Endring i forskrift om meldesystem etter samordningsloven

Forskrift om endring i forskrift om registrering og utveksling av opplysninger (meldesystem) for å gjennomføre bestemmelsene i samordningsloven med videre.

Se forskriften på lovdata.no