Høring - Forskrift om adopsjon

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om adopsjon. Forskriftsforslaget er knyttet til ny adopsjonslov av 16. juni 2017 nr. 48 (ikke i kraft). Det foreslås enkelte endringer, blant annet om adopsjonsforberedende kurs og vilkår for adopsjonsorganisasjonenes driftstillatelser. Ellers er forslaget i stor grad en videreføring av gjeldende regler, men med noen justeringer. Forskriftsforslaget vil erstatte tre tidligere forskrifter til adopsjonsloven av 1986.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.05.2018

Vår ref.: 18/1220

Høring. Forskrift om adopsjon
Ny adopsjonslov ble vedtatt av Stortinget i juni 2017. Barne- og likestillingsdepartementet tar sikte på at loven skal tre i kraft 1. juli 2018.
Departementet sender med dette på høring forslag til forskrift om adopsjon, jf. vedlagte høringsnotat og forslag til forskrift. Tre tidligere forskrifter til adopsjonsloven av 1986 foreslås erstattet av én ny samlet forskrift.
Forskriftsutkastet er i stor grad en videreføring av gjeldende regler, men det foreslås enkelte endringer i tråd med den nye adopsjonsloven. Det vises ellers til høringsnotatet. I høringsnotatet blir det gjort særlig rede for hva som er nytt sammenlignet med dagens forskrifter. Høringsinstansene bes uttale seg om disse endringene.

Høringsfristen er 3. mai 2018.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp).

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

Med hilsen
Inge Ovesen (e.f.)
ekspedisjonssjef 

Høringsinstanser – forslag til forskrift om adopsjon
Arbeids- og sosialdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Alle landets fylkesmenn
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Barnevernets utviklingssenter i Nord-Norge
Bioteknologirådet
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Faglig utvalg for adopsjonssaker v/ Ruth-Kari Ramleth
Folkehelseinstituttet
Fylkesnemndene for barnevern og sosial saker (alle)
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Høgskolen i Oslo- og Akershus
Institutt for samfunnsforskning
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Kirkerådet
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norske senter for barneforskning
Politidirektoratet
Regionale kunnskapssentre for barn og unge
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Regionsentrene for barn og unges helse
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Sametinget
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk Sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Utlendingsdirektoratet
UiT- Norges Arktiske universitet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Bergen
Adopsjonsforum
Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Amnesty Internasjonal Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Child Watch International UiO
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske tannlegeforening
Den norske legeforening
Enestående adoptanters forening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Foreningen 2 foreldre
Forum for menn og omsorg – FMO
FRI- Foreningen for seksualitetsmangfold
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjonen
Hovedorganisasjonen Virke
InorAdopt
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss – Jusstudentenes rettsinformasjon
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
LO
Landsgruppen for helsesøstere, NSF
Mental helse
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk barnevernlederorganisasjon
Norsk barnevernsamband
Norsk folkehjelp
Norsk fosterhjemsforening
Norsk kvinnesaksforening
Norsk pasientforening
Norsk psykologforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Press Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Rettspolitisk Forening
Stiftelsen Amathea – Veiledningstjeneste for gravide
Stiftelsen Kirkenes familievern
Stiftelsen menneskerettshuset
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies stiftelse
Unge funksjonshemmede
Unicef Norge
UNIO- hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Utenlandsadoptertes politiske utvalg
Utdanningsforbundet
Verdens Barn
Voksne for barn
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Ønskebarn