Høring - rapport "Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner for forvaring"

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2009

Vår ref.: 200807883 ES MVO/HAJ/bj

Høring – rapport ”Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring”

De gjeldende reglene om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner trådte i kraft 1. januar 2002. Det tidligere sikringsinstituttet ble opphevet, og det psykiske helsevernet ble pålagt å ta ansvaret for gjennomføringen av særreaksjoner for utilregnelige.

Det ble forutsatt da reglene ble vedtatt at det skulle gjennomføres en etterkontroll etter noen år.

Justisdepartementet oppnevnte 18. mai 2006 en utredningsgruppe til å foreta etterkontrollen. Gruppen besto av psykiater Øystein Mæland, førstestatsadvokat Berit Sagfossen og psykologspesialist Emmanuel Revis. Rapporten ”Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring ble overlevert Justis- og politidepartementet 30. april 2008.

Justis- og politidepartementet sender med dette rapporten på høring. 

Departementet har funnet grunn til å supplere rapporten på enkelte punkter samt å foreslå enkelte regelendringer i forlengelsen av rapporten, jf. vedlagte høringsnotat. Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet ber om adressatenes syn på forslagene som fremkommer i rapporten og høringsnotatet.

Vi ber adressatene forelegge rapporten og høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet, rapporten og høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 1. april 2009. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

 

Med hilsen

 

Marianne Vollan  e.f.
kst. avdelingsdirektør

Henning A. Jakobsen
rådgiver

Høringsinstanser

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Datatilsynet
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Den rettsmedisinske kommisjon
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Fylkeskommunene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Fylkesmennene/Sysselmannen på Svalbard
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Justissekretariatene
Kommunene
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgen, regionkontorene
Landets helseforetak
Landets kontrollkommisjoner
Landets regionale helseforetak
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Politidistriktene
Politidirektoratet
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statsadvokatembetene

ADHD-foreningen
Amnesty International
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarergruppen av 1977
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
Human-Etisk Forbund
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Klientaksjonen
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kontaktutvalget ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
Kunnskapssenteret
Landsforbundet for utviklingshemmete og pårørende (LUPE)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for autister
Landsforeningen for Psykopat OfreLandsforeningen for Pårørende innen PsykiatriLandsforeningen for utekontakterLandsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av VoldLandsorganisasjonen i Norge (LO)LAR Nett Norge Legeforeningens forskningsinstitutt
Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Menneskeverd
Mental Helse Norge
NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Juristforbund
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Lensmanns- og politilederlag
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk fengselstjenestemannsforbund
Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede (NOFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk Forskerforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk sosionomforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Patentstyret
Personvernnemnda
Personvernkommisjonen
Politiembetsmennenes Landsforening
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
Rettspolitisk forening
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Samfunnsviternes fagforening
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF Helse
SPEKTER
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Ungdom mot narkotika
UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
WayBack
We shall overcome
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
  Institutt for samfunnsforskning
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Landets høyskoler med helsefaglig utdanning
Norsk senter for menneskerettigheter
Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Universitetet i Oslo
Seksjon for selvmordsforskning og
 -forebygging, Universitetet i Oslo
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS) 

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 01.04.2009.

Ingen merknader:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Domstoladministrasjonen

Fiske- og kystdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Høyesteretts kontor

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Regjeringsadvokaten

Samferdselsdepartementet

Statens innkrevingssentral

Statens legemiddelverk

Utenriksdepartementet

Yngre legers forening

 

Merknader:

Advokatkontoret ProLegal

Asker og Bærum tingrett

Autismeforeningen i Norge

Borgarting lagmannsrett 

Datatilsynet

Den norske legeforening

Den rettsmedisinske kommisjon

Fellesorganisasjonen (FO)

Finansdepartementet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Generaladvokaten

Helse Bergen

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet 2

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nord-Trøndelag

Helse Sør-Øst

Hordaland politidistrikt

Hordaland statsadvokatembeter

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin UIO

Juss-Buss

Kontaktutvalget Ila landsfengsel

Kriminalomsorgen region nord

Kriminalomsorgen region nordøst

Kriminalomsorgen region sør

Kriminalomsorgen region sørvest

Kriminalomsorgen region vest 

Nordland statsadvokatembeter

Norges Politilederlag

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Norsk forening for Kriminalreform

Norsk forening for Kriminalreform 2

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Sykepleierforbund

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste

Politijuristene

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sør-Øst C

Riksadvokaten

Sametinget

Sivilombudsmannen

Statens  sivilrettsforvaltning

St Olavs Hospital

Sykehuset Asker og Bærum

Troms politidistrikt

Universitetet i Oslo

Østfold politidistrikt