Invitasjon til samarbeid om ”Framtidens byer – Byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø”

Klimatrusselen er i dag vår største utfordring, og innsats må gjøres på mange felt. En stor del av klimagassutslippene skapes i kommunene. Flere byer har satt i gang mange gode enkelttiltak for å få ned utslippene, men ingen byer har tatt et helhetlig grep, bl.a. fordi det kreves innsats fra mange parter - også fra staten.

Les brevet i pdf-versjon

Klimatrusselen er i dag vår største utfordring, og innsats må gjøres på mange felt.  En stor del av klimagassutslippene skapes i kommunene. Flere byer har satt i gang mange gode enkelttiltak for å få ned utslippene, men ingen byer har tatt et helhetlig grep, bl.a. fordi det kreves innsats fra mange parter - også fra staten.

I klimameldingen har Regjeringen derfor tatt initiativ til samarbeid om utvikling av Framtidens byer for å redusere utslippene og begrense energibruken. Samtidig må byene fortsette å utvikle et godt miljø, bedre helse for beboerne og gode utviklingsmuligheter for næringslivet.

Jeg inviterer med dette de største byområdene til å delta i et samarbeid om  ”Framtidens byer - byer med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø”.

Bykommunen må drive arbeidet fram, men trenger samhandling eller partnerskap med lokale, regionale og statlige myndigheter for å oppnå resultater.  Utfordringene vi står overfor, tilsier at arbeidet organiseres innenfor fire innsatsområder:

  1. Arealbruk og transport
  2. Stasjonær energibruk i bygg 
  3. Forbruksmønster og avfall
  4. Tilpasning til klimaendringer

Den største utfordringen er utslipp fra vegtransporten som stadig øker og er den klart største utslippskilden i flere av byområdene. I areal- og transportarbeidet må det tas utgangspunkt i det funksjonelle byområdet. Fylkeskommunen, regionale statlige etater og øvrige kommuner i byregionen må trekkes med. Så vidt mulig bør en bygge på eksisterende samarbeid.
For noen av innsatsområdene vil det være naturlig å samarbeide med næringslivet og aktuelle organisasjoner.

Staten vil på sin side koordinere samarbeidet mellom berørte departementer, slik at kommunene møter en mest mulig samordnet stat, og være villig til å bruke sine virkemidler på en slik måte at det bygger opp under felles visjoner, mål og omforente strategier. Mål, organisering og finansiering av utviklingsarbeidet er utdypet i vedlagte programnotat som vi vil bearbeide etter innspill fra partene.

Med felles innsats vil Framtidens byer være et spennende utviklingsprogram i perioden 2009-2014. Eksisterende offentlige midler skal brukes på en smartere og mer målrettet måte. Med politisk vilje bør det være mulig å få til endringer i innretning og prioritering av virkemidlene slik at vi raskere kommer til målet.  Regjeringen ønsker i første rekke å utvikle et nærmere samarbeid med de byer som vil gripe fatt i klima- og miljøutfordringene på en grunnleggende ny måte.

Byenes politiske ledelse inviteres til å svare på om de vil delta i samarbeidet om Framtidens byer og i så fall klargjøre sine utfordringer, mål, tiltak og virkemidler - innen 15. mars 2008.

Det er ønskelig at byene:

• har intensjoner om å dekke hele bredden av tiltak og setter opp mål for reduksjon av utslippene
• tar i bruk nødvendige, også restriktive, virkemidler for å redusere utslippene
• legger opp til en tverrfaglig organisering internt
• foreslår avgrensning av byregionen og redegjør for hvordan samarbeidet med nabokommuner, fylkeskommunen og statlige regionale etater bør organiseres

På grunnlag av tilbakemeldingene tar vi sikte på at det i løpet av året inngås avtaler med de byer som viser størst vilje til å følge opp disse forventningene. Avtalene skal sikre at de planer og tiltak som det blir enighet om, blir gjennomført av partene. Som ledd i arbeidet utvikler kommunene mer konkrete strategier og handlingsplaner fram mot høsten 2008.

Samarbeidet skal ledes av et årlig politisk toppmøte med statsråder, ordførere og politisk ledelse i KS under ledelse av miljø- og utviklingsministeren. Det løpende samarbeidet koordineres av et administrativt nettverksmøte mellom partene to ganger i året.

Jeg ser fram til å invitere de aktuelle partene til et politisk oppstartsmøte i løpet av april.


Med hilsen

Erik Solheim

Vedlegg:

Programnotat for Framtidens byer januar 2008 (pdf)