Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole

Et utvalg sammensatt av representanter fra samisk høyere utdanning, skolesektor og næringsliv ble oppnevnt i september i år, og fikk i oppdrag å utarbeide forslag til en rammeplan for ny samisk lærerutdanning for grunnskolen. Rammeplanen skal gi de overordnede bestemmelsene for utdanningen. Departementet har mottatt utvalgets forslag og sender dette nå på høring. Den nye utdanningen vil tre i kraft fra høsten 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.02.2010

Et utvalg sammensatt av representanter fra samisk høyere utdanning, skolesektor og næringsliv ble oppnevnt i september i år, og fikk i oppdrag å utarbeide forslag til en rammeplan for ny samisk lærerutdanning for grunnskolen. Rammeplanen skal gi de overordnede bestemmelsene for utdanningen. Departementet har mottatt utvalgets forslag og sender dette nå på høring. Den nye utdanningen vil tre i kraft fra høsten 2010.
(10.12.2009)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om ny forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger trinn 1–7 og trinn 5–10 ved Samisk høgskole (PDF-fil)

Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn ved Samisk høgskole (PDF-fil)


For samiskspråklig versjon av høringsdokumentene, klikk på Sámegiella øverst til høyre i vinduet.

 
Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet og forskriftsutkastet er imidlertid bare tilgjengelig i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin, for eksempel Adobe Reader. Adobe Reader er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 1. mars 2010 Forskrift om rammeplan for de samiske grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. trinn. Forskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-05-10 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon om forskriften.
 

Vår ref.: 200902348

HØRING – Forskrift om rammeplan for samiske grunnskolelærerutdanninger ved Samisk høgskole


På grunnlag av Stortingets behandling av St.meld. nr. 11 (2008-2009) Læreren – rollen og utdanningen og Innst. S. nr. 185, oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg i september d.å. med mandat å utarbeide utkast til rammeplan for ny samisk lærerutdanning som skal erstatte dagens samiske lærerutdanning fra høsten 2010.

Utvalget har vært sammensatt slik:

Leder: Vuokko Hirvonen (professor ved Samisk høgskole)
Asta Balto (førsteamanuensis ved Samisk høgskole)
Jan Idar Solbakken (høgskolelektor ved Samisk høgskole)
Grete Bergstrøm (høgskolelektor ved Samisk høgskole)
Terje Veimo (seniorrådgiver ved Høgskolen i Nord-Trøndelag)
Sonja Guttorm (rektor ved Sirbma skole, Tana kommune)
Reidar Erke (enhetsleder for kultur og barnehager i Kautokeino kommune)
Marit Helene Pedersen (regiondirektør NHO Finnmark)
Sigrid Stångberg (Samisk parlamentarisk råd)

Videre har Heidi Salmi møtt som observatør fra Sametinget. Åse Gunleiksrud og Karin Helle har møtt som observatører fra Kunnskapsdepartementet. Sekretær for utvalget har vært Svein Lund, engasjert av Samisk høgskole.

Målet for ny grunnskolelærerutdanning er en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende og som har høy kvalitet. Utdanningen skal svare på grunnskolens behov for lærerkompetanse og danne et godt grunnlag for videre kompetanseutvikling i yrkesutøvelsen. Kravene stilles til grunnskoleutdanning som gis ved alle landets lærerutdanningsinstitusjoner.

Det heter bl.a. i mandatet til utvalget at rammeplanen skal ha forskrifts form og at den skal inneholde beskrivelser av forventet læringsutbytte. Dette skulle ta utgangspunkt i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket og stortingsmeldingens kompetanseområder for lærerkandidatene. Det samiske rammeplanutvalget fikk i oppgave å vurdere to hovedalternativer:

- La bestemmelsene som gjelder samisk lærerutdanning fremgå som særbestemmelser og eventuelle unntak i nasjonal forskrift, dvs. en felles forskrift.
- En egen forskrift for samisk lærerutdanning.

Utvalgets tilrår å lage egen forskrift for samisk lærerutdanning. Det vises til utvalgets begrunnelse for dette, som fremkommer i vedlagte høringsnotat.

Departementet sender med dette på høring utkast til forskrift for grunnskolelærerutdanning ved Samisk høgskole. Vedlagt følger utkast til forskrift samt høringsnotat. Høringsnotatet gjengir utvalgets forslag til bestemmelser, utvalgets vurderinger og departementets vurderinger. Både forskriftsutkastet og høringsnotatet er basert på Samisk rammeplanutvalg utkast, sendt til departementet 2. november 2009. Departementet har imidlertid funnet grunn til å foreta en del endringer og presiseringer i forslaget som sendes på høring. Dette gjelder bl.a.:

• Forskriftens virkeområde
• Spørsmål om undervisningsspråk
• Spørsmål om obligatorisk norsk i trinn 1 – 7
• Spørsmål om obligatorisk samisk i trinn 5 – 10
• Fritaksbestemmelse

Endringene fremgår i det vedlagte forskriftsutkastet og begrunnelsene for disse fremgår av høringsnotatet.

I høringsnotatet omtales kun de bestemmelsene som gjelder særskilt for samisk grunnskolelærerutdanning. Der bestemmelsene sammenfaller med utkast til nasjonal forskrift, vises det til høringsnotatet for denne.

Det samiske rammeplanutvalget fikk også i oppgave å samordne seg med den nasjonale prosessen for lærerutdanning når det gjelder utvikling av nasjonale retningslinjer og indikatorer. Utvalgene har frist til 20. januar 2010 med å levere nasjonale retningslinjer og indikatorer.

Høringsfrist er mandag 8. februar 2010.  Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet på e-post [email protected]. Av hensyn til fremdrift med implementering av ny grunnskolelærerutdanning vil det ikke bli gitt utsettelse av høringsfristen.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Karin Helle
seniorrådgiver

Sametinget
Karasjok kommune
Kautokeino kommune
Tana kommune
Nesseby kommune
Porsanger kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Tysfjord kommune
Snåsa kommune
Departementene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høgskoler
Norges forskningsråd
NOKUT
SIU
Samordna opptak
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning
Uninett AS
Vox
Utdanningsdirektoratet
KS
Oslo Kommune
Fylkesmennene
Norsk Studentunion
Studentenes Landsforbund
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Utdanningsforbundet
Forskerforbundet
Norsk Lektorlag
Norsk Skolelederforbund
Skolenes landsforbund
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes Fellesorganisasjon
NITO
Tekna
Naturviterne
Fellesorganisasjonen
Norges Juristforbund
Side 5
Norges Sykepleieforbund
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Siviløkonomene
NTL
Fagforbundet
UNIO
LO
Akademikerne

Til toppen