Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag om endring av skatteloven § 2-2 første ledd

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i skatteloven § 2-2 første ledd (hjemmehørendebegrepet for selskap mv.).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.06.2017

Vår ref.: 15/2550 SL AEI/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i skatteloven § 2-2 første ledd (hjemmehørendebegrepet for selskap mv.).

Forslaget innebærer endring av skatteloven § 2-2 første ledd slik at hjemmehørende-begrepet omfatter selskap mv. stiftet i Norge og selskap mv. med reell ledelse som finner sted i eller fra Norge. I tillegg foreslås at selskap mv. bosatt i en annen stat etter skatteavtale med fremmed stat likevel ikke skal anses som hjemmehørende i riket. Endringene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018. Forslaget er en oppfølging av Skatteutvalgets forslag i NOU 2014: 13 som varslet i St. meld. 4 (2015-2016) Bedre skatt.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er fredag 16. juni 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Trude Steinnes Sønvisen e.f.
lovrådgiver

                                                                         Andreas Skatvold Eide
                                                                         seniorrådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arkitektbedriftene i Norge

Autobransjens Leverandørforening

Bedriftsforbundet

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Bilimportørenes Landsforening

Bit Reiseliv AS

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Det Norske Veritas

Domstolsadministrasjonen

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor

Fiskebåt

Kystrederiene

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Handelshøyskolen BI

Hurtigbåtenes Rederiforbund

IKT-Norge

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Kosmetikkleverandørenes Forening

Maritimt Forum

Maskinentreprenørenes Forbund

Norges Handelshøyskole

KS

Landsorganisasjonen i Norge

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

NOFO - Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Norges Bilbransjeforbund

Norges Biloppsamleres forening

Norges Caravanbransjeforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges TakseringsForbund

Norges Taxiforbund

Norsk Bioenergiforening

Norsk Eiendom

Norsk Gassforum v/daglig leder Per Kragseth

Norsk Havneforening

Norsk Naturgassforening

Norsk Petroleumsinstitutt

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Øko-Forum (NØF)

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Maritime Leverandører

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oljeskattekontoret

Regelrådet

Regnskap Norge

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Småbedriftsforbundet

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsesforeningen

Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tax Justice Network – Norge        

Tolldirektoratet

Transportsentralen A/L

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Unio - Hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirfondenes forening

YoungShip Oslo

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Til toppen