Høring - Rapport om rekrutterings- og etableringsordninger for ungdom til fiskeflåten: Fra ungdom til fisker - fra fisker til fartøyeier

Høringsfrist: 11. april 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.04.2007

  • Høringsfrist: 11. april 2007

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200700021- /AMV

5. januar 2007

Høring - Rapport om rekrutterings- og etableringsordninger for ungdom til fiskeflåten: Fra ungdom til fisker - fra fisker til fartøyeier

Høring - Rapport om rekrutterings- og etableringsordninger for ungdom til fiskeflåten: Fra ungdom til fisker - fra fisker til fartøyeier.

Fiskeri- og kystdepartementet har tidligere bedt Norges Fiskarlag lede et arbeid med å utrede rekrutterings- og etableringsordninger av ungdom til fiskeflåten. Rapporten fra Fiskarlaget ble overlevert departementet i september 2006. Vi vil med dette sende rapporten fra Norges Fiskarlag på åpen offentlig høring. Rapporten kan lastes ned: Fra ungdom til fisker - fra fisker til fartøyeier (pdf-format)

Vi ber om høringsinstansenes merknader til rapporten. I Soria Moria erklæringen vektlegger Regjeringen at de vil legge til rette for å få ungdom til å søke fag innen fiskeri- og havbruk. Rapporten svarer på dette spørsmålet avgrenset til fiskerinæringen. Departementet har i denne høringsrunden også behov for anbefalinger rettet mot å få ungdom til å søke fag innen fiskeindustri og havbruk.

Høringssvarene sendes til departementet enten som brev eller e-post til: postmottak@fkd.dep.no innen 11. april 2007. Kopimottakere bes selv vurdere om de ønsker å fremsette ytterligere kommentarer.

Med hilsen

Arne Benjaminsen
ekspedisjonssjef

Anne-Mari Voll
rådgiver

Til toppen