Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Endring i lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut på høring et utkast til endringer i Lov av 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven).

Vår ref.: 200701989-/HVA

Høringsbrev – Endring i Lov av 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)

Regjeringen mener det er behov for en mer helhetlig, effektiv og styrket bistand til skredforebygging. Organiseringen av arbeidet med skredforebygging i staten har vært utredet i flere omganger. Regjeringen foreslår nå at statlige forvaltningsoppgaver innen skredforebygging skal ivaretas av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). En av NVE’s hovedoppgaver i dag er å sikre liv og verdier langs vassdragene, knyttet til blant annet flom- og vassdragsrelaterte skred. NVE har et godt utbygd regionapparat. Regjeringen mener NVE’s helhetlige modell for forebygging mot flom og vassdragsrelaterte skred er hensiktsmessig for å håndtere tilsvarende statlige forvaltningsoppgaver overfor øvrige typer skred. Dette innebærer en samling av statens ansvar og oppgaver på området, og vil gi en styrking av det statlige arbeidet med skredforebygging. Regjeringens begrunnelser og synspunkter er bl.a. inntatt i punkt 3.6 på side 24 flg. i St.meld. nr. 22 (2007-2008) Om samfunnssikkerhet. Det forutsettes at ordningen skal tre i kraft med virkning fra 1. januar 2009.

For Landbruks- og matdepartementet medfører den nye organiseringen at det ansvaret for sikring mot naturskader som med hjemmel i naturskadeloven har ligget til Statens naturskadefond blir overført til Norges vassdrags- og energidirektorat under Olje- og energidepartementet. I statsbudsjettet for 2009 vil bevilgningen over post 70 Tilskudd til sikringstiltak m.m. under kap. 1148 bli foreslått overført fra Landbruks- og matdepartementet til Olje- og energidepartementet.

Naturskadeloven § 1 og kap. III har regler bl.a. om tilskudd til sikring mot naturskader som ikke følger av annet sektoransvar (for eksempel vei og jernbane). I praksis har Statens naturskadefond etter endringen av naturskadeloven i 1994 gitt få tilskudd til sikring mot ulike former for skredfare.

Det er i forarbeidene til gjeldende forskrift (FOR 2007-05-09 nr 499: Forskrift om tilskudd til sikring mot naturskader) forutsatt at sikring mot skred fremdeles skal prioriteres ved tildeling av tilskudd. Dette innebærer imidlertid ikke at sikring mot andre naturfaretyper faller utenfor tilskuddsordningen.

Den nye organiseringen gjør det nødvendig å foreta en lovendring i naturskadeloven.

Naturskadeloven § 1, første ledd lyder i dag slik:
 ”§ 1.  Statens naturskadefond har til oppgave:
 1.  å yte erstatning for naturskader i de tilfeller hvor det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikring,
 2.  å fremme sikring mot naturskade, og
 3.  å yte tilskott til sikringstiltak.”

Landbruks- og matdepartementet foreslår at § 1, første ledd endres til:
 ”§ 1.  Statens naturskadefond har til oppgave å yte erstatning for naturskader i de tilfeller hvor det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikring.”

Forslaget endrer ikke kommunenes ansvar i forhold til sikring mot naturskader. Kommunenes ansvar vil fortsatt framgå av lovens §§ 20 - 23. Det må imidlertid gjøres en endring i § 20 slik at det blir riktig henvisning til bestemmelsene i den nye plan- og bygningsloven.

Tilskuddsordningen nevnt i § 1, første ledd nr. 3 er i dag nærmere regulert ved en særskilt forskrift fastsatt av Landbruks- og matdepartementet med hjemmel i natur-skadeloven § 20, annet ledd (FOR 2007-05-09 nr 499: Forskrift om tilskudd til sikring mot naturskader). Forskriften gir nærmere regler om innretning, saksbehandlingsregler og kriterier for tilskuddsordningen. Hvis NVE får ansvar for de samlede statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging, vil arbeidet med sikring ses i en større sammenheng, og behovet for regler og prioriteringskriterier vil bli vurdert av Olje- og energidepartementet. Forskriften foreslås derfor opphevet.

En nærmere gjennomgang av blant annet oppgaver, organisering av arbeidet og prioritering av tilskuddsmidlene fra og med årsskiftet vil bli omtalt i Olje- og energidepartementets budsjettproposisjon for 2009.

Det tas sikte på å oversende en odelstingsproposisjon til Stortinget med forslag om en lovendring i løpet av høsten.

Landbruks- og matdepartementet arbeider for tiden også med en bredere gjennomgang av naturskadeloven, med sikte på å fremme forslag om en vesentlig fornyet naturskadelov. Dette arbeidet vil ta noe mer tid. I arbeidet med den nye naturskadeloven vil ansvarsfordelingen knyttet til skadeforebygging og sikring mot naturskader bli ytterligere avklart.

Forslag til endring i naturskadeloven § 1, første ledd sendes med dette ut på høring, og høringsfristen er fastsatt til 1. september 2008. Uttalelser sendes til Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep., 0030 Oslo eller til [email protected].  

Med hilsen

Pål Vidar Sollie                                        Henrik Valeur
ekspedisjonssjef                                     underdirektør


 

Høringsinstanser

Departementene
Fylkesmennene
Styret for Statens naturskadefond
Ankenemnda for Statens naturskadefond
Statens landbruksforvaltning
Kommunenes Sentralforbund
Norsk naturskadepool
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Finansnæringens hovedorganisasjon
Sametinget
Norges Bondelag
Norges Bonde- og småbrukarlag
Norges Skogeierforbund
Norskog
Norges vassdrags- og energidirektorat
Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
Statskog SF

 

Til toppen