Høring - forslag om unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene

Finansdepartementet sender på høring et lovforslag om unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene. Forslaget innebærer en endring i sentralbankloven § 12.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 17.06.2016

Vår ref.: 15/3864 SL

Finansdepartementet sender på høring et lovforslag om unntak fra taushetsplikt for Norges Bank ved utlevering av opplysninger til skatte- og avgiftsmyndighetene. Forslaget innebærer en endring i sentralbankloven § 12.

Vi ber den enkelte høringsinstans om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner etc.

Høringsfristen er 17. juni 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                 Håvard Lyngmo
                                                                                 lovrådgiver

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norsk Kapitalforvalterforening (NKFF)

Norske Finansanalytikeres Forening

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirfondenes forening