Godkjenning av fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FDP FINK) i Rogaland

Rogaland fylkeskommune
Regionalutviklingsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Deres ref

Vår ref

Dato

02/00402

200502284-2

13.10.2005

Godkjenning av fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FDP FINK) i Rogaland

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern i Rogaland er i brev av 30. juni d.å. oversendt Miljøverndepartementet for sentral godkjenning. Departementet har behandlet planen i samråd med Kultur- og kirkedepartementet, Fiskeridepartementet, Helsedepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet.

Vedtak:

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern i Rogaland, vedtatt i fylkestinget den 8. juni 2004, godkjennes av Miljøverndepartementet i medhold av § 19‑4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990, med de merknader som er nevnt nedenfor.

Merknader fra departementene:

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (fylkesdelplan FINK) skal avløse Sektorplan for idrett og friluftsliv i Rogaland 2000-2003, fylkesplan for friluftsliv 1992-95, fylkesplan for turveger og grøntstrukturer i tettsteder 1992-95, fylkesplan for naturvern 1992-95 og fylkesplan for kulturminner 1989. Planen skal være til hjelp for beslutningstakere i fylket innen planlegging og forvaltning, politikere og offentlig ansatte for å styrke oppslutningen om arealbruken, konfliktbehandling og bedre samordningen av hovedtemaene.

Fylkesdelplanens grep ved å koble de fire temaene friluftsliv, idrett, naturvern og kulturminnevern og relatere det til landbruk og reiseliv er interessant og forbilledlig. Departementene mener planen har mange gode og interessante refleksjoner vedrørende tilrettelegging for og planlegging av arealer til disse temaene, og mulige konflikter knyttet til dette. Fylkesdelplanen kan således bli et godt redskap for lokale og regionale myndigheter og aktører.

Samordningen av de fire fagområdene er en god tilnærming til fremtidig samfunnsplanlegging i fylket, og kan gjøre det enklere for ulike grupper og sektorer å ta planen i bruk. Det er også positivt at planen er tydelig på handling og at den fokuserer på muligheter og samarbeid mellom viktige regionale myndigheter, lag og organisasjoner. Planen kunne imidlertid vært sterkere med hensyn til prioritering og konkretiseringer i handlingsprogrammet.

Planen omtaler forholdet til kommunal arealplanlegging, lokalt miljøvern og økt tilgjengelighet på en grei måte. Planen vil også på en god måte supplere fylkesdelplan for kystsonen, som regionalt styringsverktøy i strandsonen og i fylkets oppfølging av EUs vanndirektiv.

Landbrukssektoren som forvalter og tilbyder av store arealressurser er godt innarbeidet i planen. En bred inkludering av landbrukets interesser i plandokumentet er med på å bidra til tidligere avklaringer av viktige kontaktflater mellom landbruket og andre samfunnsinteresser.

Departementene mener videre at FINK har en svært formålstjenlig sektorovergripende tilnærming. Fylkesdelplanen framhever behov for kontinuitet, forankring og integrering av folkehelsearbeid i den ordinære samfunnsplanlegging. Det er videre positivt at man påpeker behovet for planlegging i forbindelse med tilrettelegging for fysisk aktivitet i hverdagen.

Departementene støtter planens fokus på barn og unge som viktig målgruppe for økt aktivitet i hverdagen, og bedret folkehelse for flere. Vi vil påpeke at barns kunnskap om hvordan de er og kan være fysisk aktive i sitt eget hverdagslandskap er viktig i arbeidet for å få flere barn til å være fysisk aktive. Dette samsvarer med utfordringene presentert i St. meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge.

Fylkesdelplan FINK berører sjøområder. Det er derfor viktig at Fiskeridirektoratet og Kystverket regionalt blir invitert med i arbeidet med planen og oppfølging av denne.

Miljøverndepartementet fastsatte 6. april 2005 i samråd med Fiskeri- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet nye retningslinjer for behandling av saker som kan berøre kandidatområdene for marin verneplan. Hensikten er å unngå at de aktuelle verneverdiene forringes mens planen utredes. Retningslinjene gjelder for Miljøverndepartementet, Fiskeri- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementets fagmyndigheter og deres saksbehandling etter sin lovgivning og rådgivning overfor andre myndigheter og målgrupper. Retningslinjene er midlertidige, og gjelder til vern eller annen beskyttelse er vedtatt for området som del av marin verneplan, eller området er tatt ut av det videre planarbeidet.

Etter at denne fylkesdelplanen ble vedtatt i fylkestinget, har Miljøverndepartementet stadfestet kommunestyrevedtakene i Time og Hå kommuner om reguleringsplan for Høg-Jæren energipark. Departementet gjør en endring i planene ved at det fastsettes nye reguleringsbestemmelser om krav til bebyggelsesplan og hensyntagen i anleggsperioden. Før bebyggelsesplan kan vedtas skal forholdet til automatisk fredete kulturminner være avklart.

Avslutning

Det gjøres oppmerksom på at godkjenningen av fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern i Rogaland, ikke omfatter konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser følges opp gjennom de årlige budsjettprosessene. Det forutsettes at fylkeskommunen tar kontakt med berørte statlige myndigheter for å sikre gjennomføring av planens strategier og tiltak.

Miljøverndepartementet vil understreke § 19‑1 i plan- og bygningsloven, der det heter at fylkesplaner, herunder fylkesdelplaner, skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet, og være retningsgivende for kommunal og statlig virksomhet i fylket. Plan- og bygningsloven forutsetter at statlige organ som vil fravike forutsetningene i godkjent fylkesplan, skal ta dette opp med fylkeskommunale planmyndigheter. Dersom fylkeskommunen og vedkommende sektormyndighet ikke blir enige, skal saken tas opp med de sentrale planmyndighetene.

Med hilsen
Øyvind Håbrekke