Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Lovfesting av gratis kulturskoletilbud

Departementet foreslår å lovfeste en plikt for kommuner og private skoler til å gi elevene på 1.–4. trinn et kulturskoletilbud i tilknytning til skole/SFO. Tilbudet skal være gratis og frivillig for eleven å delta på. Kommunene skal tilby dette i samarbeid med musikk- og kulturskolen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2013

Resultat:

Departementet foreslår å lovfeste en plikt for kommuner og private skoler til å gi elevene på 1.–4. trinn et kulturskoletilbud i tilknytning til skole/SFO. Tilbudet skal være gratis og frivillig for eleven å delta på. Kommunene skal tilby dette i samarbeid med musikk- og kulturskolen.
(25.06.2013)

____________________________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser
(PDF, 111 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven – kulturskoletilbud (PDF, 261 Kb)For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

_________________________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen Stoltenberg II la 4. oktober 2013 i Prop. 206 L (2012–2013) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor. 

Prop. 206 L (2012–2013) ble 15. november 2013 i Meld. St. 5 (2013–2014) trukket tilbake av Regjeringen Solberg.