Høring - Eierbegrensningsregler for infrastruktur på verdipapirområdet (børs m.v.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.03.2008

Vår ref.: 07/5488 FM AlB

Høring – Eierbegrensningsregler for infrastruktur på verdipapirområdet (børs m.v.)


En arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepartementet 28. juni 2007 overleverte 14. desember 2007 sin rapport om norske eierbegrensningsregler for infrastruktur på verdipapirområdet (børs m.v.) Trykt eksemplar av rapporten følger vedlagt dette høringsbrevet. Rapporten er også tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider.

Arbeidsgruppen har evaluert lovreglene om eierbegrensninger i norske børser, oppgjørssentraler og verdipapirregistre (”eierbegrensningsreglene”), med utgangspunkt i en videreføring av de grunnleggende hensyn bak gjeldende eierbegrensningsregler, herunder hensynet til uavhengige infrastrukturinstitusjoner i finansmarkedet. Arbeidsgruppen foreslår, og har utarbeidet utkast til, endringer i reglene om eierbegrensning for børser og verdipapirregistre. For oppgjørssentraler foreslår arbeidsgruppen å erstatte eierbegrensningsreglene med egnethetsregler.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen fredag 14. mars 2008. Høringsuttalelsene bes også sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Vi ber om at adressatene vurderer om høringsnotatet bør forelegges underliggende etater mv. som ikke er oppført på listen.

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

Vedlegg


 

Finansdepartementet nedsatte 28. juni 2007 en arbeidsgruppe som skulle vurdere gjeldende eierbegrensningsregler for infrastruktur på verdipapirområdet (børs, oppgjørssentral, verdipapirregistre). Arbeidsgruppens rapport finnes her (pdf).

Høringsinstanser


Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Siviløkonomene
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen