Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Kunnskapsdepartementet sender i dag forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen ut på høring. Det foreslås endringer i lov og forskrift om studentsamskipnader samt forskrift om tilskudd til studentboliger. Forslagene til endringer er ment å styrke og sikre studentvelferden i hele landet. Grunnprinsippene i dagens regelverk foreslås ikke endret.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2011

Resultat:

Kunnskapsdepartementet sender i dag forslag til endringer i studentsamskipnadslovgivningen ut på høring. Det foreslås endringer i lov og forskrift om studentsamskipnader samt forskrift om tilskudd til studentboliger. Forslagene til endringer er ment å styrke og sikre studentvelferden i hele landet. Grunnprinsippene i dagens regelverk foreslås ikke endret.
(19.01.2011)


 

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF, 99 kb)

Høringsnotat om endringer i studentsamskipnadslovgivningen (PDF, 252 kb)


Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:


Regjeringen la 20. april 2012 i Prop. 92 L (2011–2012) frem forslag til lov om endringer i studentsamskipnadsloven. Lenke til lovforslaget finnes nedenfor. Ved å følge denne lenken vil man finne ny lenke til den videre saksgangen i Stortinget.

Kunnskapsdepartementet fastsatte 19. desember 2012 Forskrift om endring i forskrift om tilskudd til studentboliger og Forskrift om endring i forskrift om studentsamskipnader.