Høring – endring i reglene for når det kan gis tillatelse til bruk av snøskuter til hytte (oppheving av 2,5 km-grensen mm)

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene for tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.08.2020

Vår ref.: 20/1315

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i reglene for tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte.  

Det foreslås å fjerne vilkåret i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd bokstav c om at kommunen bare kan gi tillatelse til å bruke snøskuter for å frakte bagasje og utstyr til hytte dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet vei. Det foreslås også å fjerne vilkåret om at slik tillatelse bare kan gis dersom det ikke er mulighet for å leie transport i området. Forslaget er i samsvar med forslag til vedtak fra Stortingets energi- og miljøkomite i Innst. 219 S (2019–2020). Forslaget skal behandles i Stortinget 5. mai 2020.

Departementet ber videre om høringsinstansenes syn på om det i tillegg bør settes andre vilkår for kommunens adgang til å gi slik tillatelse, for eksempel krav om at tillatelsen bare skal gis langs kartfestet trasé og at det i tillatelsene skal settes en begrensning på hvor mange turer som kan kjøres per sesong. Sistnevnte kan være et virkemiddel for å bidra til at det ikke blir kjørt flere turer enn det som er nødvendig for å dekke formålet med ordningen, som er nødvendig transport av bagasje og utstyr. Begrunnelsen for et krav om kartfesting av trasé er knyttet til muligheten for å kontrollere at det ikke kjøres utover transport mellom vei og hytte.

Høringssvar bes sendt inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor. 

Dersom det skulle oppstå tekniske problemer, kan høringssvar sendes til postmottak@kld.dep.no med referanse 20/1315.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater, tilsluttede virksomheter eller samarbeidende organisasjoner.

Alle som ønsker det kan uttale seg, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert på regjeringen.no.

Fristen for å sende inn innspill og merknader til forslaget er 1. august 2020.

 

Med hilsen 

Øivind Dannevig (e.f.)
avdelingsdirektør

Hege Feiring
seniorrådgiver

Departementene
Landbruksdirektoratet
Politidirektoratet
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Miljødirektoratet
Helsedirektoratet
Tolldirektoratet
Riksadvokaten
Økokrim
Sametinget
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene

Hovedorganisasjonen Virke
Kommunesektorens organisasjon
NHO reiseliv

Utmarkskommunenes sammenslutning
Den Norske Turistforening
Framtiden i våre hender
Friluftsrådenes Landsforbund
Greenpeace
Miljøstiftelsen Bellona
Nasjonalparkstyrene
Natur og ungdom
Naturvernforbundet
Norges Bondelag
Norges Fjellstyresamband
Norges Hytteforbund
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite
Norges Jeger- og fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Motorsportfobund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk almenningsforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk forening mot støy
Norsk friluftsliv
Norsk Hyttelag
Norske Reindriftssamers Landsforbund
NORSKOG
Sabima
Snøscooterimportørenes forening
Snøscooterklubbenes fellesråd
Statskog SF
Villreinrådet i Norge
WWF-Norge