Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Foreldresamarbeid, grunnkompetanse, utlysingsplikt, rettskrivning

Blant forslagene er at privatskoler skal ha plikt til foreldresamarbeid på samme måte som offentlige skoler har i dag, endring av begrepet "lavere kompetanse" til "grunnkompetanse", lovfesting av unntak for utlysningsplikt for stillinger og endringer i bestemmelsen om ordbøker og rettskriving.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2009

Resultat:

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til enkelte endringer i opplæringsloven og privatskoleloven.

Det foreslås at privatskoler skal ha plikt til foreldresamarbeid på samme måte som offentlige skoler har i dag. Begrepet ”kompetanse på lavere nivå”, som er en kompetanse som kan oppnås i videregående opplæring etter et kortere skoleløp enn normalt, foreslås endret til begrepet ”grunnkompetanse”.

Det blir også foreslått å lovfeste unntak fra plikten til å utlyse stillinger der det skal ansettes en som allerede er deltidsansatt og som har fortrinnsrett.

Til slutt foreslås visse oppdateringer i bestemmelsen i opplæringsloven om ordbøker og rettskrivning i lærebøker og andre læremidler.
(11.09.2009)

-------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 26. mars 2010 i Prop. 95 L (2009–2010) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringens forslag er behandlet i proposisjonens kapittel 5, 6, 7 og 8. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor.

Vår ref.: 200904464

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven – Foreldresamarbeid, Grunnkompetanse, Utlysingsplikt, Rettskrivning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) på høring.

I høringsnotatet foreslås å

  • lovfeste plikt til foreldresamarbeid for private skoler i privatskoleloven,
  • endre begrepet "kompetanse på lavere nivå" til "grunnkompetanse" i opplæringsloven
  • lovfeste unntak fra plikten til utlysing av stillinger for deltidsansatte med fortrinnsrett i opplæringsloven
  • oppdatere opplæringsloven § 9-4 vedrørende lærebøker og andre læremidler.

Høringsnotat og lovforslag er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976 Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.

 

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen 11. desember 2009. Av hensyn til publisering av høringsuttalelsene på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format og ikke som skannede PDF-filer.

Med hilsen

 

Hege Johansen (e.f.)
avdelingsdirektør
Ann Helen Elgsæther (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Akademikerne
Aktive foreldre
Arbeidsgiverforening (NAVO)
Barneombudet
CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)
Datatilsynet
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet UiO
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
FAFO
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kristne friskolers forbund (KFF)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lærernes Yrkesforbund
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
NIFU STEP
Norges Forskningsråd
Norges Handicapforbund
Norske fag- og friskolers forbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Forbund for fjernundervisning
Norsk innvandrerforum
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk Montersorriforbund
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentunion
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Private grunnskoler
Private skoler med rett til statstilskudd
Privatskoleorganisasjonene
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samnemda for NF og NKF
Samordna opptak
SEFIA, Høgskolen i Oslo
Senter for interkulturell kommunikasjon
Senter mot etnisk diskriminering
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
SRY v/Utdanningsdirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statlige grunn- og videregående skoler
Steinerskolene i Norge
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Universiteter/Høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
VOX – voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 

Til toppen