Høring - Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (endring i kravene til oppholdstid mm.)

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften. Forslagene gjelder unntak fra hovedregelen i statsborgerregelverket om krav til oppholdstid i Norge. Forslaget innebærer at søkere som har inntekter over et visst nivå skal kunne erverve statsborgerskap etter kortere oppholdstid. Det samme gjelder visse forskere og deres ektefelle, registrerte partner eller samboer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2021

Vår ref.: 20/6036

Høring - Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (endring i kravene til oppholdstid mm.)

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften.

Som en oppfølging av Kunnskapsdepartementets høringsnotat av 14. juli 2017, tas det sikte på å fremme lovforslag for Stortinget om å heve kravet til oppholdstid etter hovedregelen om erverv av norsk statsborgerskap i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e til åtte år, fra dagens krav om syv år. Siden et forslag om å øke oppholdstiden etter hovedregelen allerede har vært på høring, ber ikke departementet om innspill til dette forslaget nå.

I det høringsnotatet som nå sendes ut foreslår departementet en unntaksbestemmelse fra hovedregelen i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e om kravet til oppholdstid. Departementet foreslår at det i unntaksbestemmelsen stilles krav om opphold i seks av de siste ti årene for personer med inntekter over et visst nivå. Departementet foreslår at vilkårene for å fylle inntektskravet defineres næremere i statsborgerforskriften. Forslaget er ment som et integreringsfremmende tiltak og er en oppfølging av Granavolden-plattformen der det fremgår at regjeringen vil

"[…] At statsborgerskap i Norge skal henge høyt. Det er til gunst for alle dersom tildeling av statsborgerskap også er innrettet slik at det er integreringsfremmende. Derfor vil regjeringen foreslå endringer i statsborgerloven for å oppnå dette. Regjeringen vil utrede og endre statsborgerloven slik at det som hovedregel er åtte års botid for å få statsborgerskap. Det innføres et unntak for personer som etter fastsatte kriterier er selvforsørget og botidskravet for disse settes til seks år. De som har unntak fra dagens hovedkrav og anerkjente flyktninger beholder gjeldende botidskrav."

Departementet mener det er viktig for rekruttering av utenlandske forskere med en ledende faglig rolle, at Norge har gode og enkle regler som gjør det attraktivt for slike forskere å arbeide for norske forskningsinstitusjoner. Departementet foreslår derfor i høringsnotatet en særskilt unntaksbestemmelse for visse forskere og deres ektefelle, registrert partner eller samboer, hvor kravet til oppholdstid settes til seks av de siste tolv årene. For ektefelle, registrerte partner eller samboer stilles det i forslaget til unntaksbestemmelse også et krav om inntekter over et visst nivå.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2787183. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er fredag 15. januar 2021.Med hilsen


Lilly Sofie Ottesen(e.f.)
avdelingsdirektør                                                       Mari Aam
                                                                                      seniorrådgiver

 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Kommunene

 

 • Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV)
 • Barneombudet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT)
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvlitet i høgare utdanning (Diku)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)
 • Domstolsadministrasjonen
 • Domstolene (alle landets domstoler)
 • Folkehelseinstituttet
 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (fylkesnemndene)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Kompetanse Norge
 • Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Politidirektoratet (POD)
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Politiets utlendingsenhet (PU)
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Skattedirektoratet
 • Statsadvokatembetene
 • Sivilombudsmannen
 • Statens helsetilsyn
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • ØKOKRIM

 

 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den norske dommerforening
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Forskerforbundet
 • Kriminalomsorgens yrkesforbund
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Norges Juristforbund
 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
 • Norsk legeforening
 • Norsk psykiatrisk forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Tjenestemanslag (NTL)
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • Politiets fellesforbund
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Utdanningsforbundet
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
 • Adopsjonsforum
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk senter
 • Caritas Norge
 • Civita – Den liberale tankesmien
 • Den norske Helsingforskomite
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Flyktninghjelpen
 • Frivillighet Norge
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
 • Human Rights Service (HRS)
 • Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
 • InorAdopt
 • Internasjonal helse- og sosialgruppe
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Kristent interkulturelt arbeid
 • Likestilling, integrering og mangfold (LIM)
 • Minotenk
 • MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk (MIR)
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Oslosenteret for fred og menneskerettigheter
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Redd Barna
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Senter for flerkulturell ungdom
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Senter for kunnskap og likestilling (KUN)
 • Tankesmien Agenda
 • Uføres landsorganisasjon
 • Verdens barn
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
 • Forsvarets høgskole
 • Gáldu - kompetansesenter for urfolks rettigheter
 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)
 • Institutt for fredsforskning (PRIO)
 • Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk)
 • Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Nordlandsforskning
 • Norges forskningsråd
 • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring (NOVA)
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norut Alta
 • NTNU Samfunnsforskning
 • Politihøgskolen
 • Senter for fredsstudier
 • Statistisk sentralbyrå
 • Telemarksforskning
 • Universitet og høyskoler
 • Universitets- og høyskolerådet

 

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Kristelig folkeparti
 • Miljøpartiet De grønne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre