Høring - utvidet lagringstid for opplysninger fra Tolletaetens skiltgjenkjenningssystem (ANPR)

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til nye bestemmelser i tolloven om tollmyndighetenes adgang til å lagre opplysninger fra Tolletatens skiltgjenkjenningssystem (ANPR) og om utvidet lagringstid for slike opplysninger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.08.2016

Vår ref.: 16/203 SL KjS/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til nye bestemmelser i tolloven om tollmyndighetenes adgang til å lagre opplysninger fra Tolletatens skiltgjenkjenningssystem (ANPR) og om utvidet lagringstid for slike opplysninger. Endringene innebærer at Tolletaten kan benytte opplysninger fra ANPR til å planlegge framtidige kontroller og velge ut aktuelle kontrollobjekter.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 21. august 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Tor Lande  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                           Kjell Saghaug
                                                                           lovrådgiver

Vedlegg

Arbeids- og sosialdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Bilimportørendes Landsforening

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Fraktefartøyenes Rederiforening

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigbåtenes Rederiforbund

IKT-Norge

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Morokulien – Grensetjenesten

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Bank

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Lastebileier-Forbund

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Havneforening

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokatembetet

Riksrevisjonen

Selgerforbundet - Norges Handelsreisendes Landsforbund

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tolldirektoratet

Transportsentralen A/L

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet