Forsiden

Høring om sanntidskontroll og andre endringer for å hindre misbruk av HMS-kortene i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til endringer i forskrift om HMS-kort for bygge- og anleggsplasser, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften). Forslaget gjelder tiltak for å motvirke misbruk av HMS-kortene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2015

Vår ref.: 15/3186

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til endringer i forskrift om HMS-kort for bygge- og anleggsplasser, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften). Forslaget gjelder tiltak for å motvirke misbruk av HMS-kortene.

Departementet ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for underliggende etater og medlemsorganisasjoner.

Frist for å sende inn høringssvar er 11. desember 2015.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/2439251

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

Med hilsen                                                                        

Eli Mette Jarbo (e.f.)
avdelingsdirektør

Martin Heidar
rådgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Arbeidstilsynet
Petroleumstilsynet
Næringslivets hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Hovedorganisasjonen Virke
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Kommunesektorens organisasjon KS
Akademikerne
Fellesforbundet
NHO Service
Norsk Arbeidsmandsforbund
Byggenæringens Landsforening
Oslo kommune v/finansdirektøren
Datatilsynet