Høring – rapport ”Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring”

Høringsnotatet er utarbeidet av Justis- og politidepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2009

Vår ref.: 2008007883

Se adressatliste   

 

Vår ref. 2008007883 ES MVO/HAJ/bj             Dato 15.12.2008                   

Høring – rapport ”Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring”

De gjeldende reglene om strafferettslig utilregnelighet og strafferettslige særreaksjoner trådte i kraft 1. januar 2002. Det tidligere sikringsinstituttet ble opphevet, og det psykiske helsevernet ble pålagt å ta ansvaret for gjennomføringen av særreaksjoner for utilregnelige.

Det ble forutsatt da reglene ble vedtatt at det skulle gjennomføres en etterkontroll etter noen år.

Justisdepartementet oppnevnte 18. mai 2006 en utredningsgruppe til å foreta etterkontrollen. Gruppen besto av psykiater Øystein Mæland, førstestatsadvokat Berit Sagfossen og psykologspesialist Emmanuel Revis. Rapporten ”Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring ble overlevert Justis- og politidepartementet 30. april 2008.

Justis- og politidepartementet sender med dette rapporten på høring. 

Departementet har funnet grunn til å supplere rapporten på enkelte punkter samt å foreslå enkelte regelendringer i forlengelsen av rapporten, jf. vedlagte høringsnotat. Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet.

Departementet ber om adressatenes syn på forslagene som fremkommer i rapporten og høringsnotatet.

Vi ber adressatene forelegge rapporten og høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet, rapporten og høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 1. april 2009. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

 

Marianne Vollan  e.f.   
kst. avdelingsdirektør

                                                                    Henning A. Jakobsen
                                                                    rådgiver

 

Lenke til brev i pdf-format

 

Adressater

Departementene
Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen
Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Datatilsynet
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Den rettsmedisinske kommisjon
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene/Sysselmannen på Svalbard
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
Justissekretariatene
Kommunene
Kontoret for voldsoffererstatning
Kriminalomsorgen, regionkontorene
Landets helseforetak
Landets kontrollkommisjoner
Landets regionale helseforetak
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Politidirektoratet
Politidistriktene
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge
Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge
Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statsadvokatembetene
ADHD-foreningen
Amnesty International
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske lægeforening
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Foreningen for human narkotikapolitikk
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarergruppen av 1977
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
Human-Etisk Forbund
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Klientaksjonen
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kontaktutvalget ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
Kunnskapssenteret
Landsforbundet for utviklingshemmete og pårørende (LUPE)
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for autister
Landsforeningen for Psykopat Ofre
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for Voldsofre og
Motarbeiding av Vold
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon
Menneskeverd
Mental Helse Norge
NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Lensmanns- og politilederlag
Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk fengselstjenestemannsforbund
Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede (NOFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Forskerforbund
Norsk forum for terapeutiske samfunn
Norsk Pasientforening
Norsk Presseforbund
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk sosionomforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Patentstyret
Personvernkommisjonen
Personvernnemnda
Politiembetsmennenes Landsforening
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
Rettspolitisk forening
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Rådet for psykisk helse
Samfunnsviternes fagforening
Senter for medisinsk etikk, SME
SINTEF Helse
SPEKTER
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Ungdom mot narkotika
UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
WayBack
We shall overcome
Yngre legers forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Institutt for samfunnsforskning
Landets høyskoler med helsefaglig utdanning
Norsk senter for menneskerettigheter
Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Universitetet i Oslo
Seksjon for selvmordsforskning og
-forebygging, Universitetet i Oslo
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)


 

Til toppen