Høring - NOU 2008:13 eierkontroll i finansinstitusjoner

Banklovkommisjonens utredning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.10.2008

Vår ref.: 08/4111 GKB

Høring - NOU 2008:13 eierkontroll i finansinstitusjoner


Finansdepartementet sender med dette på høring Banklovkommisjonens utredning
NOU 2008: 13 Eierkontroll i finansinstitusjoner.

Høringsuttalelser må være Finansdepartementet i hende innen mandag 6. oktober
2008. Vi ber om at høringsuttalelser også sendes i elektronisk versjon til
postmottak@fin.de no. Vi ber også om at adressatene vurderer om utredningen bør
forelegges for underliggende etater eller andre innen egen sektor som ikke står på
høringslisten, og at det i så fall opplyses om det i høringssvaret.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                               Erling G. Rikheim
                                                                               avdelingsdirektør

 

Vedlegg

 

   

Høringsinstanser


Aksjonærforeningen i Norge
Alle departementene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
International Maritime Exchange ASA (IMAREX)
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Kraftforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet