Høring - NOU 2010: 7 Mangfold og mestring

Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Regjeringen oppnevnte i statsråd 24. oktober 2008 et offentlig utvalg som skulle se på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne. 1. juni 2010 ble NOU 2010: 7 Mangfold og mestring avgitt til Kunnskapsdepartementet. NOU-en blir nå sendt ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2010

Regjeringen oppnevnte i statsråd 24. oktober 2008 et offentlig utvalg som skulle se på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne. 1. juni 2010 ble NOU 2010: 7 Mangfold og mestring avgitt til Kunnskapsdepartementet. NOU-en blir nå sendt ut på høring.
(21.06.2010)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet (NOU 2010: 7) vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

 

Vår ref.: 201003005

Høring av NOU 2010:7 Mangfold og Mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.


Regjeringen oppnevnte i statsråd 24. oktober 2008 et offentlig utvalg som skulle se på opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne. 1. juni 2010 ble NOU 2010: 7 Mangfold og Mestring avgitt til Kunnskapsdepartementet. NOUen blir nå sendt ut på høring.
 
Utredningen består av 21 kapitler. Vi ønsker at det i tilbakemeldingene fra høringsinstansene fremgår hvilket/hvilke kapitler kommentarene er knyttet til. Vi ber derfor høringsinstansene poengtere hvilket kapittel og underkapittel det gis tilbakemelding på. Vi ber om at svarene sendes Kunnskapsdepartementet på e-post til [email protected]

Vi gjør oppmerksom på at flere av kapitlene i NOUen tar for seg tverrgående tema som er relevante for flere sektorer. Videre kan tilbakemeldinger på gjennomgående perspektiver og helheten i NOUen gis til de innledende kapitlene.

Høringsfristen for NOU 2010: 7 Mangfold og Mestring er 1. november 2010.


Med hilsen

Sidsel Sparre (e.f.)
avdelingsdirektør
Synne Nordmark Børstad
rådgiver

Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Blindeforbundet
Bokmålsforbundet
Bydelskommuner
CIVITA
CULCOM
Departementene
Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
Espira
Fagforbundet
Fagopplæringskontorene
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleier
Fellesrådet for kunstfagene i skolen
Forbundet Steinerskolene i Norge
Forskerforbundet
Forskningsinstituttet NOVA
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarets skolesenter
Forum for fagskoler
FUG
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Funksjonshemmedes studieforbund
Fylkesarbeidskontorene
Fylkeskommunene
Fylkesmannen
Helsedirektoratet
HSH
Hørselshemmedes landsforbund
IKT Norge
Innvandrernes landsorganisasjon
Institutt for kristen oppseding - IKO
Institutt for samfunnsforskning
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kanvas
KIM
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kommuner
Kristent pedagogisk forbund
KS
Landslaget for udelt og fådelt skole – LUFS
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LO
Lærernes yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
NAFO
Nasjonalt fagråd for tysk
Nettverk av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt - NIBR
Nettverk for private høyskoler
NHO
NIFU
NOKUT
Noregs mållag
Norges Døveforbund
Norges forskningsråd
Norges handikapforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norgesuniversitetet
Norsk bibliotekforening
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
Norsk innvandrerforum
Norsk kulturskoleråd
Norsk lektorlag
Norsk logopedlag
Norsk Montesorriforbund
Norsk presseforbund
Norsk senter for barneforskning – NOSEB
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk skolelederforbund
Norsk språkråd
Norsk Tjenestemannslag
Norske fag- og friskolers landsforbund
Norske samers riksforbund
NOVA
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Politihøgskolen
Private barnehagers landsforbund
Private høyskoler
Redd Barna
Ressurssenter for pakistanske barn
Riksmålsforbundet
Riksrevisjonen
Røde Kors
Rådet for funksjonshemmede
Rådet for fylkeskommunale fagskoler – RFF
Rådet for psykisk helse
SAFO
Samabeidsrådet for fagskoleutdanning
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Samrodna opptak
Senter for interkulturell kommunikasjon
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning – SIU
Senter mot etnisk diskriminering
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Sosialistisk opplysningsforbund
SSB
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse
Statlige spesialpedagogiske kompetansesentra
Steinerbarnehagene i Norge
Steinerskolene i Norge
Stiftelsen husmødrenes barnehage i Bergen
Studensamskipnader
Studentenes landsforbund
Studentorganisasjonene
Sysselmannen på Svalbard
Trygge barnehager
UDI
UNIO
Universitet- og høgskolerådet
Universitet og høyskoler og vitenskapelig høyskoler
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet v/Faglige råd
Utdanningsforbundet
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning
Voksenopplæringsforbundet
VOX
YS