Høring - merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Finansdepartementet sender på høring et forslag om en ny bestemmelse i forskrift 12. desember 2003 nr. 1566 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.01.2017

Vår ref.: 16/4958 SL KRy/KR

Finansdepartementet sender på høring et forslag om en ny bestemmelse i forskrift 12. desember 2003 nr. 1566 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. Dette er en oppfølging av forslaget i statsbudsjettet for 2017 om å utvide merverdiavgiftskompensasjonsloven for borettslag og eierseksjonssameier hvor botilbudet fremstår som et integrert heldøgns helse- og omsorgstilbud i kommunenes lovpålagte tjenestetilbud, jf. Prop. 1 LS (2016-2017) Skatter, avgifter og toll 2017 punkt 9.3.5. Forslaget forutsetter at den foreslåtte utvidelsen av merverdiavgifts-kompensasjonsloven blir vedtatt av Stortinget.

Finansdepartementet ber de enkelte høringsinstansene å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner osv.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 19. januar 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Elisabeth Berge  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                              Agnes Brandt
                                                                              seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Forsvarsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kulturdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og Energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Asker og Bærum Boligbyggelag
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bedriftsforbundet
Cerebral Parese-forening s.a.
Datatilsynet
Den norske Advokatforening
Den norske kreftforening
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Diabetesforbundet
Domstolsadministrasjonen
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes landsforbund
Husleietvistutvalget
Juss-Buss
Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd
Krigsinvalideforbundet
Kommunenes Sentralforbund
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landslaget for regnskapskonsulenter
Landsorganisasjonen i Norge
Leieboerforeningen
Likestillings- og diskrimineringsforbundet
Norges astma- og allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges Handikapforbund
Norges huseierforbund
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Røde Kors
Norges takseringsforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Helse- og Sosialforbund
Norsk kommuneforbund
Norsk Sosionomforbund
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske boligbyggelags landsforbund
Norske Byggevareprodusenters Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo bolig- og sparelag
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner
Sivilombudsmannen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Samfunnsøkonomene
Statistisk sentralbyrå
Tolldirektoratet