Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene

Hvordan planlegges kystsonen?

Rapporten er utarbeidet av Nofima på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Formålet med rapporten er gi departementet en mer oppdatert og bedre oversikt over status for planlegging i sjøområdene.

Kartleggingen omfatter både en statusoversikt over kystsoneplanene i Norge og en mer detaljert kartlegging av et utvalg kommunale, interkommunale og regionale planer.

Kartleggingen har fokusert på områder  langs kysten der det er etterspørsel etter oppdaterte planer på grunn av vekst i havbruksnæringen. Rapporten inngår i planavdelingens arbeid med veiledning om planlegging i sjøområdene.

Hvordan planlegges kystsonen? - Kartlegging av gjeldende planpraksis etter plan- og bygningsloven i sjøområdene (pdf)