Høring - forslag om forskriftsbestemmelser til gjennomføring av trossamfunnsloven § 6 annet ledd

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser til gjennomføring av trossamfunnsloven § 6 annet ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2021

Vår ref.: 21/2666

Departementet viser til Stortingets behandling av lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven), jf. Innst. 208 L (2019-2020) og Prop. 130 L (2018-2019). Ved behandlingen vedtok Stortinget et nytt annet ledd i trossamfunnsloven § 6 om at tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd. Ikrafttredelsen er utsatt i påvente av konkretiserende forskriftsbestemmelser.

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring forslag til forskriftsbestemmelser til gjennomføring av trossamfunnsloven § 6 annet ledd.

Forskriftsforslaget følger også opp flere anmodningsvedtak fra Stortinget om finansiering av trossamfunn fra andre stater. Dette gjelder anmodningsvedtak nr. 442, 12. januar 2016, jf. vedtak nr. 929, 16. juni 2016 og anmodningsvedtak nr. 793, 29. mai 2018 om innføring av restriksjoner mot at trossamfunn finansieres fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet.

Om forslagene i høringsnotatet

I høringsnotatet foreslår Barne- og familiedepartementet forskriftsbestemmelser som konkretiserer den allerede vedtatte, men ikke ikraftsatte bestemmelsen i trossamfunnsloven § 6 annet ledd, jf. loven § 6 femte ledd.

Departementet foreslår endringer i trossamfunnsforskriften § 11 om nekting og avkorting av tilskudd første til tredje ledd. Statsforvalteren vil etter forslaget kunne fatte vedtak om å nekte tilskudd dersom tros- eller livssynssamfunnet (ny bokstav f):

  1. f) i løpet av et kalenderår mottar ett eller flere bidrag som til sammen utgjør 35 000 norske kroner eller mer, fra en stat som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet.

Det foreslås videre nytt tredje ledd i § 11:

I vurderingen etter første ledd bokstav f av om en stat respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, skal det legges vekt på om staten har tiltrådt FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter eller tatt forbehold mot denne konvensjonens artikkel 18 om rett til tros- og livssynsfrihet eller om staten har dødsstraff, fysisk avstraffelse eller fengselsstraff for frafall fra en religion eller for konvertering til en annen religion eller om staten har dødsstraff for blasfemi. Statsforvalteren skal informere Utenriksdepartementet før det konkluderes med at en stat ikke respekterer tros- og livssynsfriheten. Med bidrag fra «stater» menes bidrag fra en annen stats offentlige organer eller fra fysiske eller juridiske personer som er underlagt en annen stats offentlige myndigheters kontroll, inkludert stiftelser og foretak. Med bidrag menes pengestøtte og verdien av varer, tjenester og andre tilsvarende ytelser som er mottatt vederlagsfritt eller til underpris.

Gjeldende trossamfunnsforskrift § 11 tredje ledd blir nytt § 11 fjerde ledd.

Høringsfrist og innsending

Vi ber om at høringssvar fortrinnsvis sendes elektronisk ved å bruke lenken «Send inn høringssvar» på høringssiden på regjeringen.no. Høringsuttalelser kan alternativt sendes pr. post eller pr. e-post til postmottak@bfd.dep.no.

Høringsfristen er 15. oktober 2021.

Med hilsen

Ellen Ur (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Irene Tvedt Wangen

fagdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Offentlige instanser

Departementene KUD, KD, UD, FIN, JD

Statsforvalterne

Oslo kommune
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Riksrevisjonen
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Datatilsynet
Brønnøysundregistrene
Barneombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sivilombudsmannen

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)

Tros- og livssynssamfunn

Den norske kirke - Kirkerådet
Tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke som mottar statstilskudd
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Islamsk Råd Norge
Norges Kristne Råd

Muslimsk Dialognettverk

Arbeidslivs- og interesseorganisasjoner
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
KS

Den norske revisorforening

Norges autoriserte regnskapsføreres forening (NARF)

Norges kommunerevisorforbund (NKRF)

Forsknings- og undervisningsinstitusjoner
Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Forskningsstiftelsen FAFO
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
SSB
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter

Frivillige organisasjoner
Frivillighet Norge
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner

OMOD Center for Social Justice

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RiO)