Historisk arkiv

Nye tiltak mot sosial dumping i bygg/anlegg og renholdsbransjen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet sender i dag på høring forslag om viktige endringer i ordningen med HMS-kort i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen. Det foreslås å utvide adgangen til å kontrollere HMS-kortenes gyldighet gjennom sanntidskontroll. Videre foreslås at det ikke lenger skal være adgang til å starte opp arbeidet uten HMS-kort.

– Dette er endringer som byggebransjen er opptatt av. Forslagene er et ledd i oppfølging av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Dette er gode tiltak som vil effektivisere ordningene, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Forslaget innebærer at også private næringsdrivende som har HMS-ansvar i form av plikter etter arbeidsmiljøloven skal kunne kontrollere HMS-kortenes gyldighet. Videre foreslås det å gi tilsynsmyndighetene en utvidet hjemmel til å inndra ugyldige HMS-kort. For bygge- og anleggsbransjen foreslås det videre at arbeidet ikke skal kunne påbegynnes før HMS-kortet kan framvises. Dette innebærer en innstramming ettersom det i dag er adgang til å arbeide uten HMS-kort i søknadsperioden.

Høringsbrevet inneholder også et forslag om endring i byggherreforskriftens regler om oversiktslister for personer som oppholder seg på byggeplassen. Det foreslås et krav om elektronisk føring av oversiktslister, og at hele fødselsnummeret til de som utfører arbeid på bygge- eller anleggsplass skal oppføres i oversiktslistene.

Les høringsforslaget her