Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV (utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.08.2015

Vår ref.: 15/906 FMA/KSj

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdreformen IV (utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen).

Mandatet for denne utredningen ble gitt av Finansdepartementet ved brev 20. mars 2013. Banklovkommisjonen ble bedt om å utrede om det var mulig og eventuelt ønskelig å etablere en form for ytelsesbasert kollektiv alderspensjon for privat sektor som er tilpasset ny folketrygd.

Banklovkommisjonen har i del I i utredningen drøftet hvordan et utkast til en ytelsesbasert ordning tilpasset ny folketrygd kan se ut. Kommisjonen uttaler at det er mulig å lage en ny form for ytelsesbasert alderspensjonsordning som er tilpasset sentrale prinsipper i ny folketrygd. Når det gjelder lovutkastet, har det vært uenighet i kommisjonen knyttet til en del enkeltspørsmål. Denne uenigheten har bl.a. resultert i at lovutkastet er forholdsvis generelt utformet på en del punkter.

I del II i utredningen drøftes behovet for en ny form for ytelsesbasert alderspensjon. Her har kommisjonen bl.a. foretatt en sammenligning mellom gjeldende foretakspensjonslov, tjenestepensjonsloven og lovutkastet, se tabell 15.1 på side 114 i utredningen. Det er ulike oppfatninger i Banklovkommisjonen om det er ønskelig å gjennomføre en ny lovgivning om ytelsesbaserte alderspensjonsprodukter.

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg på e-post til postmottak@fin.dep.no for å få tilsendt et eksemplar av utredningen.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 14. august 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendom Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Sjøoffisersforbund
Nordic Trustee
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norsk olje og gass
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regjeringsadvokaten
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet

Til toppen