Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Lovfesting av gratis kulturskoletilbud

Departementet foreslår å lovfeste en plikt for kommuner og private skoler til å gi elevene på 1.–4. trinn et kulturskoletilbud i tilknytning til skole/SFO. Tilbudet skal være gratis og frivillig for eleven å delta på. Kommunene skal tilby dette i samarbeid med musikk- og kulturskolen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2013

Resultat:

Departementet foreslår å lovfeste en plikt for kommuner og private skoler til å gi elevene på 1.–4. trinn et kulturskoletilbud i tilknytning til skole/SFO. Tilbudet skal være gratis og frivillig for eleven å delta på. Kommunene skal tilby dette i samarbeid med musikk- og kulturskolen.
(25.06.2013)

____________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser
(PDF, 111 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven – kulturskoletilbud (PDF, 261 Kb)For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

_________________________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen Stoltenberg II la 4. oktober 2013 i Prop. 206 L (2012–2013) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor. 

Prop. 206 L (2012–2013) ble 15. november 2013 i Meld. St. 5 (2013–2014) trukket tilbake av Regjeringen Solberg.

Vår ref.: 13/3184

Høring - Kulturskoletilbud - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov


Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) på høring.

I vedlagte høringsnotat fremlegges forslag til en lovfesting av plikt for kommuner og private skoler til å tilby et kulturskoletilbud i tilknytning til skole/SFO. Tilbudet skal være gratis og frivillig for eleven å delta på. Kommunene skal tilby dette i samarbeid med musikk- og kulturskolen. 

Høringsnotat og lovforslag er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976. Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til [email protected] innen 1. oktober 2013.


Med hilsen

Erik Saglie (e.f.)
avdelingsdirektør                                         


Susanne Rynning Moshuus
seniorrådgiver 

 

Departementene
Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Akademikerne
Aktive foreldre
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforening Spekter
Barneombudet
CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)
Datatilsynet
Det juridiske fakultet Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo
DKS-sekretariatet
Dysleksiforbundet
Elevorganisasjonen
FAFO
Faglige råd v/Utdanningsdirektoratet
Fellesorganisasjon for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleier
Fellesrådet for kunstfag i skolen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
ISAAC Norge (International Society For Augmentative And Alternative Communication)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
Landslaget for udelt og fådelt skole (LUFS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen lokalstyre
Lykkelige barn- nettverk for foreldre med høyt begavede barn
Lærernes Yrkesforbund
Minoritetsspråklig ressursnettverk (MIR)
Musikernes fellesorganisasjon (MFO - forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
Nettverket av samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter
NIFU STEP
Norges Forskningsråd
Norges Handicapforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk Forbund for fjernundervisning
Norsk innvandrerforum
Norsk kulturråd
Norsk Kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Opplysningstjenesten for hjemmeundervisning
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Private grunnskoler
Private videregående skoler
Privatskoleorganisasjonene
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum for estetiske fag c/o Musikk i Skolen
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Sametinget
Samnemda for NF og NKF
Samordna opptak
Seanse
SEFIA, Høgskolen i Oslo
Senter for interkulturell kommunikasjon
Senter mot etnisk diskriminering
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Språkrådet
SRY v/Utdanningsdirektoratet
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statlige grunn- og videregående skoler
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Universiteter/Høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
VOX – voksenopplæringsinstituttet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Til toppen