Høring av forslag til bestemmelser om registrerte avgiftspliktiges adgang til kreve endring av merverdiavgiftsoppgjøret for tidligere terminer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.03.2009

Vår ref.: 07/5583 SL HLy/rla

Høring av forslag til bestemmelser om registrerte avgiftspliktiges adgang til kreve endring av merverdiavgiftsoppgjøret for tidligere terminer

 

Finansdepartementet sender på høring forslag til bestemmelser om registrerte avgiftspliktiges adgang til å kreve endring av merverdiavgiftsoppgjøret for tidligere terminer.

Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer.html?id=1832. Den enkelte høringsinstans bes vurdere oversendelse av forslaget til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å oversende merknader til høringsnotatet settes til 18. mars 2009. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes pr. e-post til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Tor Lande  e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Unni Raadim
                                                           kst. avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep. 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep. 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep. 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep. 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep. 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep. 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep. 0032 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Aksjonærforeningen Postboks 1963 Vika 0125 OSLO
Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep. 0034 OSLO
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser  Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Det Norske Veritas Veritasveien 1 1363 HØVIK
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Fellesforbundet Lilletorget 1 0184 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Forskerforbundet Postboks 1025 Sentrum 0104 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
HSH Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
IKT-Norge Postboks 546 Skøyen 0214 OSLO
Kommunal Landspensjonskasse Postboks 1733 Vika 0121 OSLO
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Norges Bilbransjeforbund Postboks 2804 Solli 0204 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Eiendomsmeglerforbund Hansteens g. 2 0253 OSLO
Norges Fiskarlag Pirsenteret 7005 TRONDHEIM
Norges Fondsmeglerforbund Postboks 292 Sentrum 0103 OSLO
Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges Hytteforbund Arbinsg. 1 0253 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norges Lastebileier-Forbund Postboks 7134 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Investorforum Postboks 394 Sentrum 0103 OSLO
NOFO Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Postboks 8077 Postterminalen 4068 STAVANGER
Norsk Petroleumsinstitutt Postboks 7190 Majorstua 0307 OSLO
Norsk Presseforbund Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
Norske Pensjonskassers Forening Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep. 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep. 0032 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Senter for statlig økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Sparebankforeningen i Norge Postboks 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep. 0033 OSLO
Storbedriftenes skatteforum StatoilHydro ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Postboks 2312 Solli 0201 OSLO
Teknologisk Institutt Postboks 2608 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep. 0032 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Unio Stortingsgaten 2 0158 OSLO
Verdipapirfondenes forening Hansteens g. 2 0253 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
Økonomiforbundet Østregate 23 2317 HAMAR

Til toppen