Forskrift om endringer i forskrift 30. mars 2007 om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser

Fastsatt av Arbeidsdepartementet 3. mai 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 og § 4-1.

Fastsatt av Arbeidsdepartementet 3. mai 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-4 og § 4-1.

 

I

I forskrift 30. mars 2007 om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser gjøres følgende endringer:

 

§ 2 annet punktum skal lyde:

Med arbeid som utføres på bygge- og anleggsplasser, jf. byggherreforskriften § 2, jf. § 4, menes:

1. oppføring av bygninger

2. innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid

3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer

4. riving, demontering, ombygging og istandsetting

5. sanering og vedlikehold

6. alminnelig anleggsvirksomhet

7. graving, sprengning og annet grunnarbeid

8. annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid.

 

§ 3 skal lyde:

§ 3. Vilkår for utstedelse av id-kort i bygge- og anleggsbransjen

Det er et vilkår for utstedelse av id-kort at pålagt registreringsplikt til ett eller flere av følgende offentlige registre er oppfylt:

  • Enhetsregisteret
  • Det sentrale folkeregister
  • Merverdiavgiftsregisteret
  • Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret
  • Rapporteringsplikten etter likningsloven § 6-10

Bemanningsforetak, jf. forskrift 4. juni 2008 nr. 541 om bemanningsforetak § 1, som driver utleie av arbeidstakere innenfor denne forskriftens virkeområde, skal i tillegg være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

 

Nåværende § 3 blir § 4. Annet ledd oppheves. Nåværende tredje ledd blir annet ledd.

 

Nåværende § 4 blir § 7.

 

Nåværende § 5 blir § 8. Annet ledd annet punktum skal lyde:

Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og skattemyndighetene kan inndra id-kort som er ugyldige fordi gyldighetsperioden er utløpt eller fordi arbeidsforholdet/virksomheten er opphørt. Inndratte kort skal innleveres til kortutsteder for makulering.

 

§ 6 skal lyde:

§ 6. Kortutsteders plikter

Departementet er å anse som behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven § 2 nr. 4. Ved utstedelsen av id-kort opptrer kortutsteder på vegne av departementet.

Kortutsteder skal påse at vilkårene for å utstede id-kort er oppfylt før kort utstedes, herunder foreta identitetskontroll av arbeidstaker.

Kortutsteder skal opprette og føre et register over godkjente bestillere.

Kortutsteder skal opprette og føre et register over alle utstedte kort, med tilhørende data.

 

Nåværende § 6 blir § 5. Annet ledd skal lyde:

Ved opphold på bygge- og anleggsplasser skal id-kortet bæres godt synlig og skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, skattemyndighetene, verneombud, koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og bedrift med ansvar for samordning av vernetiltak etter arbeidsmiljøloven § 2-2.

 

Nåværende § 7 blir § 9.

 

Nåværende § 8 blir § 10.

 

Nåværende § 9 blir § 11.

 

II

Forskriften gjelder fra 1. juni 2011, med unntak av § 3 andre ledd som trer i kraft 1. juli 2011.

 

Tilhørende lov