Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskriftens formål er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i renholdsvirksomheter.

Forskriftens formål er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i renholdsvirksomheter.

Fastsatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 1-4 og § 4-1.

 

Kapittel 1 Innledende bestemmelser

§ 1      Formål

Forskriftens formål er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i renholdsvirksomheter.

§ 2      Virkeområde

Forskriften gjelder for renholdsvirksomheter. Med renholdsvirksomhet forstås virksomhet som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, herunder leier ut personer som utfører renholdstjenester.

§ 3      Krav om godkjenning

Renholdsvirksomheter skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

§ 4      Godkjenningsregister og id-kort

Godkjent virksomhet skal innføres i et eget register, jf § 6, og få utstedt id-kort til sine arbeidstakere etter reglene i kapittel 3.

 

Kapittel 2 Godkjenningsordning

§ 5      Vilkår for godkjenning

(1) Virksomheten skal legge frem dokumentasjon som viser at virksomheten:

a)    oppfyller plikten til å ha godkjent bedriftshelsetjeneste i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-3,

b)   oppfyller kravet om vernetjeneste i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 6 og 7,

c)    har skriftlige arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6 for alle grupper av ansatte i virksomheten,

d)   oppfyller vilkårene i til enhver tid gjeldende forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter og,

e)    har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade

(2) For virksomhet med utenlandsk arbeidstaker fra land utenfor EØS-området skal det dokumenteres at arbeidstakeren har oppholdstillatelse i den grad det er påkrevet for det aktuelle arbeidsforholdet. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltmannsforetak fra land utenfor EØS-området.

(3) Virksomheten må sørge for at pålagte registreringsplikter i følgende offentlige registre er oppfylt:

a)    Enhetsregisteret

b)   Foretaksregisteret

c)    Det sentrale folkeregisteret. Personer som er bosatt på Svalbard skal oppfylle plikten til å være registrert i registeret over befolkningen på Svalbard, jf. forskrift 2. april 1994 nr. 111.

d)   Merverdiavgiftsregisteret

e)    Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret

(4) Virksomheten må oppfylle pålagt rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til likningsloven § 6-10.

(5) Bemanningsforetak, jf. forskrift 4. juni 2008 nr 541 om bemanningsforetak § 1, må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

§ 6      Register over godkjente virksomheter

(1) Arbeidstilsynet skal føre et register over renholdsvirksomheter som er godkjent etter

§ 5.

(2) Registeret skal være offentlig tilgjengelig.

(3) Arbeidstilsynet kan fastsette nærmere bestemmelser om registeret.

§ 7      Årlig melding

(1) Godkjente virksomheter skal innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter § 5.

(2) Dersom virksomheten unnlater å oppfylle kravet i første ledd kan godkjenningen tilbakekalles, og virksomheten bli slettet fra registeret over godkjente virksomheter. Før sletting foretas, skal virksomheten varsles om at det vil bli slettet fra registeret, dersom det ikke innen en frist som er gitt i varslet, oppfyller kravet om melding etter annet ledd.

§ 8      Endring i vilkårene for godkjenning – virkning for godkjente virksomheter

Dersom det gjøres endringer i bestemmelser som ligger til grunn for vilkårene for godkjenning, eller fastsettes nye vilkår, vil endringene også gjelde for virksomhet som allerede er godkjent. Arbeidstilsynet kan innhente dokumentasjon på at nye vilkår er oppfylt.

 

Kapittel 3 Bestemmelser om id-kort

§ 9      Plikt til å ha id-kort

Virksomhet som blir godkjent i henhold til § 5 skal sørge for at arbeidstakere som utfører renholdsarbeid har id-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av departementet. Plikten til å ha id-kort gjelder tilsvarende for innehaver av enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstakere.

§ 10    Utstedelse av id-kort

(1) Departementet er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven § 2 nr. 4. Ved utstedelsen av id-kort opptrer kortutsteder på vegne av departementet.

(2) Kortutsteder skal påse at virksomheten oppfyller kravene i § 5, og foreta identitetskontroll av arbeidstaker før id-kort utstedes.

(3) Kortutsteder skal gi melding til Arbeidstilsynet om at id-kort er utstedt.

(4) Kortutsteder skal opprette og føre et register over godkjente id-kortbestillere.

(5) Kortutsteder skal opprette og føre et register over alle utstedte kort, med tilhørende data.

§ 11     Gyldighetsperiode

(1) Id-kortet utstedes for en periode tilsvarende ansettelsesforholdets lengde, men ikke i noe tilfelle for mer enn to år.

(2) Når id-kortet utløper eller det ansettes nye arbeidstakere i renholdsvirksomheten, skal godkjente virksomheter bestille nytt kort hos kortutsteder. Kortutsteder skal påse at virksomheten er godkjent, og at kravene i § 5 annet til femte ledd er oppfylt før nytt kort utstedes. Dersom kravene i § 5 annet til femte ledd ikke er oppfylt, skal kortutsteder gi melding til Arbeidstilsynet.

(3) Ved tilbakekall av godkjenning etter § 7 annet ledd eller § 19, ved opphør av arbeidsforholdet eller virksomheten, eller ved utløpet av kortets gyldighetsperiode skal renholdsvirksomheten sørge for at id-kortet innleveres og sendes til kortutsteder for makulering. Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og skattemyndighetene kan inndra id-kort som er ugyldige fordi virksomhetens godkjenning er tilbakekalt, kortets gyldighetsperiode er utløpt eller fordi arbeidsforholdet eller virksomheten er opphørt. Inndratte kort skal innleveres til kortutsteder for makulering.

§ 12     Krav til opplysninger på id-kortet

Id-kortet skal inneholde følgende opplysninger på norsk og engelsk:

a)      organisasjonsnummer og navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak

b)        navn på kortinnehaveren

c)        bilde av kortinnehaveren

d)       kortinnehaverens fødselsdato og kjønn

e)        kortinnehaverens signatur

f)         gyldighetsperiode

g)        kortnummer

h)        navn og adresse til utsteder av kortet

§ 13    Kortinnehavers ansvar

(1) Id-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre.

(2) Id-kortet skal bæres godt synlig og skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, skattemyndighetene, oppdragsgiver, verneombud og hovedbedrift med ansvar for samordning etter arbeidsmiljøloven § 2-2.

§ 14    Tap av id-kort

(1) Ved tapt eller stjålet id-kort skal kortinnehaveren umiddelbart gi melding til virksomheten. Virksomheten skal straks melde fra til kortutsteder slik at kortet gjøres ugyldig og nytt kort utstedes. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstakere.

(2) Dersom tapt id-kort kommer til rette skal det sendes kortutsteder for makulering.

 

Kapittel 4 Søknad om godkjenning og id-kort

§ 15    Søknadsprosedyrer

(1) Virksomheten skal sende søknad om godkjenning sammen med dokumentasjon som nevnt i § 5 første og annet ledd til Arbeidstilsynet. Søknad om id-kort skal samtidig sendes til kortutsteder.

(2) Virksomheten plikter å sørge for nødvendig identitetskontroll av arbeidstakeren før søknad om godkjenning og id-kort.

§ 16    Vedtak etter forskriften

(1) Arbeidstilsynet treffer vedtak om godkjenning av renholdsvirksomhet.

(2) Vedtak om godkjenning og om tilbakekall av godkjenning etter denne forskrift er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2.

 

Kapittel 5 Kjøp av renholdstjeneste

§ 17    Kjøp av renholdstjeneste

(1)   Kjøp av renholdstjeneste er kun tillatt fra virksomhet som er registrert, jf. § 6.

(2)   Dette gjelder likevel ikke for forbruker som kjøper renholdstjeneste til privat bruk, jf lov om forbrukerkjøp § 1.

 

Kapittel 6 Tilsyn og sanksjoner

§ 18     Tilsyn med at vilkårene for godkjenning er oppfylt

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes, og gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak som ellers er nødvendige for gjennomføring av forskriften, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 18.

Petroleumstilsynet har innenfor sitt myndighetsområde tilsvarende myndighet som nevnt i første ledd.

§ 19     Tilbakekall av godkjenning

Dersom vilkårene for godkjenning ikke lenger er oppfylt kan Arbeidstilsynet tilbakekalle godkjenningen, og slette virksomheten fra registeret over godkjente virksomheter.

§ 20    Straff

Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift, eller medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.

 

Kapittel 7 Avsluttende bestemmelser

§ 21    Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. september 2012, med unntak av §§ 18 -20 som gjelder fra 1. desember 2012.

Tilhørende lov