Lokale forhandlinger per 1. august 2009 - HTA 2.3.3.

Lokale forhandlinger etter HTA 2.3.3 kan gjennomføres dersom arbeidsgiver mener det er grunnlag for slike forhandlinger. Der lokale forhandlinger gjennomføres skal disse sluttføres innen 31. oktober 2009. Virkningstidspunktet for disse lokale forhandlingene er 1. august 2009.

Lokale forhandlinger etter HTA 2.3.3 kan gjennomføres dersom arbeidsgiver mener det er grunnlag for slike forhandlinger, jf Riksmeklingsmannens møtebok av 4. juni 2009 og protokoll mellom de sentrale parter av 12. juni 2009 (se også PM 2009-11).

Virkningstidspunktet for disse lokale forhandlingene er 1. august 2009.

1) Bakgrunn


De sentrale partene har ikke avsatt midler fra den økonomiske rammen.

Videre har de sentrale partene avtalt at Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) utarbeider en oversikt over hvor mye resirkulerte midler (0,1 %) utgjør for forhandlingsstedene, slik det fremgår av vedlegg 1.  

For øvrig vises det til likelydende brev tidligere år om gjennomføring av lokale forhandlinger, sist brev av 7. juli 2008. Forhandlingssteder som gjennomfører lokale forhandlinger må følge HTA pkt 2 lokale bestemmelser, eventuelle presiseringer fremkommer i dette brev.

Utgangspunktet for de lokale forhandlingene er hovedlønnstabellen (A-tabellen) pr 1. mai 2009.

2) Forhandlingssted

 
Der arbeidsgiver avgjør at lokale forhandlinger skal føres, må forhandlingene føres på de steder som har fått delegert forhandlingsfullmakt*. Partene lokalt kan ikke bli enige om andre forhandlingssteder.

Dersom partene på forhandlingsstedet er enige, kan det imidlertid føres forberedende forhandlinger i virksomheter/enheter som ikke er eget forhandlingssted. Resultatet av de forberedende forhandlingene kan ikke iverksettes før godkjenning av partene på forhandlings-stedet foreligger**.  

3) Parter

 
De lokale forhandlinger føres mellom arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted og de tillitsvalgte som representerer hovedsammenslutningenes medlemsorganisasjoner, eventuelt underavdelinger av disse, for det forhandlingsområde forhandlingene omfatter.
Norges Farmaceutiske Forening (NFF) er part i de lokale forhandlinger som føres i departementsområdene Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Arbeidsgiver skal skriftlig varsle alle forhandlingsberettigede organisasjoner om forhandlingene***.

4) Lønnsendring for ledernivå – HTA pkt 2.3.3, 5. og 6. ledd


FAD og hovedsammenslutningene ble 12. mars i år enige om følgende fortolkning av HTA pkt 2.3.3, 5. og 6. ledd:
Der de lokale parter har avklart omfanget av ”neste ledernivå” og blitt enige om hvilke ledere som ikke skal omfattes av de ordinære 2.3.3-forhandlingene (etter sjette ledd inkluderer dette også øverste leder), skal eventuelle lønnsendringer for disse nedfelles i en protokoll. Arbeidsgivers siste tilbud skal gjelde der partene ikke kommer til enighet om lønnsendringen. Endringene betinger dekning på virksomhetenes budsjett, ut over sentralt fastsatt pott.

Hvor det ikke oppnås enighet om hvilke ledere ”neste ledernivå” omfatter, kommer bestemmelsene i femte og sjette ledd ikke til anvendelse. Forhandlinger om endringer i lønn for ledere som ikke omfattes av prosedyren omtalt i foregående avsnitt, inngår i de ordinære 2.3.3-forhandlingene.

Bakgrunnen for den omforente fortolkningen vil bli meddelt forhandlingsstedene i eget brev.

5) Uorganiserte arbeidstakere


Forhandlingene omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere, jf  HTA pkt 1.1.2 nr. 1 og St.prp. nr. 88 (2008-2009) romertallsvedtak nr. IV. Det er arbeidsgiver som i første rekke må påse at arbeidstakere, uavhengig av organisasjonstilknytning, får den lønn de etter sine oppgaver og arbeidsutførelse bør ha.

6) Gjennomføring


Der lokale forhandlinger gjennomføres skal disse sluttføres innen 31. oktober 2009****.  

7) Tvist


Tvister i forbindelse med lokale forhandlinger er nærmere omtalt i Statens personalhåndbok, pkt. 6.4 Arbeidskonflikter/tvister. Forhandlingsresultatet mellom de av partene som måtte være enige, kan ikke iverksettes før kjennelse fra Statens lønnsutvalg foreligger.

8) Rapportering

 
Alle forhandlingssteder som gjennomfører lokale forhandlinger skal rapportere til FAD etter sluttførte forhandlinger. Forhandlingssteder som ikke skal gjennomføre lokale forhandlinger bes også å sende inn skjema utfylt med de øvrige punktene. Spørsmålsskjemaet følger vedlagt. Frist for innsending av skjema til FAD er 30.11.2009 pr mail til lokfor2009@fad.dep.no.

FAD gjør oppmerksom på at resultatet av de lokale forhandlingene for 2009 ikke skal inngå i rapportering til Statens tjenestemannsregister/ SSB pr 1. oktober 2009.

Med hilsen

Siri Røine
statens personaldirektør
Per Kristian Knutsen
ass. statens personaldirektør


 

Vedlegg:
Vedlegg 1: Oversikt over beregning av resirkulerte midler pr forhandlingssted (pdf-fil)
Vedlegg 2: Skjema for innrapportering til FAD (xls-fil)
Vedlegg 2: Skjema for innrapportering til FAD (odt-format, OpenDocument-regneark) 

Noter:
* Jf HTA vedlegg 2: Forhandlingssteder for lokale forhandlinger.
** Jf HTA, pkt. 2.3.2, bokstav e).
*** Jf HA  § 31 nr. 1
****Jf HTA pkt. 2.3.3, annet ledd.