Prop. 130 L (2020–2021)

Endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om å heve kravet til oppholdstid fra syv til åtte år ved søknad om statsborgerskap etter hovedregelen i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav e. Det forslås samtidig å innføre en unntaksbestemmelse for anerkjente flyktninger slik at kravet etter gjeldende rett om syv års oppholdstid videreføres for denne gruppen. Proposisjonen inneholder videre forslag om å innføre en unntaksbestemmelse i statsborgerloven med kortere krav til oppholdstid for søkere med tilstrekkelig inntekt. For disse søkerne skal det etter forslaget stilles et krav om seks års opphold i Norge i løpet av de siste ti årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Proposisjonen inneholder videre forslag til endringer i integreringsloven §§ 32 og 33 om omfang av antall timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget