Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Foreldresamarbeid, grunnkompetanse, utlysingsplikt, rettskrivning

Blant forslagene er at privatskoler skal ha plikt til foreldresamarbeid på samme måte som offentlige skoler har i dag, endring av begrepet "lavere kompetanse" til "grunnkompetanse", lovfesting av unntak for utlysningsplikt for stillinger og endringer i bestemmelsen om ordbøker og rettskriving.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2009

Resultat:

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til enkelte endringer i opplæringsloven og privatskoleloven.

Det foreslås at privatskoler skal ha plikt til foreldresamarbeid på samme måte som offentlige skoler har i dag. Begrepet ”kompetanse på lavere nivå”, som er en kompetanse som kan oppnås i videregående opplæring etter et kortere skoleløp enn normalt, foreslås endret til begrepet ”grunnkompetanse”.

Det blir også foreslått å lovfeste unntak fra plikten til å utlyse stillinger der det skal ansettes en som allerede er deltidsansatt og som har fortrinnsrett.

Til slutt foreslås visse oppdateringer i bestemmelsen i opplæringsloven om ordbøker og rettskrivning i lærebøker og andre læremidler.
(11.09.2009)

-------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 26. mars 2010 i Prop. 95 L (2009–2010) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringens forslag er behandlet i proposisjonens kapittel 5, 6, 7 og 8. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.