Høring - NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget

Kulturmomsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 1. desember 2006, og overleverte sin utredning til Finansdepartementet 26. februar 2008. Finansdepartementet sender med dette utvalgets utredning på høring. Høringsfrist: 30. juni 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.06.2008

Vår ref.: 08/981 SL FML/rla

Kulturmomsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 1. desember 2006, og overleverte sin utredning til Finansdepartementet 26. februar 2008. Finansdepartementet sender med dette utvalgets utredning på høring.

Kulturmomsutvalget ble satt ned for å gjennomgå merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet, herunder frivillig sektor med sikte på å utvide avgiftsgrunnlaget og legge til rette for et mer oversiktelig og helhetlig regelverk som gir mindre byråkrati og lavere administrative kostnader.
Utvalget har vært bredt sammensatt med representanter for de berørte sektorer og offentlig forvaltning. Leder har vært professor Arild Hervik.
Utvalgets konklusjoner kan sammenfattes i følgende punkter:

  • Et enstemmig utvalg anbefaler en modell (breddemodellen) for utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget der man opphever sentrale merverdiavgiftsunntak på kultur- og idrettsområdet. Dette vil være unntaket for adgangsbilletter til kultur- og idrettsarrangementer og unntaket for rett til å utøve idrettsaktivitet. Opphevelsen av disse unntakene innebærer at det skal legges utgående merverdiavgift på omsetningen av slike tjenester. Samtidig vil virksomhetene som omsetter disse tjenestene i utgangpunktet få fullt fradrag for inngående merverdiavgift til denne virksomheten.
  • Behovet for å skjerme frivillig virksomhet som følge av den utvidelsen av avgiftsgrunnlaget som breddemodellen innebærer, ivaretas gjennom en forhøyelse av den særskilte registreringsgrensen for veldedige og allmennyttige organisasjoner fra dagens 140.000 kroner til 300.000 kroner. Samtidig anbefaler utvalget at det etableres en frivillig registreringsordning for de organisasjonene som etter utvalgets modell vil få en avgiftspliktig omsetning mellom 140.0000 og 300.000 kroner.
  • Et enstemmig utvalg anbefaler at de tjenestene som etter breddemodellen gjøres avgiftspliktig, innlemmes i merverdiavgiftssystemet med en sats på 8 pst.
  • Utvalget anslår at en breddemodell hvor det ilegges 8 pst. merverdiavgift samt innføres en skjermingsmodell for veldedige og allmennyttige organisasjoner vil gi et provenytap for staten på om lag 640 mill. kroner.
  • I samsvar med mandatet er utvalget bedt om å peke på hvordan statens provenybortfall eventuelt kan dekkes inn. Det har ikke vært utvalgets oppgave å anbefale om eller i hvilken grad provenybortfallet skal dekkes inn, men kun å peke på hvordan dette kan gjøres. Utvalget peker på at tapet kan dekkes inn ved å foreta trekk i overføringene til de deler av kultur- og idrettsområdet som mottar statlige overføringer, eller ved å benytte den ordinære satsen på 25 pst. for de deler av kultur- og idrettsområdet som bidrar til det største provenytapet og som har høy omsetning.

Utvalgets utredning kan hentes på Finansdepartementets hjemmesider. Høringsinstanser som ikke har anledning til å hente ut høringsnotatet fra internett, kan få dette tilsendt ved henvendelse til Finansdepartementets skattelovavdeling, telefon 22 24 44 31/33.

Finansdepartementet ber om høringsuttalelser innen 30. juni 2008. Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes elektronisk til
e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av dette brevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.


Med hilsen

Thorbjørn Gjølstad  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                 Elisabeth Berge
                                                                 avdelingsdirektør

 

Virksomhet Postnr. Poststed
ABM-utvikling 0030 OSLO
Agder naturmuseum og botaniske hage 4686 Kristiansand
Agder Teater A/S 4687 KRISTIANSAND
Akademikerne 0158 OSLO
Akershus Festning for kunst og kultur, Stiftelsen 0015 OSLO
Akershus fylkesmuseum 2011 Strømmen
Akershus Teater, Stiftelsen 2001 LILLESTRØM
Alta Museum 9518 Alta
Alta Soul og Blues Festival 9503 ALTA
Amnesty International Norge 0106 OSLO
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 0030 OSLO
Arkeologisk museum i Stavanger 4002 STAVANGER
Arnardo Cirkus 4780 BREKKESTØ
Atlanterhavsparken 6028 Ålesund
Aust-Agder kulturhistoriske senter 4838 Arendal
Barnas Historie, Kunst og Kultur, Stiftelsen 0371 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet 0030 OSLO
Barneombudet 0028 OSLO
Baroniet Rosendal 5486 Rosendal
Beaivvas Sami Teahter 9521 Kautokeino
Bellona 0505 OSLO
Bergen Filharmoniske orkester (stifelsen Harmonien) 5015 BERGEN
Bergen Kunsthall - Festspillutstillingen i Bergen 5015 BERGEN
Bergens Sjøfartsmuseum 5020 Bergen
Bit Reiseliv AS 0305 OSLO
BIT20 Ensemble 5015 Bergen
Bjørgvin Kirkemusikk AS 5807 BERGEN
Blå Kors Norge 0506 OSLO
Blaafarveværket 3370 Vikersund
Borealisfestivalen 5804 BERGEN
Brønnøysundregistrene 8910 BRØNNØYSUND
Bymuseet i Bergen 5835 Bergen
Cafeteateret 0190 OSLO
Care Norge 0164 OSLO
Carte Blanche AS 5011 BERGEN
Center for afrikansk kulturformidling 0354 OSLO
Chat Noir 0270 OSLO
Cirkus Zorba AS 6523 FREI
Dalane Folkemuseum 4379 Egersund
Danse- og teatersentrum 0155 OSLO
Dansens Hus AS 0153 OSLO
De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum 6854 Kaupanger
De internasjonale kirkefestspill 4632 KRISTIANSAND
De Unges Orkesterforbund 0103 OSLO
Den Nationale Scene A/S 5803 BERGEN
Den Norske Advokatforening 0164 OSLO
Den norske Bokhandlerforening 0158 OSLO
Den Norske Fagpresses Forening 0158 OSLO
Den Norske Folkelmusikkveka 3571 ÅL
Den Norske Forfatterforening 0103 OSLO
Den norske Forleggerforening 0158 OSLO
Den norske misjonsalliansen 0130 OSLO
Den Norske Opera 0106 OSLO
Den norske Revisorforening 0308 OSLO
Den Norske Rom-forening 0367 OSLO
Den Nye Opera 5015 BERGEN
Det Norske Blåseensemble anno 1734 1751 HALDEN
Det Norske Kammerorkester, Stiftelsen 0153 OSLO
Det norske misjonsforbund 0186 OSLO
Det Norske Teatret 0164 OSLO
Dissimilis kultur- og kompetansesenter 1300 SANDVIKA
Dizzie Showteater 0162 OSLO
Domkirkeodden 2305 Hamar
Drammens Museum for kunst og kulturhistorie 3045 Drammen
Du store verden! 0153 OSLO
DølaJazz - Lillehammer Jazzfestival 2603 LILLEHAMMER
Edderkoppen AS 0130 OSLO
Eidsvoll 1814 2074 Eidsvoll Verk
Eiker og Lågendalen museum 3613 Kongsberg
Elixia 0214 OSLO
Falstadsenteret 7624 Ekne
Fartein Valen Festivalen 5501 HAUGESUND
Fellesrådet for kunstfagene i skolen 0157 OSLO
Festspillene i Bergen 5804 BERGEN
Festspillene i Elverum 2403 ELVERUM
Festspillene i Nord-Norge (FINN) 9483 HARSTAD
Fetsund Lenser 1900 Fetsund
Film & Kino 0104 OSLO
Finsk-norsk kulturinstitutt 0158 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet 0032 OSLO
Flyktninghjelpen 0130 OSLO
Folkeakademienes Landsforbund 0190 OSLO
Follo museum 1440 Drøbak
Fond for lyd og bilde 0104 OSLO
Forbrukerombudet 0404 OSLO
Forbrukerrådet 0404 OSLO
Forbundet Kysten 0150 OSLO
Foreningen GranittRock 0957 OSLO
Foreningen Norden 0275 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet 0030 OSLO
Forretningskontoret for Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen 0260 OSLO
Forsvarsdepartementet 0032 OSLO
Forum for Kultur & Næringsliv Arts & Business Norway 0303 OSLO
Fotogalleriet, Stiftelsen 0028 OSLO
Fredrikstad Museum 1632 Gamle Fredrikstad
Frelsesarmeen 0130 OSLO
Friluftslivets fellesorganisasjon 0157 OSLO
Friskus & Svettis Norge 0840 OSLO
Frivillighet Norge 0155 OSLO
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 0404 OSLO
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival 6802 FØRDE
Galleri Bomuldsfabriken 4858 ARENDAL
Glomdalsmuseet 2405 Elverum
Gramart 0103 OSLO
Griegselskapet i Oslo/Oslo Grieg Festival 0372 Oslo
Halden historiske Samlinger 1771 Halden
Hallingdal Museum 3540 Nesbyen
Handelshøyskolen BI 0442 OSLO
Hardanger og Voss Museum 5778 Utne
Harmonien, Stiftelsen 5015 BERGEN
Haugalandmuseene 5501 Haugesund
Haugar Vestfold Kunstmuseum 3101 Tønsberg
Haugesund Teater AS 5501 HAUGESUND
Hedmark Teater 2307 HAMAR
Helgeland museum 8656 MOSJØEN
Helse- og omsorgsdepartementet 0030 Oslo
Henie Onstad kunstsenter 1311 Høvikodden
Heyerdahl-instituttet, Stiftelsen 3251 Larvik
Hordaland Teater 5244 FANA
Hringariki 3510 Hønefoss
HSH 0230 OSLO
Hålogaland Teater 9258 TROMSØ
Ibsenhuset og Grimstad Bymuseum 4891 Grimstad
ILIOS Festivalen 9483 HARSTAD
Indremisjonsforbundet 5353 STRAUME
Innovasjon Norge 0104 OSLO
Innsamlingskontrollen i Norge 0130 Oslo
Justis- og politidepartementet 0030 OSLO
Jærmuseet 4367 Nærbø
Jødisk Museum i Oslo 0207 Oslo
Kainun institutti - Kvensk institutt 9716 BØRSELV
Kanal 24 Norge AS 1601 FREDRIKSTAD
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon 0104 OSLO
Kirkens Bymisjon 0152 OSLO
Kirkens Nødhjelp 0130 OSLO
Kirkerådet 0106 Oslo
Kirsten Flagstad-festivalen 2301 HAMAR
KNIF – Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap 0103 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet 0032 OSLO
Kommunenes sentralforbund (KS) 0114 OSLO
Kongsberg Jazzfestival 3606 KONGSBERG
Konkurransetilsynet 5805 BERGEN
KORO 0130 OSLO
Kredittilsynet 0611 OSLO
Kreftforeningen 0101 OSLO
Krigsinvalideforbundet 0106 OSLO
Kristiansand Symfoniorkester 4632 KRISTIANSAND S
Kultur- og kirkedepartementet 0030 OSLO
Kulturforbundet 4006 STAVANGER
Kulturkvartalet 6004 Ålesund
Kunnskapsdepartementet 0032 OSLO
Kunst i offentlige rom (KORO) 0130 OSLO
Kunst i Skolen 0153 OSLO
Kunst på Arbeidsplassen, Selskapet 0608 OSLO
Kunstmuseene i Bergen 5015 Bergen
Kunstnerdalen Kulturmuseum 3350 Prestfoss
Kunstnernes hus 0167 OSLO
Kunstnernes Informasjonskontor - KIK 0153 OSLO
Kvinnemuseet - Museene i Glåmdal 2213 Kongsvinger
Kystens Ungdomslag 0157 OSLO
Kystmuseet i Sogn og Fjordane 6901 Florø
Kystmuseet i Sør-Trøndelag 7240 Hitra
Landbruks- og matdepartementet 0030 OSLO
Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge v/Musikk i Nordland 8509 NARVIK
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 0402 OSLO
Landsforeningen Norske Malere 0153 OSLO
Landsforeningen Ungdom og Fritid 0188 OSLO
Landslaget for lokal- og privatarkiv 0178 OSLO
Landslaget for Spelemenn 0103 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge 0181 OSLO
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 0157 OSLO
Larvik Museum 3255 Larvik
Latinfestivalen i Trondheim 7415 Trondheim
Latter på Aker Brygge 0250 OSLO
Likestillings- og diskrimineringsombudet 0031 OSLO
Lillehammer Kunstmuseum 2602 Lillehammer
Live Nation 0185 OSLO
Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest 8310 Kabelvåg
Lofoten Viking Museum 8360 Bøstad
Lotteri- og stiftelsestilsynet 6805 FØRDE
Maihaugen 2609 Lillehammer
MaiJazz 4001 Stavanger
Medietilsynet 1607 FREDRIKSTAD
Merano Norges National Cirkus 0513 OSLO
Midt-Troms Museum 9329 Moen
Miljøverndepartementet 0030 OSLO
Mjøsmuseet 2858 Kapp
Molde International Jazzfestival, Stiftelsen 6401 MOLDE
Museene for kystkultur og gjenreisning 9751 Honningsvåg
Museet i Nord-Gudbrandsdalen 2688 Lom
Museet Kystens Arv 7105 Stadsbygd
Museum Nord 8459 Melbu
Museum Vest 5337 Rong
Museumssenteret i Salhus 5107 Salhus
Musikernes fellesorganisasjon 0028 OSLO
Musikkens Venners Landsforbund 5011 BERGEN
Musikkinformasjonssenteret, Stiftelsen 0203 OSLO
Namdal fylkesmuseum 7901 Rørvik
Nasjonal scene for jazz 0103 OSLO
Nasjonalbiblioteket 0203 OSLO
Nasjonalforeningen for folkehelsen 0307 Oslo
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design 0130 Oslo
Nasjonalmuseet for kunst, Stiftelsen 0130 OSLO
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Høgskolen i Bodø 8049 Bodø
Nationaltheatret 0110 OSLO
Natur og Ungdom 0183 OSLO
Nettsted for unge kunstnere, Trafo.no 4604 Kristiansand S
Nettverk for organisasjonseigde kulturbygg 0181 Oslo
Nettverk for Scenekunst v/Teaterhuset Avant Garden 7011 TRONDHEIM
NHO 0303 OSLO
NHO Reiseliv 0305 OSLO
Nobels fredssenter, Stiftelsen 0124 OSLO
NOPA - Foreningen for Norske komponister og Tekstforfattere 0153 OSLO
Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 7013 Trondheim
Nordfjord Folkemuseum 6823 Sandane
Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge 9506 ALTA
Nordisk Informasjonskontor i Sør-Norge 4801 ARENDAL
Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen (NKD) 6810 DALE I SUNNFJORD
Nord-Jarlsbergmuseene 3081 Holmestrand
Nordland Musikkfestuke 8001 BODØ
Nordland Teater AS 8602 MO I RANA
Nordmøre museum 6501 Kristiansund
Nordnorsk kulturråd 9506 ALTA
Nordnorsk Kunstmuseum 9260 Tromsø
Nordnorsk Kunstnersenter 8301 SVOLVÆR
Nord-Troms Museum 9152 Sørkjosen
Nord-Trøndelag Teater 7650 VERDAL
Nordøsterdalsmuseet 2500 Tynset
Noregs ungdomslag 0103 OSLO
Norges Astma- og Allergiforbund 0131 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsførerers Foreningen 0101 OSLO
Norges Bank 0107 OSLO
Norges Barne- og ungdomskorforbund 0103 OSLO
Norges Blindeforbund 0308 OSLO
Norges Bygdeungdomslag 0135 OSLO
Norges Diabetesforbund 0605 OSLO
Norges Døveforbund 0159 OSLO
Norges Handelshøyskole 5045 BERGEN
Norges Handicapforbund 0134 OSLO
Norges Husflidslag 0160 OSLO
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité 0855 OSLO
Norges Juristforbund 0164 OSLO
Norges KFUK-KFUM-speidere 0130 OSLO
Norges kommunerevisorforbund 0115 OSLO
Norges Kommunistiske Ungdomsforbund 0553 OSLO
Norges Korforbund 0157 OSLO
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 0130 OSLO
Norges kulturvernforbund 0161 OSLO
Norges Kvinne- Familieforbund 0157 OSLO
Norges Miljøvernforbund 5035 BERGEN
Norges Museumsforbund 0165 OSLO
Norges Musikkorps Forbund 0103 OSLO
Norges Naturvernforbund 0101 OSLO
Norges Røde Kors 0133 OSLO
Norges Treningssenter forbund v/Knut Kaspersen 0694 OSLO
Norges Ungdomslag 0103 OSLO
Norges Unge Venstre 0179 OSLO
Norges Velforbund 0158 OSLO
Norgesnettet 0103 OSLO
Norsk Bergverksmuseum 3602 Kongsberg
Norsk bibliotekforening 0 606 OSLO
Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor 0571 OSLO
Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening 0158 OSLO
Norsk filmforbund 0152 OSLO
Norsk filminstitutt 0105 Oslo
Norsk Filmklubbforbund 0152 OSLO
Norsk Folkehjelp 0184 OSLO
Norsk Folkemuseum 0287 Oslo
Norsk folkemusikk og danselag 0 103 OSLO
Norsk forbund for utviklingshemmede 5838 BERGEN
Norsk Forfattersentrum 0106 OSLO
Norsk Form, Stiftelsen 0182 OSLO
Norsk Industriarbeidermuseum 3660 Rjukan
Norsk Jazzarkiv 0203 OSLO
Norsk Jazzforum 0103 OSLO
Norsk kinoforbund v/Ingvald Aarsand 5781 LOFTHUS
Norsk Komponistforening 0153 OSLO
Norsk kulturforum (NOKU) 0152 OSLO
Norsk kulturhusnettverk 4306 Sandnes
Norsk kulturråd 0102 OSLO
Norsk kulturskoleråd 7491 Trondheim
Norsk lokalhistorisk institutt 0031 OSLO
Norsk Luftambulanse 1441 DRØBAK
Norsk Luftfartsmuseum 8001 Bodø
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 0204 OSLO
Norsk musikkråd 0103 OSLO
Norsk Musikkråd - drift 0103 OSLO
Norsk Organisasjon for Asylsøkere 0028 OSLO
Norsk Oversetterforening 0105 OSLO
Norsk Pensjonistforbund 0184 OSLO
Norsk Rikskringkasting 0340 OSLO
Norsk Rikstoto 0512 OSLO
Norsk Rockforbund 0103 OSLO
Norsk Rom-befolkning 0192 OSLO
Norsk Sceneinstruktørforening 0164 OSLO
Norsk Scenekunstbruk v/ Danse og teatersentrum 0155 OSLO
Norsk Sjøfartsmuseum 0286 Oslo
Norsk Skogfinsk Museum 2256 Grue Finnskog
Norsk Skogmuseum 2401 Elverum
Norsk skoleorkesterforbund 0157 OSLO
Norsk Skuespillerforbund 0166 OSLO
Norsk Teater og orkesterforening (NTO) 0155 OSLO
Norsk Teaterråd 0104 OSLO
Norsk Teknisk Museum 0491 Oslo
Norsk Tipping AS 2325 HAMAR
Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum 5770 Tyssedal
Norsk Visearkiv 0203 OSLO
Norske 4H 2026 SKJETTEN
Norske Barne- og Ungdomsforfattere 0103 OSLO
Norske Billedkunstnere - NBK 0151 OSLO
Norske Dansekunstnere 0166 Oslo
Norske Dramatikeres Forbund 0105 Oslo
Norske Festivaler BA 2626 LILLEHAMMER
Norske film- og TV-produsenters forening 0152 OSLO
Norske Filmbyråers Forening 0157 OSLO
Norske Grafikere (NG) 0157 OSLO
Norske Grafiske Designere og Illustratører 0153 Oslo
Norske Kinosjefers Forbund v/Petter Benestad 4663 KRISTIANSAND
Norske Kunstforeninger 0477 OSLO
Norske Kunsthåndverkere (s formidlingssentral) 0270 OSLO
Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto 9009 Tromsø
Norske kvinners sanitetsforening 0260 OSLO
Norske Samers Riksforbund 9520 Kautokeino
Norske Scenografer 0306 Oslo
Norske symfoniorkestres landsforbund 0103 OSLO
Norske Tekstilkunstnere 0151 OSLO
Norske Videohandleres Forbund 4669 KRISTIANSAND
Norsk-finsk kulturfond 0158 OSLO
Notodden Blues Festival, Stiftelsen 3672 NOTODDEN
Ny musikk 0157 Oslo
Ny Musikks Komponistgruppe 0157 OSLO
Nynorsk kultursentrum 6160 Hovdebygda
Nærings- og handelsdepartementet 0030 OSLO
Næs Jernverksmuseum 4900 Tvedestrand
Office for Contemporary Art Norway (OCA) 0167 OSLO
Olavsfestdagene i Trondheim, Stiftelsen 7410 TRONDHEIM
Ole Bulls Scene 5012 BERGEN
Olje- og energidepartementet 0033 OSLO
Operaen i Kristiansund 6501 Kristiansund N
Orkla Industrimuseum 7332 Løkken verk
Oslo Danse Ensemble, Stiftelsen (ODE) 1395 HVALER
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 0153 OSLO
Oslo Museum 0207 Oslo
Oslo Nye Teater AS 0159 OSLO
Oslo-Filharmonien 0119 Oslo
P 4 Radio Hele Norge 2626 LILLEHAMMER
Peer Gynt Stemnet 2640 VINSTRA
Perspektivet Museum 9252 Tromsø
Preus museum 3192 Horten
Produksjonsnettverk for elektronisk kunst 0135 OSLO
Punkt Ø 1510 Moss
Quart festivalen 4663 KRISTIANSAND
RAM Galleri 0165 OSLO
Randsfjordmuseene 2770 Jaren
Redd Barna 0130 OSLO
Redningsselskapet 1363 HØVIK
Regionteateret i Møre og Romsdal, AS (Teatret Vårt) 6404 MOLDE
Regjeringsadvokaten 0030 OSLO
Riksantikvaren 0 034 Oslo
Riksarkivaren 0806 OSLO
Rikskonsertene 0401 OSLO
Riksscene - for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans 0165 OSLO
Riksteatret 0484 OSLO
Ringve 7041 Trondheim
Rockefeller/John Dee/Sentrum Scene AS Auditorium 0181 OSLO
Rockheim 7441 Trondheim
Rogaland Kunstmuseum 4021 Stavanger
Rogaland Teater AS 4005 STAVANGER
ROM for kunst og arkitektur 0178 OSLO
Romsdalsmuseet 6413 Molde
Ryfylkemuseet 4230 Sand
Rørosmuseet 7361 Røros
Rådet for folkemusikk og folkedans 7491 TRONDHEIM
Safe as Milk DA 0178 OSLO
Salten Museum 8005 Bodø
Sametinget 9735 Karasjok
Samferdelsdepartementet 0030 OSLO
Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening 9735 Karasjok
Samiske filmforbund 9521 KAUTOKEINO
Samiske Kunstneres Forbund 9735 Karasjok
Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge - SKINN 8001 BODØ
Sandefjordmuseene 3247 Sandefjord
SATS Norge AS 1470 LØRENSKOG
Sekretariat for Den Kulturelle skolesekken 0033 OSLO
Senter for dansekunst (SfD) 0152 OSLO
Setesdalsmuseet 4748 Rysstad
Sildajazz 5501 Haugesund
Skattebetalerforeningen 0103 OSLO
Skattedirektoratet 0603 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Sogn og Fjordane fylkesskattekontor 6863 LEIKANGER
Skibladner - AS Opplandske Dampskibsselskap 2802 Gjøvik
Skiippagurrafestivalen 9846 Deatnu - Tana
Skogsfinske interesser i Norge 2256 Grue Finnskog
Slottsfjellfestivalen 3115 Tønsberg
Sogn og Fjordane Kunstmuseum 6804 Førde
Sogn og Fjordane Teater LL 6802 FØRDE
Sortland Jazzweekend 8400 Sortland
Spillprodusentforeningen 0277 OSLO
Språkrådet 0 032 Oslo
Stavanger Museum 4010 Stavanger
Stavanger Symfoniorkester 4007 STAVANGER
Stiftelsen by: Larm 0177 OSLO
Stiftelsen Horisont/Mela 0101 Oslo
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo 0131 Oslo
Stiftelsen SOS-Barnebyer Norge 0105 Oslo
Stiklestadmuseene 7650 Verdal
Sunnfjord Museum 6800 Førde
Sunnhordland Museum 5401 Stord
Sunnmøre Museum 6015 Ålesund
Svalbard museum 9171 Longyearbyen
Sørlandets Kunstmuseum 4666 Kristiansand
Sør-Troms Museum 9404 Harstad
Sør-Varanger museum 9900 Kirkenes
Teater Ibsen - Telemark og Vestfold Regionteater AS 3701 SKIEN
Teater Manu, Norsk Tegnspråkteater 0556 OSLO
Teatret Vårt - Regionteateret i Møre og Romsdal AS 6404 MOLDE
Tegnerforbundet 0158 OSLO
Telemark Museum 3715 Skien
Thalia teater 0369 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet 0032 OSLO
Tromsø Symfoniorkester 9258 TROMSØ
Trondheim Jazzorkester 7481 Trondheim
Trondheim Kammermusikk Festival 7447 TRONDHEIM
Trondheim Kunstmuseum 7013 Trondheim
Trondheim Symfoniorkester 7408 TRONDHEIM
Trondheimssolistene, Stiftelsen 7401 TRONDHEIM
Trøndelag Folkemuseum 7020 Trondheim
Trøndelag Teater AS 7419 TRONDHEIM
TV2 AS 5020 BERGEN
UKM Norge 7038 Trondheim
ULTIMA - Oslo Contemporary Music Festival 0153 OSLO
Unge Kunstneres Samfund (UKS) 0187 OSLO
Unima Norge - Norsk forening for figurteater 0576 OSLO
Utenriksdepartementet 0032 OSLO
Utvalget for statens stipend og garantiinntekter 0106  Oslo
Valdresmusea 2900 Fagernes
Varanger museum 9800 Vadsø
Velferdsalliansen 0182 Oslo
Vest-Agder-museet 4689 Kristiansand
Vestfold Festspillene AS 3101 TØNSBERG
Vestfold Fylkesmuseum 3111 Tønsberg
Vestfossen Kunstlaboratorium, Stiftelsen 3321 VESTFOSSEN
Vest-Telemark Museum 3880 Dalen
Victoria teater 0162 OSLO
Vikedal Roots Music Festival 5586 VIKEDAL
Viser ved Kanalen 3832 LUNDE
Vossa Jazz 5700 VOSS
West Coast Festival of Numusic 4013 STAVANGER
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS 0134 OSLO
Østfoldmuseet 1702 Sarpsborg
Øyafestivalen 0161 OSLO