Godkjenning av fylkesdelplan Listerplanen 2006

Miljøverndepartementet har i oversendingsbrev av 21.08.2006 mottatt fylkesdelplan Listerplanen til sentral godkjenning. Fylkesdelplanen er utarbeidet etter plan- og bygningsloven og vedtatt i Vest-Agder fylkesting 29.06.2006.

Godkjenning av fylkesdelplaner er delegert Miljøverndepartementet i hht. kgl. res. av 16. mars 1990. Godkjennelsen av denne fylkesdelplanen er foretatt i samråd med
Landbruks- og matdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdsels-departementet samt Fiskeri- og kystdepartementet. Departementenes merknader er knyttet til de enkelte satsingsområder i planen.

Med de merknader som er nevnt nedenfor, godkjenner Miljøverndepartementet Listerplanen, se vedtaket til slutt i godkjenningsbrevet.

2. Regjeringens merknader

A. Om planprosessen

Den reviderte Listerplanen er utviklet gjennom en omfattende prosess som har vært styrt av et planutvalg som har bestått av Listerrådet (ordførerne i Lister-kommunene) og tre fylkestingsrepresentanter. Prosessen har omfattet både arbeidshøring og senere høring i hht. plan- og bygningsloven.

B. Om fylkesdelplanen

Revidert fylkesdelplan for Lister-regionen er en regional plan for de seks kommunene i vestre Vest-Agder. Listerplanen er først og fremst en tiltaksplan. Planen er konsentrert om tiltak på tre områder: konkurranseevne/næringsutvikling, kultur/stedskvalitet, og kommunikasjon/transport. Planen gir i tillegg visjon, bakgrunn, utviklingstrekk og utfordringer for regionen. Planen gir ikke føringer når det gjelder arealbruk. Her må planen sees i smh. med andre plandokumenter, som f. eks. Fylkesdelplan for utvikling av tettsteder og kjøpesenterstruktur. Oppfølging av planen forutsetter samhandling og medvirkning fra ulike aktører, spesielt kommunene, fylkeskommunene og staten.

C. Om fylkesdelplanens innhold

Næring og konkurransevne
Det er svært positivt at kommuner går sammen i utviklingen av en region. Dette styrker mulighetene for å lykkes. I Listerplanen er det tatt tak i muligheter og utfordringer for hele regionen på en helhetlig og god måte.

Regjeringen har en egen strategi for næringsutvikling i tilknytning til landbruket (”Ta landet i bruk”). Den nasjonale strategien er overordnet, og legger rammene for innsatsen både regionalt og lokalt. Innenfor rammene av den nasjonale strategien, skal aktørene konkretisere sin innsats. Det er viktig å påpeke at planen skal være forankret i Fylkesmannen i Vest-Agders strategi for regional næringsutvikling. Samtidig savnes en konkretisering av hvordan tiltakene for utvikling av landbruket er tenkt gjennomført, for eksempel hvilke samarbeidspartnere man har.

Under pkt. 5.3.5 om primærnæringer gis det uttrykk for at man vil satse på blant annet bioenergi for å utnytte gårdens samlede ressurser. Dette følges imidlertid ikke opp under forslag til tiltak. Bioenergi er en viktig del av regjeringens satsning på fornybar energi, og det er svært ønskelig at denne satsingen følges opp regionalt og lokalt med konkrete tiltak. Regjeringen ønsker å sikre målrettet og koordinert virkemiddelbruk for økt utbygging av bioenergi med inntil 14 TWh innen 2020.

Det er positivt at fylket ønsker å legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling. Regjeringen har merket seg at kun oppdrett av fisk- og skalldyr samt videreforedling utpekes som satsingsområder. Tradisjonelt fiske synes ikke å være prioritert. Sett hen til at ca. 200 fartøy i henhold til merkeregisteret er hjemmehørende i Vest-Agder samt at fylket også har ca. ca. 360 mannstallsførte fiskere, ville det vært ønskelig med en større fokus på tilrettelegging for disse i planens punkt 5.3.5 om primærnæringer.

I forbindelse med Listerpakken er det grunn til å fremheve at det er et overordnet politisk mål å innarbeide hensyn til natur og jordvern ved utbygging av samferdsels-prosjekter. I supplerende retningslinjer om målstruktur knyttet til arbeidet med NTP (2010-2019) heter det bl.a. at man ønsker å unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta viktige økologiske funksjoner, og å begrense inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og dyrket jord. Regjeringen ønsker å påpeke dette i forbindelse med godkjenning av Listerplanen.

Regjeringen har for øvrig merket seg som positivt at planen omfatter tiltak som å tilby et bredt spekter av studietilbud på høgskole- og universitetsnivå, herunder praksis-basert etter- og videreutdanning; å utvikle de videregående skolene som aktive og levende studiesentra; samt å satse på elevbedrifter og lærlingordningen.

Kultur og stedskvalitet
Det er svært positivt at det i løpet av 2006 og 2007 gjennom utstrakt samarbeid mellom kommunene, fylkeskommunen og staten er blitt opprettet både nytt friluftsråd og helhetlig skjærgårdspark i Listerregionen. Skjærgårdsparken vil, når den er ferdig utviklet, omfatte både tiltak på eksisterende friluftsområder på kysten her og minst 2000 dekar nye friarealer, fordelt på om lag 30 nye områder, som tilrettelegges gjennom frivillige avtaler med grunneiere i Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord.

Det videre arbeid med å tilrettelegge parkområdene skal gjennomføres med grunnlag i en helhetlig forvaltningsplan, med handlingsprogram for lokalisering av ilandstignings-brygger, atkomster på fastlandet, rasteplasser og turstier m.v. Bruksregler skal vedtas og tilsynsråd opprettes. Det nyetablerte Lister friluftsråd kan få en aktiv rolle med parkforvaltningen. Skjærgårdstjeneste på Lister blir operativ fra neste sommer.

Det fremgår av Soria Moria-erklæringen at regjeringen vil stanse nedbyggingen av strandsonen og legge opp til en sterkere geografisk differensiering av retningslinjene, der vernet gjøres strengere i områder med sterk konkurranse om strandsonen. Strandsonepolitikken er omtalt i St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Det uttales at det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, og at regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning.

Kommunikasjon og transport
Listerpakken har gitt en helt ny stamveiforbindelse fra syd til vest i Norge, med kortere avstander via ny E39 mellom Lyngdal og Flekkefjord over Fedafjorden, og ny riksvei-tilknytning til Kvinesdal og Farsund i den kryssende RV 465. Det har oppstått et meget strategisk lokalisert veikryss på Oppofte, med 15-20 km hver vei til småbyene Farsund, Flekkefjord og Lyngdal og til bygdebyen Kvinesdal. Forretningsvirksomhet i et næringsområde ved et slikt kryss kan ha hele Listerregionen som omland, og vil fra et markedsmessig synspunkt kunne være en bedre lokalisering enn de nåværende sentra, med hvert sitt mindre omland. Men en slik lokalisering i et nesten ubebygd område mellom eksisterende sentra vil skape et meget stort transportbehov og vil direkte komme i konflikt med grunnlaget for de etablerte småbymiljøene i dagens sentra.

Regjeringen legger de Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transport-politikk og Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder av 2003 til grunn for godkjenning av ny fylkesdelplan for Listerregionen. Kjøpesenterpolitikken ligger fast. Det vil ut fra nasjonal politikk ikke være aktuelt med etablering av detaljvarehandel ved Oppoftekrysset mellom RV 465 og ny E39 i strid med gjeldende Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder.

Hovedmålene i samferdselspolitikken i Soria Moria-erklæringen er bl.a. økt trafikk-sikkerhet, mer miljøvennlig transport, regional utvikling og et effektivt og tilgjengelig transportsystem for hele landet. Det er påpekt at økt satsing på samferdsel i byer og bynære områder vil bety en styrking av vegnettet og kollektivtrafikken, inklusiv jernbane, for å løse utfordringer knyttet til å skape et godt bymiljø og en trygg trafikkavvikling – og at en i distriktene bl.a. må prioritere utbygging og vedlikehold av vegnettet. Videre er det lagt til grunn at ambisjonsnivået for bredbåndsutbygging skal økes. Regjeringens transportpolitikk blir lagt frem i Nasjonal transportplan (NTP). Det arbeides for tiden med en rullering av denne planen. NTP 2010-2019 vil etter planen bli lagt frem ved årsskiftet 2008/2009.

Det er positivt at fylkesdelplanen foreslår å utarbeide en felles strategi for havnene i regionen.

3. Avslutning

Godkjenning av fylkesdelplan omfatter ikke konkret ressursbruk. Prioritering og tildeling av ressurser blir vurdert ved de årlige budsjettprosessene. Fylkeskommunen må ta kontakt med de aktuelle statlige myndigheter for å sikre gjennomføring og oppfølging av planen.

Plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning vil gjelde for tiltak omfattet av bestemmelsene uavhengig av om de er i tråd med fylkesdelplanen.

Departementene har ved gjennomgåelse av planen ikke funnet grunnlag for å foreta endringer, jf. plan- og bygningsloven § 19-4, tredje ledd.

Miljøverndepartementet vedtar:

Med de merknader som er nevnt ovenfor, godkjenner Miljøverndepartementet i medhold av § 19-4 i plan- og bygningsloven og kongelig resolusjon av 16. mars 1990 fylkesdelplan Listerplanen.


Med hilsen

 

Heidi Sørensen
Statssekretær


Kopi:
Fylkesmannen i Vest-Agder
Landbruks- og matdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Flekkefjord kommune
Sirdal kommune
Farsund kommune
Kvinesdal kommune
Hægebostad kommune
Lyngdal kommune
Statens vegvesen Region sør