Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser

Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha id-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av departementet.

Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. § 1-4 første ledd og § 4-1 sjette ledd.

 

§ 1 Formål
      Forskriftens formål er å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser.

 

§ 2 Virkeområde
     Forskriften gjelder for virksomhet som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser[1].

 

§3 Arbeidsgivers plikter
     Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser skal ha id-kort utstedt av en kortutsteder utpekt av departementet. 
     Det er et vilkår for utstedelse av id-kort at nærmere angitte opplysningsplikter til offentlige registre er oppfylt. Departementet bestemmer hvilke registreringsplikter som må være oppfylt før id-kort kan utstedes.
     Arbeidsgiver plikter å sørge for nødvendig identitetskontroll av arbeidstaker før bestilling av id-kort.

 

§4 Krav til opplysninger på id-kortet
      Id-kortet skal inneholde følgende opplysninger på norsk og engelsk:
a) navn på arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak
b) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter
c) navn på kortinnehaveren
d) bilde av kortinnehaveren
e) fødselsdato og kjønn
f)  kortinnehaverens signatur
g) gyldighetsperiode
h) kortnummer
i) navn og adresse til utsteder av kortet 

 

§ 5 Gyldighetsperiode 
     Id-kortet skal utstedes for en periode tilsvarende ansettelsesforholdets lengde, men ikke i noe tilfelle for mer enn to år.  
   
Ved opphør av arbeidsforholdet/virksomheten eller utløpet av kortets gyldighetsperiode skal arbeidsgiver/enkeltpersonforetak sørge for at id-kortet innleveres og sendes til kortutsteder for makulering.

 

§ 6 Kortinnehavers ansvar 
     Id-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre. 
     Ved opphold på bygge- og anleggsplassen skal id-kortet bæres godt synlig, og skal på oppfordring vises til tilsynsmyndighetene, verneombud, koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og bedrift med ansvar for samordning av vernetiltak etter arbeidsmiljøloven § 2-2.

 

§ 7 Tap av id-kort
     Ved tapt eller stjålet id-kort skal det umiddelbart gis melding til arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal umiddelbart melde fra til kortutsteder slik at kortet gjøres ugyldig og nytt kort utstedes. Tilsvarende gjelder for enkeltpersonforetak.
     Dersom tapt id-kort kommer til rette skal det sendes kortutsteder for makulering. 

 

§ 8 Straff
     Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller vedtak gitt i medhold av denne, eller medvirkning til dette, er straffbart i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19. 

 

§ 9 Ikrafttredelse
      Forskriften gjelder fra den tid departementet bestemmer.  

 


[1] Jf. Forskrift 21. april 1995 nr. 377 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) § 2 a)

Tilhørende lov