Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring om forskrift om ingeniørutdanning

Kunnskapsdepartementet (KD) sender på høring forslag om endring av forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning. Endringsforslaget bygger på innspill som Kunnskapsdepartementet har mottatt fra Universitets- og høgskolerådets fagstrategiske enhet for MNT-feltet (UHR-MNT). Endringsforslagene fra UHR-MNT tar blant annet utgangspunkt i en evaluering av implementeringen av forskriften om rammeplan for ingeniørutdanning og nasjonale retningslinjer som ble igangsatt høsten 2016.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2018

Vår ref.: 17/4118

Høring - justering av forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Kunnskapsdepartementet (KD) sender med dette forslag til endringer i forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen på høring. Endringsforslagene bygger på innspill som Kunnskapsdepartementet mottok fra Universitets- og høgskolerådets fagstrategiske enhet for MNT-feltet (UHR-MNT).   

Den gjeldende forskriften om rammeplan for ingeniørutdanningen ble fastsatt i 2011, senest endret 6. februar 2017.  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-02-03-107.
Forskriften var utdypet med merknader fastsatt av KD. I tillegg ble det laget nasjonale retningslinjer som ble utviklet og fastsatt i en nasjonal prosess koordinert gjennom tidligere UHR-NRT (Nasjonalt råd for teknologisk utdanning), jf. Rundskriv F-02/2011.   

Endringsforslagene fra UHR-MNT bygger på en evaluering av implementeringen av forskriften om rammeplan for ingeniørutdanning og nasjonale retningslinjer som UHR-NRT igangsatte høsten 2016.  På dette tidspunktet hadde alle institusjonene uteksaminert 2 kull etter ny forskrift fra 2011, enkelte institusjoner også 3 kull.

Kunnskapsdepartementet ba om at UHR-NRT i samband med evalueringsarbeidet også vurderte hvordan læringsutbyttebeskrivelser om IKT-sikkerhet og digitalisering kunne styrkes. Bakgrunnen for dette var blant annet vurderinger som er gjort av Lysneutvalget (NOU 2015: 13 Digital sårbarhet – sikkert samfunn).  

Kunnskapsdepartementet mener at merknadene til forskriften ikke trenger å bli videreført. Vi har derfor bedt om at UHR-MNT vurderer om merknader til forskriften som har en forskriftskarakter kan flyttes inn i forskriften for ingeniørutdanning. Andre merknader  i forskriften som er nødvendige kan legges til nasjonale retningslinjer for ingeniørutdanning.   

På dette grunnlag har KD utarbeidet et høringsnotat der vi ber om innspill på ni  endringsforslag i forskriften. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2578866. Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er tirsdag 20. februar 2018.

Vedlagt følger høringsnotatet.

 

Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f)
avdelingsdirektør                                                          Frode Hauge
                                                                                      seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

Akademiet for yngre forskere
Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian Students Abroad
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
CERES
Delta
Den norske Forleggerforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fleksibel utdanning Norge
Forsvarets høgskole
Forsvarsdepartementet
Hedmark fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
KS
Kunsthøgskolen i Oslo
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nasjonalt fagskoleråd
Nettverk for private høyskoler
Nord universitet
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Noroff høyskole
Norsk presseforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norsk tjenestemannslag
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
Riksrevisjonen
Rogaland fylkeskommune
Rådet for offentlige fagskoler
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samisk høgskole
Senter for internasjonalisering av utdanning
Simula Research Laboratory AS
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune


Til toppen