Høring - forslag om endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring et forslag om endringer i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordnings-loven), forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.10.2018

Vår ref.: 18/2291

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring et forslag om endringer i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser (samordnings­loven), forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter. Forslagene gjelder blant annet oppfølging av lovendringene som Stortinget nylig har vedtatt gjennom behandlingen av Prop. 61 L (2017–2018) Endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og samordning), jf. Innst. 343 L (2017–2018).

De nylig vedtatte lovbestemmelsene gjelder regler om samordning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med alderspensjon fra folketrygden for årskull som omfattes av nye opptjeningsregler i folketrygden (folketrygdloven kapittel 20), og regler for hvordan tjenestepensjonen skal levealders­justeres i disse tilfellene.

Forslagene i høringsnotatet gir utfyllende regler til de vedtatte lovbestemmelsene, både i form av nye forskrifter og endringer i gjeldende forskrifter. Høringsnotatet inneholder også forslag til språklige og innholdsmessige presiseringer i samordningsloven og i enkelte andre forskrifter.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill.

Fristen for å sende inn høringssvar er 19. oktober 2018.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Simen Fremmergård
avdelingsdirektør                                                                         

 

 • Alle departementer
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den Norske Aktuarforening
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Forsvar offentlig pensjon
 • Forsvarets seniorforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gabler
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • KS
 • KS Bedrift
 • Landsforbundet for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • LO-Kommune
 • LO-stat
 • NITO
 • Norsk Pensjon AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Oslo kommune
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • Pensjonsordningen for sykepleiere
 • Pensjonstrygden for fiskere
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Regnskap Norge
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Senior Norge
 • Seniorenes Fellesorganisasjon
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens pensjonskasse
 • Statens Seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Trygderetten
 • Uføres Landsorganisasjon
 • UNIO
 • YS