § 5-17.

§ 5-17 første og annet ledd skal lyde:

(1) Dersom foretaket har omklassifisert en finansiell eiendel, skal det gis opplysninger i samsvar med IFRS 7.12B-12D.

(2) Foretak som anvender IAS 39, jf. § 3-7 annet ledd, skal istedenfor opplysninger som nevnt i første ledd, gi opplysninger om hvilket beløp som er omklassifisert til og fra hver kategori, jf. § 5-14 annet ledd, samt grunnen til denne omklassifiseringen. Dersom den særlige adgangen til å omklassifisere etter IAS 39.50B er anvendt, skal det gis opplysninger som nevnt i IFRS 7.12A.

Nåværende § 5-17 til § 5-19 blir nye § 5-18 til § 5-20.
Nåværende § 5-20 oppheves.

Ny § 5-21 skal lyde:

§ 5-21 Avsetning for kredittap

(1) Det skal opplyses om nedskrivninger for kredittap på finansielle eiendeler som er gjeldsinstrumenter og som er klassifisert til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader, jf. IFRS 7.16A.

(2) Foretak som anvender IAS 39, jf. § 3-7 annet ledd, skal gi opplysninger om nedskrivning for kredittap på finansielle eiendeler i samsvar med annet punktum. Når finansielle eiendeler har falt i verdi som følge av kredittap, og foretaket registrerer verdifallet på en separat konto i stedet for å direkte redusere eiendelens balanseførte verdi, skal foretaket vise en avstemming av endringene på denne kontoen i løpet av regnskapsåret.

Nåværende § 5-21 og § 5-22 blir nye § 5-22 og § 5-23.

Nåværende § 5-23 blir ny § 5-24.

§ 5-24 skal lyde:

Ved sikringsbokføring skal foretaket gi opplysninger i samsvar med IFRS 7.21A-24G. Foretak som anvender IAS 39, jf. § 3-7 annet ledd, skal gi opplysninger i samsvar med IFRS 7.22-24.


Nåværende § 5-24 blir ny § 5-25.

Nåværende § 5-25 blir ny § 5-26.

§ 5-26 skal lyde:

Denne bestemmelsen gjelder foretak som anvender IAS 39, jf. § 3-7 annet ledd. Det skal gis en beskrivelse av egenkapitalinstrumenter som måles til anskaffelseskost i samsvar med IAS 39, disse instrumentenes balanseførte verdier og en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte.

Nåværende § 5-26 blir ny § 5-27.

§ 5-27 syvende ledd skal lyde:
Kredittrisiko

(7) Det skal gis opplysninger om kredittrisiko i samsvar med IFRS 7.35A-38. Foretak som anvender IAS 39 skal gi opplysninger om kredittrisiko i samsvar med IFRS 7.36-38.


Nåværende § 5-27 blir ny § 5-28.

§ 5-28 tredje ledd skal lyde:

(3) Når et foretak fraregner overførte finansielle eiendeler i sin helhet, jf. IFRS 9 avsnitt 3.2.6(a) og (c)(i), men har et vedvarende engasjement i dem, skal det minst gis opplysninger for hver type vedvarende engasjement i samsvar med IFRS 7.42E—G.

Ny § 5-29 skal lyde:

§ 5-29 Opplysninger ved første gangs anvendelse av IFRS 9

(1) Store foretak skal ved første gangs anvendelse av IFRS 9, gi opplysninger i noter i samsvar med IFRS 7.42I-42S.

(2) Små og mellomstore foretak skal ved første gangs anvendelse av IFRS, gi opplysninger om

a) balanseført verdi av finansielle eiendeler etter IAS 39 ved utgangen av forrige regnskapsår,

b) balanseført verdi av finansielle eiendeler etter IFRS 9 ved inngangen til regnskapsåret.

(3) Opplysningene i annet ledd skal gis for hver av følgende balanseposter; 2.3.1 og 2.3.2, samt 2.4.1 til 2.4.5. Det skal angis særskilt endringer i balanseført verdi på finansielle eiendeler som er målt til amortisert kost både etter IAS 39 og etter IFRS 9.

Ny § 5-30 skal lyde:

§ 5-30 Opplysninger ved anvendelse av unntaket i § 3-7 annet ledd eller i § 4-4A

(1) Store foretak som anvender IAS 39, jf. § 3-7 annet ledd, skal gi opplysninger i samsvar med IFRS 4.39B — 4.39J.

(2) Store og mellomstore foretak som anvender unntaket i § 4-4A skal gi opplysninger i samsvar med IFRS 4.39K-4.39M.

Nåværende § 5-28 til § 5-57 blir nye § 5-31 til § 5-60.

§ 6-1 første punktum skal lyde:

Det skal utarbeides delårsregnskap for hvert kvartal med unntak av for fjerde kvartal.

§ 6-1 annet punktum oppheves. Tredje punktum blir nytt annet punktum.

§ 6-2 tredje punktum skal lyde:

Underpostene til resultatpost 15 kan, med unntak av postene 15.1.4 og 15.2.4, slås sammen.

§ 6-2 nytt fjerde punktum skal lyde:

Kravet i IAS 34.16A litra j) om å gi opplysninger om virkelig verdi på finansielle

instrumenter, kan fravikes under forutsetning av det gis opplysninger i samsvar med § 5-6.

B. Endringer med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2021 eller senere
§ 1-3 annet ledd skal lyde:

(2) For konsernregnskap som utarbeides etter internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første ledd og fjerde ledd første punktum, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskriften: § 2-1, § 2-3, § 2-4, § 5-29, § 5-38 første og annet ledd, § 5-­43, § 5-44, § 5-52, § 6-1 og § 6-4.

§ 3-7 annet ledd oppheves.

§ 4-4A oppheves.

§ 4-4B oppheves.

§ 4-5A oppheves.

§ 5-12 første til tredje ledd skal lyde:

(1) Store foretak skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med IFRS 7, § 5-6 og § 5-28 til § 5-35.

(2) Mellomstore foretak skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med § 5-6 og § 5-13 til § 5-35.
(3) Små foretak skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med § 5-6, § 5-13, § 5-14, § 5-18, § 5-19, § 5-23, § 5-24, § 5-27 annet ledd annet punktum, § 5-28 annet og tredje ledd og § 5-29 til § 5-35.

§ 5-17 annet ledd oppheves.

§ 5-21 annet ledd oppheves.

§ 5-26 oppheves.

Nåværende § 5-27 til § 5-29 blir nye § 5-26 til § 5-28.

§ 5-30 oppheves.

Nåværende § 5-31 til § 5-60 blir nye § 5-29 til § 5-58.

III

I forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak gjøres
følgende endringer:


A. Endringer med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2018 eller senere

§ 1-3 annet ledd skal lyde:

(2) For konsernregnskap som utarbeides etter internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første ledd og fjerde ledd første punktum, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskrift: § 2-1, § 2-3, § 5-10 tredje ledd, § 5-11, § 5-17 første ledd, § 5-26 første ledd, § 5-34, § 5-35, § 5-36, § 5-37 og § 6-3 annet ledd.

§ 3-2 annet ledd første punktum skal lyde:

Risikoutjevningsfond skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3 med tilhørende forskrift.

§ 4-2 tredje ledd skal lyde:

(3) Underposter i resultatregnskapet som gjelder premieinntekter (post 1), pensjoner mv. (post 5), resultatførte endringer i forsikringsforpliktelser (post 6 og 7) og andre inntekter og kostnader (post 19), kan ikke slås sammen.

§ 4-6 post 18 og 19 skal lyde:

  1. 18. Resultat for andre inntekter og kostnader
  2. 19. Andre inntekter og kostnader

19.1 Andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet

19.1.1 Verdireguleringer — eiendom, anlegg og utstyr

19.1.2 Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger

19.1.3 Øvrige andre inntekter og kostnader

19.1.4 Justering av forsikringsforpliktelsene

19.1.5 Skatt på andre inntekter og kostnader som ikke blir omklassifisert til resultatet

19.2 Andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert til resultatet
19.2.1 Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
19.2.2 Effektiv andel av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i kontantstrømsikring
19.2.3 Øvrige andre inntekter og kostnader

19.2.4 Justering av forsikringsforpliktelsene
19.2.5 Skatt på andre inntekter og kostnader som kan bli omklassifisert

§ 4-7 post 2.4.2 skal lyde:

2.4.2 Rentebærende verdipapirer

§ 4-7 post 6.4.2 skal lyde:

6.4.2 Rentebærende verdipapirer

§ 4-7 post 8.4.2 skal lyde:

8.4.2 Rentebærende verdipapirer

§ 4-8 bokstav å og b skal lyde:

(a) resultat for andre inntekter og kostnader (resultatpost 18),

(b) andre inntekter og kostnader (resultatpost 19) spesifisert på de enkelte underposter (resultatpost 19.1-19.1.5 og 19.2-19.2.5),

§ 4-12 første og annet ledd skal lyde:

(1) «Midler tilordnet forsikringskontraktene - kontraktsfastsatte forpliktelser» omfatter alle beløp som i årsregnskapet skal tilføres forsikringskontraktene eller de berettigede etter forsikringsavtalene av det som er opptjent i regnskapsperioden, jf forsikringsvirksomhets-loven kapittel 3 med tilhørende forskrift. Post 8 omfatter likevel ikke beløp som skal føres som justering av forsikringsforpliktelsene i post 19.1.4 og 19.2.4.

(2) Med «overskudd på avkastningsresultatet» (post 8.1) menes tilordning av avkastning i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 3-13 første og annet ledd, § 3-16 (jf. § 4-2 i forskrift til loven) og § 3-18. Post 8.1 omfatter likevel ikke beløp som skal føres som justering av forsikringsforpliktelsene i post 19.1.4 og 19.2.4.

§ 4-12 tredje ledd første punktum skal lyde:

(3) Med «risikoresultat tilordnet forsikringskontraktene» (post 8.2) menes overskudd på risikoresultatet fratrukket eventuelle avsetninger til risikoutjevningsfond, jf. lovens § 3-14 og § 3-18.

Ny § 4-13 skal lyde:

§ 4-13 Andre inntekter og kostnader — resultatpost 19

(1) Andre inntekter og kostnader omfatter inntekts- og kostnadsposter som ikke blir innregnet i resultatet slik det kreves eller tillates i IFRS, jf. IAS 1.7.

(2) Resultatpost 19.1 omfatter andre inntekter og kostnader som etter IFRS ikke vil bli omklassifisert til resultatet, jf. IAS 1.82A litra a). Resultatpost 19.1.2 omfatter estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger, jf. IAS 19.120 litra c).

(3) Resultatpost 19.2 omfatter andre inntekter og kostnader som etter IFRS senere vil bli omklassifisert til resultatet, jf. IAS 1.82A litra b).

Nåværende § 4-13 oppheves.

§ 6-1 tredje ledd første punktum skal lyde:

Forpliktelsene skal måles i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven kapittel 3 med

tilhørende forskrift.

§ 6-3 annet ledd skal lyde:

(2) Innskuddspensjonsforetak skal gi opplysninger om egenkapital i samsvar med årsregnskapsforskriften for livsforsikringsforetak § 5-44 om egenkapital så langt bestemmelsen passer.

§ 7-3 oppheves.

B. Endringer med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2021 eller senere

§ 3-3 første ledd skal lyde:

(1) Finansielle instrumenter skal innregnes og måles i samsvar med IFRS 9 med unntak av finansielle instrumenter som ikke omfattes av standardens virkeområde, jf. IFRS 9 kapittel 2.

§ 3-5 første ledd første punktum skal lyde:

(1) Aksjer og andeler i datterforetak skal i selskapsregnskapet regnskapsføres etter egenkapitalmetoden eller i samsvar med IFRS 9.

§ 3-5 annet ledd første punktum skal lyde:

(2) Deltakelse i felleskontrollerte foretak skal i selskapsregnskapet regnskapsføres etter bruttometoden, egenkapitalmetoden eller i samsvar med IFRS 9.

§ 4-6 post 19.2.1 skal lyde:

19.2.1 Andre inntekter og kostnader knyttet til investeringer i rentebærende verdipapirer

§ 4-7 post 2.3.1 skal lyde:

2.3.1 Rentebærende verdipapirer

§ 4-7 post 6.3.1 skal lyde:

6.3.1 Rentebærende verdipapirer

§ 4-7 post 8.3.1 skal lyde:

8.3.1 Rentebærende verdipapirer

§ 4-13 tredje ledd nytt annet punktum skal lyde:

Resultatpost 19.2.1 omfatter verdiendringer på renteinstrumenter som regnskapsføres etter IFRS 9.4.1.2A.

§ 5-12 fjerde ledd oppheves.

§ 5-14 skal lyde:

(1) Ved sikringsbokføring skal pensjonsforetaket gi opplysninger i samsvar med IFRS 7 Finansielle instrumenter — opplysninger nr. 21A-24G.

§ 5-15 første ledd første punktum skal lyde:

(1) Pensjonsforetaket kan ha overført finansielle eiendeler på en slik måte at en del av eller alle de finansielle eiendelene ikke kvalifiserer for fraregning.

Ny § 5-16A skal lyde:

§ 5-16A Opplysninger ved første gangs anvendelse av IFRS 9

(1) Ved første gangs anvendelse av IFRS 9, skal det gis opplysninger om

a) balanseført verdi av finansielle eiendeler etter IAS 39 ved utgangen av regnskapsår,

b) balanseført verdi av finansielle eiendeler etter IFRS 9 ved inngangen til regnskapsåret.

(2) Opplysningene i annet ledd skal gis for hver av følgende balanseposter; 2.3.1 og 2.3.2, 2.4.1 til 2.4.5, 6.3.1 og 6.3.2, 6.4.1 til 6.4.5, 8.3.1 og 8.3.2, 8.4.1 til 8.4.5. Det skal angis særskilt endringer i balanseført verdi på finansielle eiendeler som er målt til amortisert kost både etter IAS 39 og etter IFRS 9.

§ 6-3 annet ledd skal lyde:

(2) Innskuddspensjonsforetak skal gi opplysninger om egenkapital i samsvar med årsregnskapsforskriften for livsforsikringsforetak § 5-45 om egenkapital så langt bestemmelsen passer.