Høring - NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.03.2015

Vår ref.: 14/3734

Høringsbrev

Alle landets kommuner (bare sendt elektronisk)

Alle landets fylkesmenn (bare sendt elektronisk)

Alle landets fylkeskommuner (bare sendt elektronisk)

Adopsjonsforum

Agder Bispedømmeråd

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Amnesty International Norge

Antirasistisk senter

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Atferdssenteret

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barnevernets utviklingssenter i Nord Norge

Barneverninstitusjonenes Samarbeidsforum

Barnevernets tvisteløsningsnemnd

Bioteknologirådet

Bjørgvin bispedømmeråd

Borg Bispedømmeråd

Childwatch International UiO

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den Norske Legeforening

Den norske tannlegeforeningen

Diakonhjemmet Høgskole

Domstoladministrasjonen

Enestående Adoptanters Forening v/Grethe Vaaje

Fagforbundet

Faglig utvalg for adopsjonssaker v/ Karl Eldar Evang

Familiestiftelsen 15. mai

Fedrerett

Fellesorganisasjonen

Finansdepartementet

Flyktningehjelpen

Forandringsfabrikken/Barnevernsproffene

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen Adopterte

Foreningen for partnerskapsbarn

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Forum for menn og omsorg - FMO

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Agder

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Buskerud og Vestfold

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Møre og Romsdal

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Nordland

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oppland og Hedmark

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Sør-og Nord-Trøndelag

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Telemark

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Troms og Finnmark

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Østfold

Hamar bispedømmeråd

Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Helseregionene (4)

Helsetilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

Human Rights Service

Human-Etisk forbund

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Innvandrernes landsorganisasjon

InorAdopt

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Juridisk rådgivning for kvinner

Jushjelpa i Midt-Norge

Juss-Buss - Juss-studentenes rettsinformasjon

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Kilden - Informasjonssenter for kjønnsforskning

Kirkens bymisjon - Oslo

Kirkens Familievern

Kirkerådet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam

KS 

Kulturdepartementet

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Kunnskapsdepartementet

Kvinnefronten

Kvinnegruppa Ottar

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)

Landsgruppen av helsesøstre – Norsk Sykepleierforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Longyearbyen lokalstyre

Longyearbyen lokalstyre

Mental helse

MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Møre bispedømmeråd

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nidaros bispedømmeråd

Nord-Hålogoland bispedømmeråd

Norges forskningsråd

Norges Juristforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Røde Kors

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk barnevernlederorganisasjon

Norsk barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Norsk fosterhjemsforening

Norsk helse- og sosiallederlag

Norsk Innvandrerforum

Norsk institutt for by-  og regionsforskning

Norsk kvinnesaksforening

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk Senter for Barneforskning

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Sykehus og Helsetjenesteforening

Norsk sykepleierforbund

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

NSF Landsgruppen for helsesøstre

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

Organisasjonen mot offentlig diskriminering

Oslo bispedømmeråd

Pasientforeningen

Politidirektoratet

Press - Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Reform - Ressurssenter for menn

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (5)

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Nord

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Vest

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Sametinget

Sami Nisson Forum - Samisk Kvinne Forum

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Senter for medisinsk etikk (SME)

Sivilombudsmannen

skattedirektoratet

Statens sivilrettsforvaltning

Statistisk sentralbyrå

Stavanger bispedømmeråd

Stiftelsen Amathea - Veiledningstjeneste for gravide

Stiftelsen Kirkens familievern

Stiftelsen menneskerettighetshuset

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stine Sofies Stiftelse

Surrogatiforeningen

Sysselmannen på Svalbard

Sør-Hålogoland bispedømmeråd

UIT - Norges arktiske universitetet

ungdoms- og familiedirektoratet Barne-

Unge funksjonshemmede

UNICEF Norge

UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Verdens barn

Verdialliansen

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Ønskebarn

Følg saken

 • 18.10.2018

  Adopsjonsloven

  Lov | Barne- og familiedepartementet

  Loven fastsetter vilkår og saksbehandling for ulike adopsjonstyper. Blant de nasjonale adopsjoner reguleres særlig stebarnsadopsjon, adopsjon av spedbarn og adopsjon av voksne.

  Se loven på lovdata.no

 • 29.06.2018

  Ny adopsjonslov fra 1. juli

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Den nye adopsjonsloven klargjør blant annet retten til opplysninger og innsyn i adopsjonssaken og gir etterkommere rett til å få vite hvem de opprinnelige foreldrene er.

 • 21.03.2018

  Høring - Forskrift om adopsjon

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om adopsjon. Forskriftsforslaget er knyttet til ny adopsjonslov av 16. juni 2017 nr. 48 (ikke i kraft). Det foreslås enkelte endringer, blant annet om adopsjonsforberedende kurs og vilkår for adopsjonsorganisasjonenes driftstillatelser. Ellers er forslaget i stor grad en videreføring av gjeldende regler, men med noen justeringer. Forskriftsforslaget vil erstatte tre tidligere forskrifter til adopsjonsloven av 1986.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 03.05.2018

 • 05.04.2017

  Ny adopsjonslov

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa foreslår ei ny og betre strukturert adopsjonslov, som er enklare å forstå for brukarane. Det vert også foreslått fleire viktige endringar i den nye lova.

 • 05.04.2017

  Prop. 88 L (2016–2017) - Lov om adopsjon (adopsjonsloven)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen inneholder forlag til ny adopsjonslov. Loven vil avløse dagens adopsjonslov av 28. februar 1986 nr. 8. Lovforslaget fastsetter vilkår og saksbehandling for ulike adopsjonstyper. Blant de nasjonale adopsjoner reguleres særlig stebarnsadopsjon, adopsjon av spedbarn og adopsjon av voksne. Loven fastsetter også regler for internasjonal adopsjon, blant annet krav om forhåndssamtykke, adopsjon gjennom godkjente organisasjoner mv. Adopsjonsloven regulerer også adoptertes innsyn i adopsjonssak.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 04.12.2014

  Høring - NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 05.03.2015

 • 14.10.2014

  NOU 2014: 9 - Ny adopsjonslov

  NOU | Barne- og familiedepartementet