Forsiden

Arbeidsmiljøloven generelt

Saknr 200800576
Dato 21.01.2009 

Arbeidsmiljølovens anvendelse for norske utenriksstasjoner


Vi viser til brev 23. januar 2008, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet stiller spørsmål om norske utenriksstasjoner skal betraktes som norsk territorium eller ikke.

På bakgrunn av de klare uttalelsene i Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) s. 80 har vi vondt for å se at et utgangspunkt om arbeidsmiljølovens anvendelse på norske utenriksstasjoner forutsetter at disse regnes som norsk territorium. Grunnlaget for spørsmålet hit faller dermed langt på vei bort. For ordens skyld nevner vi at vi ikke finner grunn til å sette spørsmålstegn ved det som må regnes som en sikker rettsoppfatning, nemlig at norske utenriksstasjoner ikke regnes som norsk territorium (jf. for så vidt Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) s. 80 og brev 20. desember 2007 fra Utenriksdepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet).

For det tilfellet at utenriksstasjonene ikke skal anses som norsk territorium spør Arbeids- og inkluderingsdepartementet om og eventuelt hvordan bestemmelser i arbeidsmiljøloven skal kunne gis anvendelse for disse. De nevnte forarbeidene til arbeidsmiljøloven bygger på at loven gjelder for utenriksstasjonene. Dette må legges til grunn som et utgangspunkt, iallfall med sikte på lovens offentligrettslige regler. Hva et slikt utgangspunkt nærmere innebærer, har vi ikke foranledning til å ta standpunkt til. Vi ser det som et spørsmål (eller snarere flere spørsmål) som mer hensiktsmessig bør kunne avklares i samarbeid med Utenriksdepartementet. Det samme gjelder for spørsmålet om hvor langt det i forskrift med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 1-2 fjerde ledd eller på annet grunnlag kan gjøres unntak der loven i utgangspunktet gjelder. Folkeretten kan her tenkes å begrense norske myndigheters handlingsrom.