Historisk arkiv

Foreslår strengere regler for utenlandsfinansiering av trossamfunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet skal kunne nektes tilskudd. Nå sender regjeringen et forslag til lovbestemmelse på høring.

– Finansiering av trossamfunn i Norge fra fremmede stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan utfordre viktige demokratiske verdier som samfunnet vårt bygger på, for eksempel gjensidig respekt, toleranse, den enkeltes tros- og ytringsfrihet og frie valg, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). 

I høringsnotatet foreslås det at statsforvalteren kan fatte vedtak om å nekte tilskudd dersom tros- eller livssynssamfunnet i løpet av et kalenderår mottar ett eller flere bidrag som til sammen utgjør 35 000 norske kroner eller mer, fra en stat som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet.

Det var da Stortinget behandlet den nye trossamfunnsloven i fjor at det ble lagt til et tillegg i loven om å nekte tilskudd til tros- eller livssynssamfunn som mottar penger fra stater som ikke respekterer tros- og livssynsfrihet. Det er konkretiseringen av denne lovbestemmelsen som nå sendes på høring.

Kriterier for å vurdere bidrag

Det er viktig at ordningen er forutsigbar og rettssikker. Kriteriene for å vurdere hvilke stater som ikke respekterer tros- og livssynsfriheten må være objektive, transparente og enkle å administrere.

Det skal legges vekt på om en stat har tiltrådt FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, tatt forbehold mot konvensjonens artikkel 18 om rett til tros- og livssynsfrihet, om staten har dødsstraff, fysisk avstraffelse eller fengselsstraff for frafall fra en religion eller for konvertering til en annen religion, eller om staten har dødsstraff for blasfemi.

Ikke et forbud mot bidrag fra utlandet

Den nye lovbestemmelsen vil imidlertid ikke innebære et forbud mot å motta bidrag fra utlandet.

– Tros- og livssynssamfunn har rett til å samle inn penger til virksomheten, og det kan kun nektes tilskudd hvis et samfunn mottar tilskudd fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, sier Ropstad.

Dersom søker er uenig med statsforvalternes vurderinger vil det på vanlig måte kunne klages til Barne- og familiedepartementet.

Forslaget blir nå sendt på offentlig høring med frist 15. oktober 2021.

Les høringsforslaget her.